Районен съд - Първомай

 

 ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон  0336 62261

 

Декларации

 

 

Начало

   

Регистър  на декларациите за несъвместимост

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в Районен съд - Първомай

 

Регистър  на декларациите за промяна

в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в Районен съд - Първомай 

 

Регистър  на декларациите за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в Районен съд - Първомай