Регистър

на декларациите за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

на служителите в Районен съд - Първомай

 

Вх. № / дата

Служител

Вид декларация

(при встъпване в длъжност, ежегодна, при освобождаване от длъжност / за промяна в декларирани обстоятелства)

Три имена

Длъжност

1

3406 / 23.05.2018

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

встъпителна

2

3409 / 23.05.2018

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

встъпителна

3

3441 / 25.05.2018

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

встъпителна

4

3442 / 25.05.2018

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

встъпителна

5

3449 / 25.05.2018

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

встъпителна

6

3450 / 25.05.2018

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

встъпителна

7

3598 / 01.06.2018

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

встъпителна

8

3729 / 07.06.2018

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

встъпителна

9

3759 / 07.06.2018

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

встъпителна

10

3767 / 08.06.2018

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

встъпителна

11

887 / 11.02.2019

Милена Делчева Иванова

Съдебен деловодител

встъпителна

12

2992 / 09.05.2019

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

ежегодна

13

3028 / 13.05.2019

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

ежегодна

14

3061 / 13.05.2019

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

ежегодна

15

3062 / 13.05.2019

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

ежегодна

16

3063 / 13.05.2019

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

ежегодна

17

3067 / 14.05.2019

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

ежегодна

18

3068 / 14.05.2019

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

ежегодна

19

3075 / 14.05.2019

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

ежегодна

20

3077 / 14.05.2019

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

ежегодна

21

3083 / 14.05.2019

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

ежегодна