Регистър

на декларациите за несъвместимост

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

на служителите в Районен съд - Първомай

 

Вх. № / дата

Служител

Декларация

Три имена

Длъжност

1

4522 / 13.07.2018

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

4522

2

4523 / 13.07.2018

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

4523

3

4524 / 13.07.2018

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

4524

4

4525 / 13.07.2018

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

4525

5

4526 / 13.07.2018

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

4526

6

4527 / 13.07.2018

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

4527

7

4528 / 13.07.2018

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

4528

8

4529 / 13.07.2018

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

4529

9

4530 / 13.07.2018

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

4530

10

4531 / 13.07.2018

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

4531

11

875 / 11.02.2019

Милена Делчева Иванова

Съдебен деловодител

875