Регистър

на декларациите за промяна в декларирани обстоятелства

в декларацията за несъвместимост

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

на служителите в Районен съд - Първомай

 

Вх. № / дата

Служител

Декларация

Три имена

Длъжност

 

 

 

 

 

 

Няма постъпили декларации