Районен съд - Първомай

Съдии

В районния съд при разглеждане и решаване на делата съдиите в тоги заседават еднолично или в състав с двама съдебни заседатели.

Когато съставът на съда е със съдебни заседатели, съдията е председател на състава. Той ръководи съдебното заседание, следи за реда в съдебната зала и може да санкционира нарушителите по реда, предвиден в процесуалния закон.

Разпорежданията на председателя на състава са задължителни за всички присъстващи в съдебната зала.

Съдиите са длъжни да обявят актовете си по установените със закон ред и срок.

 

 

 

Начало