РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ

Справка за свършените дела

за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

No по ред

Вид дело,

No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбоподател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

Гражданско дело

No 74 / 1998

Делби

М.А.М.

М.В.Д., Р.П.Д., В.Д.В., П.Д.В., Р.Д.К.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г.

2

Гражданско дело

No 205 / 1999

Делби

И.П.И.

Д.Й.Р., И.И.Д., Д.Г.Ч., П.Д.Ч., С.Д.В.

Елена Калпачка

Решение от 21.07.2008 г., в законна сила от 04.11.2008 г.

3

Гражданско дело

No 205 / 1999

Делби

И.П.И.

Д.Й.Р., И.И.Д., Д.Г.Ч., П.Д.Ч., С.Д.В.

Елена Калпачка

Определение от 06.10.2008 г.

4

Гражданско дело

No 46 / 2001

Делби

Е.Т.П., А.Д.Г., Н.Д.С., Д.Д.Д., Д.Д.Т., Т.Д.Д., Е.Д.Б., Н.Д.М.

Д.Д.Д.

Матей Златанов

Определение от 28.10.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 46 / 2001 година по описа на РС - Първомай и връща исковата молба. ПОС – 7 дни

5

Гражданско дело

No 76 / 2002

Делби

Б.Т.В.

Д.З.Б., Д.П.В., М.П.М., З.В.Т., Б.А.К., Н.И.Л., Я.И.Л., В.К.Г., В.Т.Т., Е.К.Г., Н.И.Г., К.И.Г., Е.С.Т., М.И.Ц., В.И.Ф.

Елена Запрянова

Определение от 19.12.2008 г.

Прекратява производството по подадената молба за поправка на допусната в решение № 47 от 29.09.2004 г. по гр. д. № 76 / 2002 г. по описа на РС Първомай. ПОС - 7 дни.

6

Гражданско дело

No 84 / 2004

Други дела

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Елена Калпачка

Определение от 25.06.2008 г.

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на съдебно решение № 36 от 21.06.2008 г. по гр. д. № 84 по описа на РС - Първомай за 2004 г, ЕГН на Й.Г.Й. вместо ЕГН: *, да се чете ЕГН: *. ПОС – 7 дни

7

Гражданско дело

No 28 / 2005

Делби

М.Х.А.

Х.Т.В., М.Т.Г., А.Т.Д., Я.П.Я., С.П.Я., М.Я.К., К.П.П., Д.П.С., П.Д.С.

Елена Калпачка

Разпореждане от 15.01.2008 г.

Делото е приключило с Решение № 1550 / 10.07.2006 г. по в.гр.д. № 49 / 2006 г. на ОС – Пловдив

8

Гражданско дело

No 91 / 2005

Делби

К.Д.К., Г.Б.Н.

В.Т.Я., З.Т.Т., А.Г.К., В.Г.К., В.Г.К., Й.В.К.

Елена Калпачка

Решение от 15.04.2008 г., в законна сила от 09.06.2008 г.

9

Гражданско дело

No 107 / 2005

Облигационни искове

К.С.Д.П.

И.Т.И.

Елена Калпачка

Определение от 18.04.2008 г.

10

Гражданско дело

No 148 / 2005

Делби

Д.Ж.Х.

М.П.Т.

Елена Калпачка

Решение от 17.10.2008 г., в законна сила от 28.11.2008 г.

11

Гражданско дело

No 159 / 2005

Други дела

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Елена Калпачка

Определение от 08.08.2008 г.

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на съдебно решение № 57 от 28.10.2005 г. по гр. д. № 159 по описа на РС - Първомай за 2005 г., ЕГН на Г.Г.С. вместо ЕГН: *, да се чете ЕГН: *. ПОС – 7 дни

12

Гражданско дело

No 163 / 2005

Делби

Й.С.Ц.

К.С.М.

Елена Калпачка

Определение от 19.09.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 163 / 2005 г. по описа на РС Първомай на осн. чл. 100, ал. 2 от ГПК (отм.) във вр. с § 2 от ПЗР на ГПК и връща исковата молба. ПОС 7 дни.

13

Гражданско дело

No 51 / 2006

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

З.Т.Х.

Т.П.Х.

Елена Калпачка

Определение от 30.12.2008 г.

ОСЪЖДА Т.П.Х. да заплати по сметка на РС Първомай държавна такса в размер на 3.60 лв. ПОС 7 дни.

14

Гражданско дело

No 120 / 2006

Вещни искове

Г.Д.П., Д.Д.Р.

И.Т.И., Т.И.Б., З.С.Д., З.Р.В., Д.П.Д., Р.П.Д.

Елена Калпачка

Решение от 24.10.2008 г., в законна сила от 28.01.2009 г.

15

Гражданско дело

No 222 / 2006

Вещни искове

Г.М.К., Ш.М.К., К.М.С., Г.М.К.

И.Г.К.

Калин Кунчев

Решение от 14.03.2008 г.

ПРИЗНАВА за установено по отношение на И.Г.К., че Г.К., Ш.К., К.С. и Г. собственици на основание давностно владение и наследствено правоприемство на следния недв. имот - нива с площ от 0.903 дка по плана за земеразделяне на с. Езерово

16

Гражданско дело

No 5 / 2007

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

П.Р.И.

А.Й.О.

Елена Калпачка

Определение от 18.01.2008 г.

ОСЪЖДА А.Й.О. да заплати по сметка на РС Първомай ДТ в размер на 30.00 лв. ПОС 7 дни.

17

Гражданско дело

No 15 / 2007

Облигационни искове

Н.П.М.

Й.З.Т.

Елена Калпачка

Решение от 25.01.2008 г., в законна сила от 23.07.2008 г.

18

Гражданско дело

No 22 / 2007

Облигационни искове

В.В.Г., З.Г.К.

Н.М.А., М.Г.А., Т.Г.В., В.Д.В.

Калин Кунчев

Решение от 21.02.2008 г., в законна сила от 27.02.2009 г.

19

Гражданско дело

No 29 / 2007

Облигационни искове

ТОПЛИВО АД

М.Н.М.

Елена Калпачка

Решение от 23.12.2008 г.

20

Гражданско дело

No 57 / 2007

Вещни искове

Б.Н.Д.

Й.И.К.

Николай Ангелов

Решение от 17.05.2008 г., в законна сила от 10.06.2008 г.

21

Гражданско дело

No 61 / 2007

Делби

А.И.Н.

Т.И.Н.

Елена Калпачка

Решение от 14.04.2008 г.

22

Гражданско дело

No 61 / 2007

Делби

А.И.Н.

Т.И.Н.

Елена Калпачка

Определение от 02.06.2008 г.

23

Гражданско дело

No 69 / 2007

Облигационни искове за непозволено увреждане

Х.Г.М.

П.Г.Д.

Елена Калпачка

Определение от 30.05.2008 г.

24

Гражданско дело

No 73 / 2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.М.П.

Общинска служба по земеделие и гори - Първомай, Общинска администрация

Елена Калпачка

Решение от 23.07.2008 г., в законна сила от 09.03.2009 г.

25

Гражданско дело

No 74 / 2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Л.П.М.

Общинска служба по земеделие и гори - Първомай, Общинска администрация

Матей Златанов

Решение от 29.10.2008 г.

26

Гражданско дело

No 82 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

Д.Г.М.

И.Д.И.

Елена Калпачка

Определение от 02.04.2008 г., в законна сила от 10.04.2008 г.

27

Гражданско дело

No 86 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

Н.Й.Д.

Й.Б.Д.

Елена Калпачка

Решение от 17.04.2008 г., в законна сила от 02.06.2008 г.

28

Гражданско дело

No 87 / 2007

100 Искове по СК

Н.Н.Д.

Г.Д.Д., Я.И.И., М.Д.И.

Елена Калпачка

Решение от 14.07.2008 г.

29

Гражданско дело

No 94 / 2007

Облигационни искове

„Жарава – 77” ЕАД - София

„РАСТЕР П.” ЕООД

Николай Ангелов

Решение от 20.05.2008 г., в законна сила от 05.12.2008 г.

30

Гражданско дело

No 97 / 2007

Делби

П.В.В.

В.П.В.

Елена Калпачка

Решение от 01.08.2008 г., в законна сила от 27.09.2008 г.

31

Гражданско дело

No 106 / 2007

Облигационни искове

Н.К.М.

Д.С.С.

Елена Калпачка

Решение от 10.07.2008 г., в законна сила от 08.05.2009 г.

32

Гражданско дело

No 108 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

А.К.К.

К.С.К.

Калин Кунчев

Определение от 05.02.2008 г.

ОСЪЖДА К.С.К. да заплати на А.К.К. сумата от 42.67 лв. представляваща направени по делото разноски за адв. възнаграждение, съразмерно с уважената част от иска. ПОС 7 дни.

33

Гражданско дело

No 114 / 2007

Други дела

Я.Г.А., М.Я.Т., П.Г.П., Б.Д.Х., С.С.М., С.П.С., Т.В.Д.

ЗПК "Тракия" - Градина

Елена Калпачка

Решение от 18.04.2008 г., в законна сила от 24.05.2008 г.

34

Гражданско дело

No 123 / 2007

Вещни искове

С.Г.А., Ф.Х.А.

Б.Д.Б.

Елена Калпачка

Решение от 23.07.2008 г., в законна сила от 13.08.2008 г.

35

Гражданско дело

No 124 / 2007

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

Р.В.Р., П.В.Р.

В.С.Р.

Елена Калпачка

Решение от 17.04.2008 г., в законна сила от 08.05.2008 г.

36

Гражданско дело

No 134 / 2007

100 Искове по СК

Н.М.Н.

Р.Ц.Г.

Калин Кунчев

Решение от 28.02.2008 г., в законна сила от 23.09.2008 г.

37

Гражданско дело

No 141 / 2007

Делби

К.Г.Г.

Г.З.Д., Е.З.К.

Елена Калпачка

Решение от 15.04.2008 г.

38

Гражданско дело

No 142 / 2007

Други дела

Т.А.Д., Я.И.М.

ЗПК "Тракия" – Градина

Елена Калпачка

Решение от 18.04.2008 г., в законна сила от 06.04.2009 г.

39

Гражданско дело

No 145 / 2007

Облигационни искове

Г.А.Г.

З.Х.Г., Х.Й.Д.

Елена Калпачка

Решение от 18.04.2008 г., в законна сила от 21.05.2008 г.

40

Гражданско дело

No 147 / 2007

Вещни искове

Г.П.М.

И.С.М.

Елена Калпачка

Решение от 25.01.2008 г.

41

Гражданско дело

No 153 / 2007

Други дела

ОУ „Х. Ботев” - Градина

ЗПК "Тракия" - Градина

Елена Калпачка

Решение от 18.04.2008 г., в законна сила от 30.12.2008 г.

42

Гражданско дело

No 164 / 2007

Искове по КТ

А.Б.З.

ППЗК "Златна Тракия” - 92" с. Крушево

Николай Ангелов

Решение от 14.05.2008 г., в законна сила от 01.04.2009 г.

43

Гражданско дело

No 165 / 2007

Искове по КТ

Б.А.З.

ППЗК "Златна Тракия - 92" - с. Крушево

Николай Ангелов

Решение от 14.05.2008 г., в законна сила от 07.11.2008 г.

44

Гражданско дело

No 166 / 2007

Облигационни искове

Д.С.Т., А.О.Т.

В.Д.Т., К.С.Т.

Калин Кунчев

Решение от 06.03.2008 г.

45

Гражданско дело

No 168 / 2007

Делби

А.Д.Й.

А.С.Й.

Елена Калпачка

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 23.04.2008 г.

46

Гражданско дело

No 169 / 2007

100 Искове по СК

В.Т.Ц.

Ц.Р.Ц.

Николай Ангелов

Решение от 19.05.2008 г., в законна сила от 05.06.2008 г.

47

Гражданско дело

No 172 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

З.А.П.

И.Ж.И.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 172 / 2007 г. по описа на РС - Първомай поради оттегляне на исковата молба. ПОС – 7 дни

48

Гражданско дело

No 175 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

Ю.А.Ю.

Х.Н.Т.

Елена Калпачка

Решение от 25.06.2008 г., в законна сила от 15.07.2008 г.

49

Гражданско дело

No 176 / 2007

Делби

А.П.М.

Ч.П.А.

Елена Калпачка

Решение от 25.01.2008 г., в законна сила от 15.03.2008 г.

50

Гражданско дело

No 176 / 2007

Делби

А.П.М.

Ч.П.А.

Елена Калпачка

Определение от 14.04.2008 г., в законна сила от 14.04.2008 г.

51

Гражданско дело

No 179 / 2007

Делби

П.П.М.

М.Г.Г., Г.Г.П.

Калин Кунчев

Решение от 28.01.2008 г., в законна сила от 26.02.2008 г.

52

Гражданско дело

No 179 / 2007

Делби

П.П.М.

М.Г.Г., Г.Г.П.

Елена Калпачка

Решение от 11.11.2008 г., в законна сила от 11.12.2008 г.

53

Гражданско дело

No 180 / 2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Я.Й.Д.

В.В.К.

Елена Калпачка

Решение от 04.08.2008 г.

54

Гражданско дело

No 181 / 2007

Делби

И.И.Б., Д.И.М.

Н.И.М.

Елена Калпачка

Определение от 18.01.2008 г., в законна сила от 08.04.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 181 / 2007 г. по описа на РС Първомай, образувано по исковата молба на И.И.Б. за себе си и като пълномощник на Д.И.М. против Н.И.М. за делба на недв. имот по пл. на с. Градина, ведно с построените сгради в имота, на осн. чл. 100 ал. 2 от ГПК и връща исковата молба. ПОС 7 дни.

55

Гражданско дело

No 195 / 2007

Чл. 19 ЗГР

И.М.Г.

Община Кърджали

Спасимир Здравчев

Решение от 30.04.2008 г., в законна сила от 26.05.2008 г.

56

Гражданско дело

No 212 / 2007

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

А.Т.Р.

В.Р.М.

Калин Кунчев

Решение от 13.03.2008 г.

57

Гражданско дело

No 217 / 2007

Облигационни искове

Т.А.Б.

Т.Г.П.

Елена Калпачка

Решение от 03.04.2008 г., в законна сила от 23.04.2008 г.

58

Гражданско дело

No 240 / 2007

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 06.02.2008 г.

59

Гражданско дело

No 243 / 2007

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Я.В.А.

„Чугунолеене – Първомай” АД – Първомай

Елена Калпачка

Решение от 11.07.2008 г., в законна сила от 29.04.2009 г.

60

Гражданско дело

No 244 / 2007

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Н.Г.П.

„Чугунолеене – Първомай” АД – Първомай

Елена Калпачка

Решение от 11.07.2008 г., в законна сила от 15.04.2009 г.

61

Гражданско дело

No 245 / 2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Р.С.Г., М.Г.Г., Й.Г.Г.

К.С.Я., Д.Т.К., П.П.К., И.П.И., В.С.Ч., Д.К.К., К.Д.К.

Елена Калпачка

Определение от 21.03.2008 г., в законна сила от 04.08.2008 г.

62

Гражданско дело

No 246 / 2007

Облигационни искове

„Алена – Р” АД – Първомай

ЕТ "Росица – Н.Б."

Елена Калпачка

Определение от 29.04.2008 г.

63

Гражданско дело

No 247 / 2007

Издръжка - чл. 82 от СК

З.А.М.

А.Г.С.

Елена Калпачка

Решение от 17.04.2008 г., в законна сила от 23.05.2008 г.

64

Гражданско дело

No 248 / 2007

Вещни искове

Д.Д.Д.

Г.И.П., А.И.Д., Е.А.И., А.А.Г., Н.Ж.Т., В.Ж.Т., Х.А.П., Я.И.Н., З.Н.Т., Д.И.Н., С.И.С., Общинска администрация

Елена Калпачка

Определение от 21.01.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 248 / 2007 г. по описа на РС Първомай. ПОС 7 дни.

65

Гражданско дело

No 249 / 2007

Делби

М.И.Й.

А.А.Й., Х.П.Й., М.П.М., М.И.С., М.Н.М., В.Н.В.

Матей Златанов

Решение от 31.10.2008 г.

66

ЧГД

No 250 / 2007

Други ЧГД

Я.Н.Х.

В.А.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 05.03.2008 г., в законна сила от 20.03.2008 г.

67

Гражданско дело

No 251 / 2007

Изменение на издръжка – чл. 86 от СК

М.Н.Н.

Н.Т.Н.

Елена Калпачка

Решение от 24.01.2008 г.

68

Гражданско дело

No 252 / 2007

Издръжка – чл.82 от СК

Д.Т.И.

И.И.К.

Елена Калпачка

Решение от 07.07.2008 г., в законна сила от 25.07.2008 г.

69

Гражданско дело

No 253 / 2007

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

Г.Й.Й.

Спасимир Здравчев

Решение от 05.02.2008 г.

70

Гражданско дело

No 254 / 2007

Облигационни искове

В.Д.Т.

„Тера – 57” ЕООД

Елена Калпачка

Решение от 20.11.2008 г., в законна сила от 12.05.2009 г.

71

Гражданско дело

No 255 / 2007

Облигационни искове

И.Д.М.

„Тера – 57” ЕООД

Елена Калпачка

Определение от 17.01.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 255 / 2007 по описа на РС Първомай, поради оттегляне на иска. ПОС 7 дни.

72

Гражданско дело

No 256 / 2007

Искове по КТ

И.П.Б.

„Чугунолеене Първомай” АД – Първомай

Елена Калпачка

Решение от 11.07.2008 г.

73

Гражданско дело

No 257 / 2007

Делби

И.С.Г.

П.П.К., А.А.К., В.А.Г.

Елена Калпачка

Решение от 11.04.2008 г.

74

Гражданско дело

No 1 / 2008

Други дела

К.Н.К., Я.Г.Я., З.Г.Я.

ЗПК "Тракия" – Градина

Елена Калпачка

Решение от 20.11.2008 г.

75

Гражданско дело

No 1 / 2008

Други дела

К.Н.К., Я.Г.Я., З.Г.Я.

ЗПК "Тракия" – Градина

Елена Калпачка

Определение от 18.04.2008 г.

76

ЧГД

No 2 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

М.А.Д., Р.Д.Д.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 08.01.2008 г., в законна сила от 08.01.2008 г.

Разрешава на М.Д. и Р.Д. *, като родители и законни представители на малолетния Д.Р.Д. * да изтеглят от спестовните му влогове в Банка ДСК - Първомай сумата от 2225,27 лв. ведно със законната лихва по спестовна книжка № * (сметка № *), сумата 1262,27 лв. ведно със законната лихва по спестовна книжка № * (сметка № *) и сумата от 626,68 лв. ведно със законната лихва по договор за срочен влог (сметка № *). Определението е окончателно

77

ЧГД

No 3 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

М.А.Д., Р.Д.Д.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 08.01.2008 г., в законна сила от 08.01.2008 г.

Разрешава на М.Д. и Р.Д. * като родители и законни представители на малолетната Р.Р.Д. *, да изтеглят от спестовните й влогове в Банка ДСК - Първомай сумата от 636,35 лв. ведно със законната лихва по спестовна книжка № * (сметка № *) и 589,45 лв. ведно със законната лихва по спестовна книжка № * (сметка № *) Определението е окончателно.

78

Гражданско дело

No 4 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 07.03.2008 г.

79

Гражданско дело

No 5 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 07.03.2008 г.

80

Гражданско дело

No 6 / 2008

Облигационни искове

„Фройндлих” ООД

М.С.К., С.Й.К.

Елена Калпачка

Определение от 07.04.2008 г., в законна сила от 18.04.2008 г.

81

ЧГД

No 7 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

В.Т.Х., А.Х.Х.

 

Елена Калпачка

Определение от 14.01.2008 г., в законна сила от 23.01.2008 г.

Оставя без уважение молбата на В.Т.Х. и А.Х.Х., като родители и зак. предст. на малолетното дете Х.А.Х. *, за издаване на разрешение за продажба на лек автомобил марка КИА, модел Сепиа. ПОС 7 дни.

82

Гражданско дело

No 8 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

М.К.Д.

Г.З.З.

Елена Калпачка

Определение от 14.01.2008 г., в законна сила от 23.01.2008 г.

Осъжда Г.З. * да заплати на М.К.Д. * сумата от 2800 лв. дължима по запис на заповед от 07.06.2004 г. с падеж на 10.06.2005 г., както и сумата от 56 лв. на осн. чл. 64 ал.1 от ГПК. На молителя да се издаде изпълн. лист за което да се направи съответното отбелязване в записа на заповед. ПОС 7 дни.

83

Гражданско дело

No 9 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

М.Н.А.

Д.Д.К.

Елена Калпачка

Определение от 15.01.2008 г., в законна сила от 25.01.2008 г.

Осъжда Д.Д.К. да заплати на М.Н.А. сумата от 20000 лв. дължима по запис на заповед от 23.02.2006 с падеж на 31.05.2006 г. ведно със зак. лихва от 14.01.2008 г., както и сумата от 403 лв. на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК. ПОС 7 дни.

84

Гражданско дело

No 10 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

М.Н.А.

А.Д.К.

Елена Калпачка

Определение от 15.01.2008 г., в законна сила от 25.01.2008 г.

Осъжда А.Д.К. да заплати на М.Н.А. сумата от 3000 лв. дължима по запис на заповед от 14.04.2006 г. с падеж на 31.05.2006 г. ведно със зак. лихва от 14.01.2008 г., както и сумата от 63 лв. на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК. ПОС 7 дни.

85

Гражданско дело

No 11 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

М.Н.А.

А.Д.К.

Елена Калпачка

Определение от 15.01.2008 г., в законна сила от 25.01.2008 г.

Осъжда А.Д.К. * да заплати на М.Н.А. * сумата от 7000 лв. дължима по запис на заповед от 20.02.2006 г. с падеж на 31.05.2006 г. ведно със зак. лихва от 14.01.2008 г., както и сумата от 143 лв. на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК. ПОС 7 дни.

86

ЧГД

No 12 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

В.Т.Х., А.Х.Х.

 

Елена Калпачка

Определение от 16.01.2008 г., в законна сила от 16.01.2008 г.

Разрешава на В.Т.Х. и А.Х.Х., като родители и законни представители на малолетното дете Х.А.Х. да продадат собствения на детето лек автомобил марка КИА, модел Сепиа.

Задължава В. и А.Х. в 1-месечен срок от закупуване на нов автомобил на името на детето да уведомят съда. Определението е окончателно.

87

Гражданско дело

No 13 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 17.01.2008 г., в законна сила от 25.01.2008 г.

88

Гражданско дело

No 14 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

Ф.Ф.М., Ф.Ф.М.

Спасимир Здравчев

Решение от 06.02.2008 г., в законна сила от 15.03.2008 г.

89

Гражданско дело

No 15 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

Л.Б.П., В.Р.Д., С.Р.М., Б.П.М.

Спасимир Здравчве

Решение от 06.02.2008 г., в законна сила от 29.02.2008 г.

90

Гражданско дело

No 16 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

И.Б.П., В.Р.Д., С.Р.М., Б.П.М.

Спасимир Здравчев

Решение от 06.02.2008 г., в законна сила от 29.02.2008 г.

91

Гражданско дело

No 17 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

92

Гражданско дело

No 18 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

93

Гражданско дело

No 19 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

94

Гражданско дело

No 20 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

95

Гражданско дело

No 21 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

96

Гражданско дело

No 22 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Г.Х.О.

С.С.С.

Елена Калпачка

Определение от 24.01.2008 г., в законна сила от 04.02.2008 г.

97

Гражданско дело

No 23 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Н.С.Б.

И.Й.Н.

Елена Калпачка

Определение от 25.01.2008 г., в законна сила от 05.02.2008 г.

ОСЪЖДА И.Й.Н. * да заплати на Н.С.Б. * сумата от 3800 лв. дължима по запис на заповед от 28.11.2006 г. ведно със зак. лихва от 24.01.2008 г., както и сумата от 76 лв. на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК. ПОС 7 дни.

98

Гражданско дело

No 24 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

Б.Г.Н.

Г.К.Н.

Калин Кунчев

Определение от 10.03.2008 г., в законна сила от 10.03.2008 г.

99

Гражданско дело

No 25 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

М.Л.П.

Л.Г.П.

Елена Калпачка

Решение от 17.04.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

100

Гражданско дело

No 26 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.С.И.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

101

Гражданско дело

No 27 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

В.Г.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

102

Гражданско дело

No 28 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Г.П.К.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

103

Гражданско дело

No 29 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.С.К.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

104

Гражданско дело

No 30 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Г.М.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

105

Гражданско дело

No 31 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Г.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

106

Гражданско дело

No 32 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Я.Ч.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

107

Гражданско дело

No 33 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.В.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

108

Гражданско дело

No 34 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.В.В.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

109

Гражданско дело

No 35 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Ю.Ю.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

110

Гражданско дело

No 36 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Д.Д.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

111

Гражданско дело

No 37 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

112

Гражданско дело

No 38 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Ж.А.Т.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

113

Гражданско дело

No 39 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.А.С.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

114

Гражданско дело

No 40 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Й.С.К.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

115

Гражданско дело

No 41 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.И.Й.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

116

Гражданско дело

No 42 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Ф.К.П.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

117

Гражданско дело

No 43 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.Г.Х.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

118

Гражданско дело

No 44 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.Й.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

119

Гражданско дело

No 45 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.И.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

120

Гражданско дело

No 46 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.Т.Ш.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

121

Гражданско дело

No 47 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Г.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

122

Гражданско дело

No 48 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Д.И.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

123

Гражданско дело

No 49 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

П.Г.Й.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

124

Гражданско дело

No 50 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.З.Ч.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

125

Гражданско дело

No 51 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.А.Ч.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

126

Гражданско дело

No 52 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.М.С.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

127

Гражданско дело

No 53 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.А.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

128

Гражданско дело

No 54 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Т.Н.Т.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

129

Гражданско дело

No 55 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Р.А.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

130

Гражданско дело

No 56 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Б.Ф.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

131

Гражданско дело

No 57 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

132

Гражданско дело

No 58 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.В.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

133

Гражданско дело

No 59 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

П.Д.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

134

Гражданско дело

No 60 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.А.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

135

Гражданско дело

No 61 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Б.А.Б.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

136

Гражданско дело

No 62 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Б.Д.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

137

Гражданско дело

No 63 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.И.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

138

Гражданско дело

No 64 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Т.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

139

Гражданско дело

No 65 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Ш.Д.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

140

Гражданско дело

No 66 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

К.Ф.Й.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

141

Гражданско дело

No 67 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.А.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

142

Гражданско дело

No 68 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.Е.С.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

143

Гражданско дело

No 69 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Р.И.Д.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

144

Гражданско дело

No 70 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Т.Й.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

145

Гражданско дело

No 71 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Р.Ю.И.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

146

Гражданско дело

No 72 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.К.Д.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

147

Гражданско дело

No 73 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Г.С.Д.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

148

Гражданско дело

No 74 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

П.А.И.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

149

Гражданско дело

No 75 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.А.М.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

150

Гражданско дело

No 76 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

К.Н.П.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

151

Гражданско дело

No 77 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Л.Г.И.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

152

Гражданско дело

No 78 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.Т.Х.

Калин Кунчев

Определение от 29.01.2008 г., в законна сила от 25.03.2008 г.

153

Гражданско дело

No 79 / 2008

Издръжка - чл. 82 от СК

А.Д.Т.

Д.Х.Т.

Елена Калпачка

Решение от 07.07.2008 г., в законна сила от 24.07.2008 г.

154

Гражданско дело

No 81 / 2008

Облигационни искове

В.К.А.

Л.Д.А.

Николай Ангелов

Решение от 19.05.2008 г., в законна сила от 30.06.2008 г.

155

Гражданско дело

No 82 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.С.М.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

156

Гражданско дело

No 83 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Е.К.А.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

157

Гражданско дело

No 84 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.И.А.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

158

Гражданско дело

No 85 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.Д.В.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

159

Гражданско дело

No 86 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

П.А.К.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

160

Гражданско дело

No 87 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Й.О.А.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

161

Гражданско дело

No 88 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Ж.А.А.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

162

Гражданско дело

No 89 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

В.И.М.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

163

Гражданско дело

No 90 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Е.З.М.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

164

Гражданско дело

No 91 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

И.С.С.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

165

Гражданско дело

No 92 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Г.Б.Б.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

166

Гражданско дело

No 93 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Х.Д.Х.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

167

Гражданско дело

No 94 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Т.М.

Калин Кунчев

Определение от 11.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

168

ЧГД

No 95 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Ч.Я.Д., В.П.М.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 08.02.2008 г.

Разрешава на Ч.Я.Д. и В.П.М.* като родители и законни представители на малолетната Е.Ч.Д * да изтеглят от спестовния й влог в Банка ДСК - Първомай сумата от 100 евро по спестовна книжка № *. Определението е окончателно

169

ЧГД

No 96 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Т.З.З.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 08.02.2008 г.

Разрешава на Т.З.З. * със съгласието на родителите си З.С.З. и Д.Т.З. да изтегли от спестовните си влогове: сумата от 29.75 лв. и лихви по спестовна книжка № * при Банка ДСК - Първомай и сумата от 132.20 лв. и лихви по спестовна книжка № * при Банка ДСК - Първомай. Определението е окончателно

170

ЧГД

No 97 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

С.З.З.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 08.02.2008 г.

Разрешава на С.З.З. * със съгласието на родителите си З.С.З. и Д.Т.З. да изтегли от спестовните си влогове: сумата от 29.75 лв.и лихви по спестовна книжка № * при Банка ДСК - Първомай и сумата от 198.35 лв. и лихви по спестовна книжка № * при Банка ДСК - Първомай. Определението е окончателно

171

Гражданско дело

No 98 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Р.А.М.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

172

Гражданско дело

No 99 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

О.А.С.

Спасимир Здравчев

Определение 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

173

Гражданско дело

No 100 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.Т.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

174

Гражданско дело

No 101 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.А.М.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

175

Гражданско дело

No 102 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.Ю.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

176

Гражданско дело

No 103 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.В.Т.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

177

Гражданско дело

No 104 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

В.И.Н.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г.

178

Гражданско дело

No 105 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Е.Ч.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г.

179

Гражданско дело

No 106 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Д.А.У.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г.

180

Гражданско дело

No 107 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Т.Т.В.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

181

Гражданско дело

No 108 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.С.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

182

Гражданско дело

No 109 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.В.Н.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

183

Гражданско дело

No 110 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.П.П.

Спасимир Здравчев

Определение от 08.02.2008 г., в законна сила от 05.03.2008 г.

184

Гражданско дело

No 111 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

Р.В.Г.

В.Г.Г.

Калин Кунчев

Определение от 10.03.2008 г., в законна сила от 18.03.2008 г.

185

ЧГД

No 112 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Ц.В.М.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 06.02.2008 г., в законна сила от 06.02.2008 г.

Разрешава на непълнолетната Ц.В.М. със съгласието на родителите си и законните си представители В.В.М. и Й.Н.М. да продаде лек автомобил "Фолксваген голф" с ДК № *, рама (шаси) № *, двигател № *, регистрирана на нейно име, за да се осигурят средства за разходи по пътуване и болничен престой в Испания. Определението е окончателно.

186

Гражданско дело

No 113 / 2008

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

Н.Д.К.

Николай Ангелов

Решение от 08.05.2008 г., в законна сила от 27.05.2008 г.

187

Гражданско дело

No 114 / 2008

Делби

Г.И.К., С.С.К., П.И.П.

И.А.М., М.М.Б., Н.А.Д., А.А.Б., А.А.Б., Н.А.Р., Г.А.М., Т.И.Б., Д.Б.Ф., М.Б.Г.

Елен Калпачка

Определение от 11.11.2008 г.

188

Гражданско дело

No 115 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Д.В.Х.

Р.В.К.

Калин Кунчев

Определение от 13.02.2008 г., в законна сила от 22.02.2008 г.

189

Гражданско дело

No 116 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

А.П.Д.

Т.Н.Б.

Спасимир Здравчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

190

Гражданско дело

No 117 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 06.03.2008 г.

191

Гражданско дело

No 118 / 2008

Издръжка - чл. 82 от СК

В.Н.А.

Г.Т.А.

Николай Ангелов

Решение от 19.05.2008 г., в законна сила от 10.06.2008 г.

192

Гражданско дело

No 119 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Д.Т.Г.

Ф.Н.Ш.

Калин Кунчев

Определение от 19.02.2008 г., в законна сила от 28.02.2008 г.

193

Гражданско дело

No 120 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

П.Д.Ш.

И.Д.С.

Елена Калпачка

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 23.04.2008 г.

194

Гражданско дело

No 121 / 2008

Облигационни искове

Х.Н.Т.

Н.Х.Т., Н.Т.Т.

Елена Калпачка

Определение от 21.03.2008 г., в законна сила от 17.04.2008 г.

195

Гражданско дело

No 122 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 07.03.2008 г.

196

Гражданско дело

No 124 / 2008

Делби

И.А.Н.

И.Н.Ф., Х.Н.Х., Е.А.Б.

Елена Калпачка

Решение от 19.05.2008 г., в законна сила от 06.01.2009 г.

197

ЧГД

No 125 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Т.Д.Т.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 04.03.2008 г.

198

Гражданско дело

No 126 / 2008

Облигационни искове за непозволено увреждане

Т.А.Т.

А.И.С.

Елена Калпачка

Решение от 31.07.2008 г., в законна сила от 22.08.2008 г.

199

Гражданско дело

No 127 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

Д.А.К.

А.К.А.

Елена Калпачка

Решение от 08.04.2008 г., в законна сила от 08.05.2008 г.

200

ЧГД

No 128 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

М.П.П., А.И.Н.

 

Калин Кунчев

Определение от 27.02.2008 г., в законна сила от 07.03.2008 г.

Оставя без уважение молбата на М.П.П. в качеството й на настойник на поставения под пълно запрещение А.И.Н., с която се иска издаването на разрешение за продажбата на наследствения дял на последния от недвижим имот находящ се в с. Буково предст. дв. място от 620 кв. м. заедно с посторените на него жилище и ст. сграда по плана на с. Буково. ПОС 7 дни

201

Гражданско дело

No 129 / 2008

Облигационни искове за непозволено увреждане

З.С.Б.

З.А.Т.

Николай Ангелов

Определение от 07.05.2008 г., в законна сила от 07.05.2008 г.

202

Гражданско дело

No 130 / 2008

Вещни искове

М.Т.П.

Р.Н.Р.

Николай Ангелов

Определение от 07.05.2008 г., в законна сила от 14.05.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 130 / 2008 година по описа на РС Първомай на основание чл. 119, ал. 2 от ГПК (отм.) във вр.§ 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК в сила от 01.03.2008 г. и на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от иска.

203

Гражданско дело

No 131 / 2008

Делби

М.А.С.

А.М.А., Д.Д.А.

Елена Калпачка

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 12.05.2008 г.

204

Гражданско дело

No 132 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

И.С.Д.

Г.Н.Р.

Спасимир Здравчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

205

Гражданско дело

No 133 / 2008

Вещни искове

ППЗК "Бук" с. Буково

Н.М.М.

Елена Калпачка

Определение от 04.06.2008 г., в законна сила от 17.06.2008 г.

206

Гражданско дело

No 134 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

БАНКА ДСК ЕАД – София

А.Я.Ч.

Калин Кунчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

207

Гражданско дело

No 135 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

БАНКА ДСК ЕАД – София

М.Р.П.

Калин Кунчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

208

Гражданско дело

No 136 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

БАНКА ДСК ЕАД – София

Т.Л.К.

Калин Кунчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

209

Гражданско дело

No 137 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

БАНКА ДСК ЕАД – София

А.М.Н.

Калин Кунчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

210

Гражданско дело

No 138 / 2008

Вещни искове

О.А.Ш., Г.М.Ш.

Ф.О.А.

Елена Калпачка

Определение от 09.04.2008 г., в законна сила от 17.04.2008 г.

211

Гражданско дело

No 139 / 2008

100 Искове по СК

А.А.Р.

В.Т.И.

Елена Калпачка

Определение от 07.04.2008 г., в законна сила от 08.05.2008 г.

212

Гражданско дело

No 140 / 2008

Издръжка - чл.82 от СК

А.К.К.

К.С.К.

Елена Калпачка

Решение от 18.04.2008 г., в законна сила от 15.08.2008 г.

213

Гражданско дело

No 141 / 2008

Облигационни искове

СВС СИТИ МЕДИА ООД

Общинска администрация

Елена Калпачка

Решение от 20.11.2008 г., в законна сила от 27.05.2009 г.

214

Гражданско дело

No 142 / 2008

Дела по чл. 252, 254, 255 ГПК (отм.)

З.Д.Д.

М.Т.Ш.

Елена Калпачка

Определение от 14.04.2008 г.

215

ЧГД

No 143 / 2008

Други ЧГД

М.П.П., А.И.Н.

 

Калин Кунчев

Определение от 04.03.2008 г., в законна сила от 04.03.2008 г.

216

Гражданско дело

No 144 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

П.Д.Д., И.Д.Д.

Д.И.Д.

Елена Калпачка

Решение от 16.04.2008 г., в законна сила от 11.06.2008 г.

217

Гражданско дело

No 145 / 2008

Облигационни искове за непозволено увреждане

Ловно-рибарско дружество „Марица” – Първомай

А.Б.Ч.

Елена Калпачка

Решение от 07.08.2008 г.

218

Гражданско дело

No 146 / 2008

Вещни искове

В.П.В.

П.В.В.

Николай Ангелов

Определение от 25.04.2008 г., в законна сила от 02.07.2008 г.

219

Гражданско дело

No 147 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

Н.Т.А.

Спасимир Здравчев

Решение от 31.03.2008 г., в законна сила от 14.08.2008 г.

220

ЧГД

No 149 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

А.Г.Т.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 14.03.2008 г., в законна сила от 14.03.2008 г.

221

Гражданско дело

No 150 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

Г.В.С.

Д.И.С.

Елена Калпачка

Решение от 17.04.2008 г., в законна сила от 30.04.2008 г.

222

Гражданско дело

No 151 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.З.С.

З.А.Т.

Николай Ангелов

Решение от 22.04.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

223

Гражданско дело

No 152 / 2008

Делби

М.И.Я.

Е.И.А., В.И.А., С.И.П.

Елена Калпачка

Определение от 09.04.2008 г.

224

Гражданско дело

No 152 / 2008

Делби

М.И.Я.

Е.И.А., В.И.А., С.И.П.

Елена Калпачка

Определение от 08.08.2008 г., в законна сила от 04.09.2008 г.

225

Гражданско дело

No 153 / 2008

Искове по КТ

Я.А.Г.

Народно читалище „Пробуда” – Дълбок извор

Елена Калпачка

Решение от 29.09.2008 г., в законна сила от 14.10.2008 г.

226

Гражданско дело

No 153 / 2008

Искове по КТ

Я.А.Г.

Народно читалище „Пробуда” – Дълбок извор

Елена Калпачка

Определение от 28.11.2008 г.

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на съдебно решение № 52 от 29.09.2008 г. по гр. дело № 153 по описа на РС Първомай за 2008 г., неизплатено месечно трудово възнаграждение за периода вместо "от 01.03.2008 г. до 15.09.2006 г." да се чете от 01.03.2006 г. до 15.09.2006 г. ПОС – 14 дни

227

Гражданско дело

No 154 / 2008

100 Искове по СК

М.И.М.

Р.А.М.

Елена Калпачка

Решение от 24.10.2008 г., в законна сила от 12.11.2008 г.

228

Гражданско дело

No 155 / 2008

Искове по КТ

Я.А.Г.

Народно читалище „Пробуда” – Дълбок извор

Елена Калпачка

Решение от 03.12.2008 г.

229

ЧГД

No 156 / 2008

Други ЧГД

П.К.А.

М.Г.М.

Елена Калпачка

Определение от 31.03.2008 г., в законна сила от 30.06.2008 г.

230

Гражданско дело

No 157 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 08.04.2008 г., в законна сила от 19.04.2008 г.

231

Гражданско дело

No 158 / 2008

Облигационни искове

Д.С.А., П.И.А.

АБ И МД ЕООД

Николай Ангелов

Определение от 07.05.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 158 / 2008 г. по описа на ПРС ІІ гр.с.

Изпраща гр. д. № 158 / 2008 г. по описа на ПРС ІІ гр.с на ПОС - Гражданско отделение по компетентност съгл. чл. 104 т. 2 от ГПК вр. чл. 119 от ГПК във вр. чл. 365 т. 1 от ГПК. ПОС – 7 дни.

232

ЧГД

No 159 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

А.Х.А.

 

Николай Ангелов

Определение от 03.04.2008 г., в законна сила от 03.04.2008 г.

233

ЧГД

No 162 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

М.К.Д., Я.В.Д., Н.В.Д.

 

Николай Ангелов

Определение от 10.04.2008 г., в законна сила от 18.04.2008 г.

234

Гражданско дело

No 163 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Е.Я.З.

В.И.С.

Николай Ангелов

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 25.04.2008 г.

235

Гражданско дело

No 164 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Е.Я.З.

М.Е.Й.

Николай Ангелов

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 25.04.2008 г.

236

Гражданско дело

No 165 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Е.Я.З.

Т.А.М.

Николай Ангелов

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 25.04.2008 г.

237

Гражданско дело

No 166 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Е.Я.З.

М.А.К.

Николай Ангелов

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 25.04.2008 г.

238

ЧГД

No 168 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.П.М.

Николай Ангелов

Определение от 14.04.2008 г., в законна сила от 27.05.2008 г.

239

ЧГД

No 169 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Г.К.

Николай Ангелов

Определение от 14.04.2008 г., в законна сила от 27.05.2008 г.

240

Гражданско дело

No 170 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Т.В.А.

Николай Ангелов

Определение от 15.04.2008 г., в законна сила от 27.05.2008 г.

241

Гражданско дело

No 171 / 2008

Чл. 19 ЗГР

П.Т.К.

Община Пловдив, Районна прокуратура - Първомай

Елена Калпачка

Решение от 01.08.2008 г., в законна сила от 08.09.2008 г.

242

Гражданско дело

No 172 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

ПРОКРЕДИТ БАНК

Ж.К.Д.

Николай Ангелов

Определение от 16.04.2008 г., в законна сила от 16.04.2008 г.

243

Гражданско дело

No 173 / 2008

100 Искове по СК

Е.С.П.

Г.С.Г.

Елена Калпачка

Решение от 10.10.2008 г., в законна сила от 18.11.2008 г.

244

Гражданско дело

No 174 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

УСТОИ АД

Т.Г.П.

Николай Ангелов

Определение от 21.04.2008 г., в законна сила от 16.05.2008 г.

245

Гражданско дело

No 175 / 2008

Дела по чл. 237 ГПК (отм.) и Закона за банките

Е.В.К.

М.Г.М.

Николай Ангелов

Определение от 25.04.2008 г., в законна сила от 25.04.2008 г.

246

Гражданско дело

No 176 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

П.И.И.

Г.П.К.

Спасимир Здравчев

Решение от 01.09.2008 г., в законна сила от 16.09.2008 г.

247

ЧГД

No 177 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Д.П.Х.

Николай Ангелов

Определение от 12.05.2008 г., в законна сила от 09.06.2008 г.

248

Гражданско дело

No 178 / 2008

Вещни искове

Г.А.Г.

З.Х.Г., Х.Й.Д.

Елена Калпачка

Определение от 10.06.2008 г., в законна сила от 30.12.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 178 / 2008 г. по описа на РС Първомай и връща исковата молба. ПОС – 7 дни

249

ЧГД

No 179 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Я.А.Г.

Елена Калпачка

Определение от 26.05.2008 г., в законна сила от 26.05.2008 г.

250

ЧГД

No 180 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Д.А.

Елена Калпачка

Разпореждане от 26.05.2008 г., в законна сила от 26.05.2008 г.

251

ЧГД

No 181 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.А.А.

Елена Калпачка

Определение от 26.05.2008 г., в законна сила от 26.05.2008 г.

252

ЧГД

No 182 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Д.Т.Ш.

Елена Калпачка

Определение от 26.05.2008 г., в законна сила от 26.05.2008 г.

253

Гражданско дело

No 184 / 2008

Делби

Т.Д.К.

Й.Д.Й.

Елена Калпачка

Решение от 23.12.2008 г.

254

Гражданско дело

No 185 / 2008

Други дела

Д.И.А.

ППЗК "Драгойна" с. Драгойново

Елена Калпачка

Определение от 30.06.2008 г.

255

Гражданско дело

No 185 / 2008

Други дела

Д.И.А.

ППЗК "Драгойна" с. Драгойново

Елена Калпачка

Определение от 17.11.2008 г.

256

Гражданско дело

No 186 / 2008

Делби

Я.Г.К.

К.Ш.Ж., Д.П.К., М.А.К., П.И.К., А.И.К., Б.Ц.К., П.Д.К., Г.Д.К.

Елена Калпачка

Решение от 21.11.2008 г.

257

Гражданско дело

No 187 / 2008

100 Искове по СК

Х.Н.И.

Б.М.Н.

Елена Калпачка

Определение от 24.09.2008 г., в законна сила от 01.10.2008 г.

258

Гражданско дело

No 187 / 2008

100 Искове по СК

Х.Н.И.

Б.М.Н.

Елена Калпачка

Определение от 10.11.2008 г.

Освобождава Н.И. *** / 2008 г. от заплащане на ДТ, за предявения иск на осн. чл. 72 от СК в размер на 30 лв. Осъжда Б.М.Н. да заплати по сметка на РС Първомай ДТ в размер на 30 лв. ПОС - 7 дни.

259

ЧГД

No 188 / 2008

Други ЧГД

З.Б.Х.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 17.06.2008 г., в законна сила от 17.06.2008 г.

Разрешава на непълнолетната З.Б.Х. да сключи граждански брак с В.М.В. Определението е окончателно

260

ЧГД

No 189 / 2008

Други ЧГД

М.К.Д.

 

Елена Калпачка

Определение от 18.06.2008 г., в законна сила от 18.06.2008 г.

261

ЧГД

No 191 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ПРОКРЕДИТ БАНК

П.Я.В., Я.Г.В.

Елена Калпачка

Определение от 24.06.2008 г., в законна сила от 24.06.2008 г.

262

Гражданско дело

No 192 / 2008

Облигационни искове

К.В.Т.

Н.А.А.

Елена Калпачка

Определение от 29.07.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

263

ЧГД

No 194 / 2008

Други ЧГД

А.А.П.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 25.06.2008 г., в законна сила от 25.06.2008 г.

Разрешава на непълнолетната А.А.П. да сключи граждански брак с А.В.М. Определението е окончателно

264

ЧГД

No 195 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Кооперация "Начала"

М.Т.Л.

Елена Калпачка

Определение от 30.06.2008 г., в законна сила от 30.06.2008 г.

265

Гражданско дело

No 196 / 2008

Други дела

С.Б.П.

ППЗК "Драгойна" с. Драгойново

Елена Калпачка

Решение от 22.12.2008 г., в законна сила от 23.01.2009 г.

266

ЧГД

No 197 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Т.И.Н., П.С.Н.

 

Елена Калпачка

Определение от 02.07.2008 г., в законна сила от 02.07.2008 г.

267

ЧГД

No 198 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

М.А.Х., М.Х.Х.

„Магика – 2000” ООД

Елена Калпачка

Определение от 04.07.2008 г., в законна сила от 04.07.2008 г.

268

ЧГД

No 199 / 2008

Други ЧГД

В.Т.

 

Елена Калпачка

Определение от 03.07.2008 г., в законна сила от 14.07.2008 г.

269

Гражданско дело

No 200 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.П.В.

М.П.П.

Елена Калпачка

Решение от 22.07.2008 г., в законна сила от 05.08.2008 г.

270

Гражданско дело

No 201 / 2008

Облигационни искове

„Витал Транс” ООД

„Лендор” ООД

Елена Калпачка

Определение от 03.12.2008 г., в законна сила от 30.12.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 201 / 2008 г. по описа на РС – Първомай поради оттегляне на иска.

271

ЧГД

No 202 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

П.Н.Ш.

 

Елена Калпачка

Определение от 15.07.2008 г., в законна сила от 25.07.2008 г.

272

Гражданско дело

No 203 / 2008

Изменение на издръжка - чл. 86 от СК

М.Д.И.

М.Д.М.

Елена Калпачка

Решение от 29.09.2008 г., в законна сила от 28.11.2008 г.

273

Гражданско дело

No 204 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.К.Д.

К.В.Д.

Елена Калпачка

Решение от 07.08.2008 г., в законна сила от 27.08.2008 г.

274

Гражданско дело

No 205 / 2008

Издръжка - чл. 82 от СК

С.Т.Г.

И.Г.О.

Елена Калпачка

Определение от 16.09.2008 г., в законна сила от 23.09.2008 г.

275

Гражданско дело

No 206 / 2008

Чл. 19 ЗГР

Н.Н.Ч.

Общинска администрация

Елена Калпачка

Решение от 24.10.2008 г., в законна сила от 12.11.2008 г.

276

ЧГД

No 208 / 2008

Други ЧГД

М.К.Д.

 

Елена Калпачка

Определение от 23.07.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

277

ЧГД

No 209 / 2008

Други ЧГД

П.Н.Ш.

 

Елена Калпачка

Определение от 06.08.2008 г., в законна сила от 06.08.2008 г.

278

Гражданско дело

No 210 / 2008

Делби

М.Л.Д., И.Л.Н.

К.В.Д.

Елена Калпачка

Определение от 11.11.2008 г., в законна сила от 25.11.2008 г.

279

ЧГД

No 211 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Я.А.П.

Елена Калпачка

Определение от 28.07.2008 г., в законна сила от 28.07.2008 г.

280

ЧГД

No 214 / 2008

Други ЧГД

И.П.С., В.Г.Г.

 

Елена Калпачка

Определение от 01.08.2008 г., в законна сила от 01.08.2008 г.

281

ЧГД

No 215 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

„Микс – Д” ЕООД

„Агросвят 2” ЕООД

Елена Калпачка

Определение от 05.08.2008 г., в законна сила от 01.10.2008 г.

282

ЧГД

No 216 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ПРОКРЕДИТ БАНК

Г.С.Г.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

283

Гражданско дело

No 218 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

В.К.Х.

Д.П.Х.

Спасимир Здравчев

Решение от 29.08.2008 г., в законна сила от 17.09.2008 г.

284

ЧГД

No 219 / 2008

Други ЧГД

Г.З.Х.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 13.08.2008 г., в законна сила от 13.08.2008 г.

Разрешава на непълнолетната Г.З.Х. да сключи граждански брак с Н.К.И. Определението е окончателно.

285

Гражданско дело

No 220 / 2008

Издръжка - чл. 82 от СК

А.С.С.

С.А.С.

Елена Калпачка

Определение от 08.10.2008 г., в законна сила от 15.10.2008 г.

286

Гражданско дело

No 221 / 2008

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.П.П.

С.И.П.

Спасимир Здравчев

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 27.09.2008 г.

Прекратява производството по гр. дело № 221 / 2008 г. по описа на Районен съд - Първомай. ПОС – 7 дни

287

ЧГД

No 222 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

М.Ж.П., Х.Д.И., К.Х.Р.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

288

ЧГД

No 223 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

Т.И.Т., Н.И.М.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

289

ЧГД

No 224 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

Й.А.Х.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

290

ЧГД

No 225 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

А.П.В., В.З.В., М.Г.Г.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

291

ЧГД

No 226 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

И.А.Н., Н.П.С.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

292

ЧГД

No 227 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

И.А.Н., Н.С.К.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

293

ЧГД

No 228 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

В.Н.А., Н.И.Й., С.Р.К.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

294

ЧГД

No 229 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

Н.Д.И., А.Т.К., К.Г.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

295

ЧГД

No 230 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК

Д.Ж.К., Ж.А.В., Т.П.А.

Спасимир Здравчев

Определение от 21.08.2008 г., в законна сила от 21.08.2008 г.

296

ЧГД

No 231 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

И.П.И.

А.Е.М.

Спасимир Здравчев

Определение от 22.08.2008 г., в законна сила от 27.05.2009 г.

297

ЧГД

No 232 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

Т.Н.Ж.

А.Е.М.

Спасимир Здравчев

Определение от 22.08.2008 г., в законна сила от 29.10.2008 г.

298

ЧГД

No 233 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Д.А.Х.

Спасимир Здравчев

Определение от 22.08.2008 г., в законна сила от 22.08.2008 г.

299

ЧГД

No 234 / 2008

Други ЧГД

В.Т.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 01.09.2008 г., в законна сила от 01.09.2008 г.

300

Гражданско дело

No 235 / 2008

Вещни искове

Д.М.Т.

Общинска администрация, ОСЗГ Първомай

Елена Калпачка

Определение от 09.10.2008 г., в законна сила от 27.11.2008 г.

301

ЧГД

No 237 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

Й.Т.Т., С.Г.Д.

А.И.Т.

Спасимир Здравчев

Определение от 01.09.2008 г., в законна сила от 24.09.2008 г.

302

ЧГД

No 238 / 2008

Други ЧГД

З.А.А.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 02.09.2008 г., в законна сила от 02.09.2008 г.

Разрешава на непълнолетната З.А. да сключи граждански брак с В.Б.В. Определението е окончателно

303

ЧГД

No 239 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

Д.Т.К.

Д.И.П.

Спасимир Здравчев

Определение от 02.09.2008 г.

304

Гражданско дело

No 241 / 2008

Вещни искове

Й.Д.Т.

Й.К.Т.

Елена Калпачка

Определение от 09.10.2008 г., в законна сила от 30.12.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 241 / 2008 г. по описа на РС Първомай, като недопустимо.

Осъжда ищеца да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 250 лв., на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК. ПОС - 7 дни

305

Гражданско дело

No 242 / 2008

100 Искове по СК

Г.И.С.

М.К.К.

Елена Калпачка

Решение от 30.12.2008 г., в законна сила от 20.06.2009 г.

306

ЧГД

No 243 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

И.Г.Г.

Спасимир Здравчев

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

307

ЧГД

No 244 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

И.Г.Г.

Спасимир Здравчев

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

308

ЧГД

No 245 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Б.П.

Спасимир Здравчев

Определение от 15.09.2008 г.

309

ЧГД

No 246 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Е.А.Б.

Спасимир Здравчев

Определение от 15.09.2008 г.

310

ЧГД

No 247 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

А.Й.П.

Спасимир Здравчев

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

311

ЧГД

No 248 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Н.Й.

Матей Златанов

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

312

ЧГД

No 249 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Н.Т.Б.

Матей Златанов

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

313

ЧГД

No 250 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

К.П.Ш.

Матей Златанов

Определение от 15.09.2008 г., в законна сила от 15.09.2008 г.

314

ЧГД

No 251 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Б.А.С.

Матей Златанов

Определение от 16.09.2008 г.

315

ЧГД

No 252 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Е.А.Б.

Матей Златанов

Определение от 16.09.2008 г.

316

ЧГД

No 253 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

М.Г.М.

Матей Златанов

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

317

ЧГД

No 254 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

А.С.А.

Матей Златанов

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

318

ЧГД

No 255 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

М.Г.М.

Матей Златанов

Заповед за изпълнение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

319

ЧГД

No 256 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

Г.Д.Н.

Матей Златанов

Разпореждане от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

320

ЧГД

No 257 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

В.П.К.

Матей Златанов

Разпореждане от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

321

ЧГД

No 258 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

М.Т.А.

Матей Златанов

Заповед за изпълнение от 19.09.2008 г.

322

ЧГД

No 259 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Д.К.В.

Матей Златанов

Разпореждане от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

323

ЧГД

No 260 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Н.М.К.

Матей Златанов

Разпореждане от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

324

ЧГД

No 261 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

М.Г.М.

Матей Златанов

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

325

ЧГД

No 262 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Н.Д.М.

Матей Златанов

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

326

ЧГД

No 263 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Т.Й.М.

Матей Златанов

Определение от 19.09.2008 г., в законна сила от 19.09.2008 г.

327

Гражданско дело

No 264 / 2008

Издръжка - чл. 82 от СК

М.Н.Н.

Н.Н.В.

Матей Златанов

Определение от 19.11.2008 г., в законна сила от 01.12.2008 г.

328

ЧГД

No 265 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Общинска администрация

ЕТ „И. С. -97”

Спасимир Здравчев

Определение от 02.10.2008 г., в законна сила от 02.10.2008 г.

329

Гражданско дело

No 267 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Спасимир Здравчев

Решение от 17.10.2008 г., в законна сила от 01.11.2008 г.

330

Гражданско дело

No 269 / 2008

Облигационни искове

И.П.И.

А.Е.М.

Матей Златанов

Определение от 20.11.2008 г.

331

ЧГД

No 274 / 2008

Други ЧГД

А.Б.Х.

 

Спасимир Здравчев

Определение от 23.10.2008 г., в законна сила от 23.10.2008 г.

Разрешава на непълнолетната А.Б.Х. да сключи граждански брак с Й.Т.А. Определението е окончателно.

332

ЧГД

No 277 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Общинска администрация

ВЕГЕЛ – К. – с-ие

Елена Калпачка

Разпореждане от 31.10.2008 г., в законна сила от 12.11.2008 г.

333

ЧГД

No 280 / 2008

Други ЧГД

А.А.К.

 

Елена Калпачка

Определение от 03.11.2008 г., в законна сила от 03.11.2008 г.

Разрешава А.А.К. със съгласието на родителите си Н.Г.К. и А.К.К. да изтегли от спестовния си влог в Банка ДСК ЕАД гр. Първомай, сумата от 150 лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

334

ЧГД

No 282 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

М.Т.П.

Матей Златанов

Разпореждане от 04.11.2008 г., в законна сила от 04.11.2008 г.

335

ЧГД

No 283 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

П.Х.Б.

Матей Златанов

Разпореждане от 04.11.2008 г., в законна сила от 04.11.2008 г.

336

ЧГД

No 284 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

Й.И.Й.

Елена Калпачка

Разпореждане от 10.11.2008 г., в законна сила от 10.11.2008 г.

337

ЧГД

No 285 / 2008

Други ЧГД

З.И.К.

 

Елена Калпачка

Определение от 10.11.2008 г., в законна сила от 10.11.2008 г.

338

ЧГД

No 287 / 2008

Обезпечения, опис наследство, връщане дете

Народно читалище „Пробуда”

Я.А.Г.

Елена Калпачка

Определение от 10.11.2008 г., в законна сила от 19.11.2008 г.

339

ЧГД

No 289 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Общинска администрация

ВЕГЕЛ – К. – с-ие

Матей Златанов

Разпореждане от 13.11.2008 г., в законна сила от 13.11.2008 г.

340

ЧГД

No 292 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

Г.М.М., В.Г.С.

Елена Калпачка

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

341

ЧГД

No 293 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Г.М.М., В.Г.С.

Елена Калпачка

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

342

ЧГД

No 294 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

К.Г.К., С.К.П.

Елена Калпачка

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

343

ЧГД

No 295 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

Ф.Я.А.

Матей Златанов

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

344

ЧГД

No 296 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

Г.З.Д., А.Т.К.

Матей Златанов

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

345

ЧГД

No 297 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

М.П.П., Г.А.Ч.

Елена Калпачка

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

346

ЧГД

No 298 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

Н.Л.Б., Р.Д.К.

Матей Златанов

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

347

ЧГД

No 299 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД – София

Т.П.Ж.

Елена Калпачка

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

348

ЧГД

No 300 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

БАНКА ДСК ЕАД - София

З.А.Т., И.А.Н.

Матей Златанов

Разпореждане от 24.11.2008 г., в законна сила от 24.11.2008 г.

349

Гражданско дело

No 301 / 2008

Други дела

В.Х.Д.

 

Матей Златанов

Определение от 10.12.2008 г., в законна сила от 18.12.2008 г.

Прекратява производството по гр. д. № 301 / 2008 г. по описа на РС Първомай и връща молбата. ПОС - 7 дни

350

ЧГД

No 302 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Община Първомай

ЕТ "К. П. - ДЕЛТА"

Матей Златанов

Разпореждане от 27.11.2008 г., в законна сила от 27.11.2008 г.

351

ЧГД

No 303 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

Община Първомай

ЕТ "К. П. - ДЕЛТА"

Елена Калпачка

Разпореждане от 27.11.2008 г., в законна сила от 27.11.2008 г.

352

Гражданско дело

No 305 / 2008

Други дела

Х.Т.П.

Община Първомай

Елена Калпачка

Определение от 11.12.2008 г.

353

Гражданско дело

No 306 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Матей Златанов

Решение от 18.12.2008 г., в законна сила от 15.01.2009 г.

354

Гражданско дело

No 307 / 2008

Дела по чл. 26 от Закона на закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Елена Калпачка

Решение от 18.12.2008 г., в законна сила от 30.12.2008 г.

355

ЧГД

No 309 / 2008

Заявление по чл. 410, ал. 1 от ГПК

В.Й.Д.

„П. – 2002” ЕООД

Матей Златанов

Разпореждане от 09.12.2008 г., в законна сила от 13.03.2009 г.

Отхвърля заявлението на В.Й.Д за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 410 и сл. от ГПК срещу "П. - 2002" ЕООД за заплащане на сумата 1040 лева. ПОС – 7 дни

356

ЧГД

No 310 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Т.Н.Б.

Елена Калпачка

Разпореждане от 10.12.2008 г., в законна сила от 26.01.2009 г.

357

ЧГД

No 314 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

И.Н.С.

Елена Калпачка

Разпореждане от 20.12.2008 г., в законна сила от 20.12.2008 г.

358

ЧГД

No 315 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

С.Д.Т.

Елена Калпачка

Разпореждане от 20.12.2008 г., в законна сила от 20.12.2008 г.

359

ЧГД

No 316 / 2008

Заявление по чл. 417 от ГПК

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ - ЕАД

З.Й.Й.

Матей Златанов

Разпореждане от 20.12.2008 г., в законна сила от 20.12.2008 г.

360