Административен секретар

телефон 0878016999

 

Административният секретар

v организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;

v приема жалби и оплаквания;

v организира приема на граждани от Председателя на съда;

v организира воденето и съхраняването на съдебните досиета;

v подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в или изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела;

v изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от Председателя на съда.

 

Работно време: 09:00 - 17:00 часа

 

Начало