Районен съд - Първомай

Съдебноизпълнителна служба

            телефон: 0878016967

 

   В  съдебноизпълнителна служба

    се образуват съдебноизпълнителни дела, приемат се документи;

    вписват се данни по движението на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма;

    придвижват се съдебноизпълнителните дела по указанията на държавния съдебен изпълнител;

   изготвят се и се изпращат призовки за изпълнение;

   издават се запорни съобщения, удостоверения и други книжа;

   правят се справки по делата.

Такси

Начало

 

В  съдебноизпълнителна служба можете да подадете

v  молба за образуване на изпълнително дело;
v  молба за присъединяване на взискател;
v  молба за спиране на изпълнение по чл. 348 от ГПК;
v  молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела;
v  молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела за издръжка.