П  Р  О  Т  О  К  О  Л   42

 

гр. Първомай, 23.09.2009 година.

 

Първомайският районен съд – втори състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и девета година с

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАТЕЙ ЗЛАТАНОВ

 

при секретаря Таня Петрова

и прокурор МИГЛЕНА КИРОВА

сложи на разглеждане НОХД № 151 по описа на Съда за 2009 година,

докладвано от Председателя.

 

Производството е по реда на Глава двадесет и четвърта от НПК.

На именното повикване в 10:45 часа:

За Районна прокуратура Първомай се явява – прокурор М.К..

Подсъдимият И.Г.Х., явява се лично, осигурен от Районна прокуратура – Първомай и с адвокат Н.Ш.Б. с пълномощно на досъдебното производство.

Свидетелят Д.П.И., се явява.

Свидетелят Я.Г.Д., се явява.

 

По хода на делото:

 

Прокурор К.: Уважаеми господин Председател, осигурила съм присъствието на свидетелите. Тъй като за решаването на настоящото дело сме сключили споразумение с подсъдимия и защитника му в тази връзка, моля ход на делото да бъде даден по реда на Глава двадесет и девета от НПК и свидетелите да бъдат освободени.

 

Представи се от страна на Районна прокуратура – Първомай споразумение за решаване на делото – рег. № 761 / 09 от 23.09.2009 година, подписано от подсъдимия, защитника му и прокурора.

 

Адвокат Б.: Уважаеми господин Съдия, за престъплението на подзащитния ми законът допуска сключването на споразумение и сме постигнали такова с Районна прокуратура – Първомай, за което моля ход на делото да бъде даден по реда на Глава двадесет и девета от НПК.

 

Съдът, като изслуша страните, и съгласно разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК намира, че няма законова пречка делото да се реши със споразумение, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава ход на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК.

 

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

 

Подсъдимият и.г.х., роден на *** година в град ***, област Пловдив, живущ ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, не работи, с ЕГН: **********.

 

Съдът на основание чл. 254 от НПК, провери връчени ли са преписите от обвинителния акт на Прокуратурата, разпореждането на Съда и представеното в днешно съдебно заседание споразумение за решаване на делото.

 

Подсъдимият Х.: Получил съм преписи от всичките документи своевременно.

 

Председателят на състава разясни на страните правото им на отводи на основание чл. 274, ал. 1 от НПК, срещу членовете на състава, прокурора, защитника и съдебния секретар.

Отводи не се направиха.

Съдът на основание чл. 274, ал. 2 от НПК разясни на страните правата им по закон – НПК.

На основание чл. 275, ал. 1 от НПК се даде възможност на страните да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

Прокурор К. Няма да соча нови доказателства. Да се приемат представените по делото такива.

Адвокат Б.: няма да соча нови доказателства. Да се приемат представените по делото такива.

 

Съдът, с оглед становището на страните счита, че искането за приемане на представените по делото писмени доказателства е допустимо и следва да бъде уважено.

Воден от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

Прочита и приема писмените доказателства, които са от значение за изясняване на обстоятелствата по делото.

Дава ход на съдебното следствие по реда на Глава двадесет и девета от НПК.

ОСВОБОЖДАВА свидетелите от съдебната зала.

Докладва се споразумението чрез прочитане от прокурора.

 

Прокурор К.: На основание чл. 384 във връзка с чл. 381 и следващите от НПК по мое предложение бе изготвено настоящото споразумение за решаване на делото, като същото бе обсъдено между Районна прокуратура – Първомай, представлявана от мен, подсъдимия И.Г.Х. и защитника му адвокат Н.Б.. Със споразумението са обсъдени всички въпроси, произтичащи от извършеното деяние от подсъдимия и на същия бе разяснен смисълът на сключеното споразумение. Подсъдимият И.Г.Х. декларира съгласието си, полагайки подписа си доброволно върху предложението за споразумение. Отказва се от разглеждане на делото по общия ред.

Адвокат Б.: От името на подзащитния ми Ви моля да уважите представеното споразумение и да го одобрите, тъй като същото отговаря на изискванията на чл. 381 и следващите от НПК. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Подзащитният ми се признава за виновен, а също така доброволно подписа проекта за споразумение. Отказва се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Подсъдимият х.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Запознат съм с предложението за споразумение, препис от което ми е връчен. Доброволно съм подписал споразумението. Известни са ми последиците от него. Желая да бъде одобрено от Съда. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че по представеното предложение за споразумение не се налагат промени, поради което и на основание чл. 384 във връзка с чл. 381, ал. 6 от НПК то следва да има следният окончателен вид:

 

Подсъдимият и.г.х. роден на *** година в град ***, област Пловдив, живущ ***1, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, не работи, с ЕГН: **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2009 година в град Първомай, област Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ***”, с ДКН ***, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред – с (техническо средство “Алкомер 931” № 0249601), поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 б „б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “пробация” с пробационни мерки, както следва:

 - Задължителна регистрация по настоящ адрес” в село Поройна, област Пловдив, ул.*** № **, с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност 2 (два) пъти седмично за срок от 7 (седем) месеца;

- и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 (седем) месеца.

На основание чл. 343г, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият и.г.х. се ЛИШАВА от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца, като на основание чл. 59, ал. 3 от НК, се ПРИСПАДА времето, през което той е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.09.2009 година.

 

Прокурор К.: Съгласна съм с окончателния вид на споразумението.

Адвокат Б.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

Подсъдимият Х.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор::

(п)

Подсъдим:

(п)

 

(М.К)

 

(И.Х.)

 

 

 

Защитник:

 

(п)

 

 

 

(адв. Н.Б.)

 

 

Съдът намира, че подписаното от страните споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което следва да бъде одобрено и наказателното производство – прекратено.

Ето защо на основание чл. 384 във връзка с чл. 382, ал. 7 и ал. 9 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото между Районна прокуратура – Първомай, представлявана от прокурор М.К., подсъдимия И.Г.Х. и защитника му адвокат Н.Б. споразумение за решаване на НОХД № 151 / 2009 година по описа на Районен съд – Първомай.

Отменя взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

прекратява производството на основание чл. 24, ал. 3 от НПК по НОХД № 151 / 2009 година по описа на Районен съд – Първомай.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, като има последиците на влязла в законна сила присъда.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:00 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

 

СЕКРЕТАР: (п)

 

МЗ / ТП