П Р О Т О К О Л    21

 

гр. Първомай, 22.04.2009 година

 

Първомайският районен съд – първи състав, в публично заседание на двадесет и втори април през две хиляди и девета година, в състав:

 

Председател:

Елена Калпачка

 

при секретаря Мария Запрянова

и прокурора Миглена Кирова

сложи на разглеждане НОХД № 45 по описа на Съда за 2009 година,

докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 10:00 часа.

За Районна прокуратура гр. Първомай се явява прокурор М.К..

Подсъдимият Г.И.В., редовно призован, явява се лично.

Пострадалият свидетел Д.А.З., редовно призован, явява се.

Свидетелят С.Д.Д., редовно призована, явява се.

Свидетелят Ж.К.Т., редовно призован, явява се.

Вещото лице С.С.С., редовно призован, не се явява.

 

Постъпила е молба от вещото лице, с която уведомява съда, че е служебно ангажиран в заседание по въззивно дело, поради което не може да се яви, и моли да бъде извинен за неявяването си в съдебно заседание.

 

На пострадалия свидетел Д.А.З. се разясниха разпоредбите на чл. 75, чл. 76 - чл. 79 и чл. 84 – чл. 88 от НПК за правото му да се конституира срещу подсъдимия като частен обвинител и като граждански ищец за причинените му от престъплението вреди.

 

Пострадал свидетел Д.З.: Разяснени са ми правата. Желая да се възползвам от правата си. Упълномощил съм адвокат С..

Адвокат С.: Представям пълномощно от 21.04.2009 год. Желаем пострадалият Д.З. да бъде конституиран частен обвинител по делото, както и като граждански ищец за причинените на същия неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки и страдания вследствие на нанесения побой на 01.10.2008 год. в гр. Първомай, обл Пловдивска – лека телесна повреда, срещу подсъдимия Г.В., причинена при извършено от него престъпление, за което е повдигнато обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 12, във вр. чл. 130. ал. 2 от НК, и приемете за съвместно разглеждане в наказателния процес и граждански иск в размер на 3000 лева, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането до цялостното издължаване.

 

Прокурор М.К.: Предоставям на Съда.

Подсъдим Г.В.: Не мога да взема становище. Каквото решите.

 

Съдът намира, че искането за конституиране на пострадалия свидетел като граждански ищец и частен обвинител е своевременно предявено, отговаря на изискванията на чл. 77 и чл. 85 от НПК и може да бъде прието за съвместно разглеждане, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Конституира като граждански ищец и частен обвинител Д.А.З. ***, с повереник адвокат С.К.С. от Адвокатска колегия град Пловдив.

Приема за съвместно разглеждане по НОХД 45 / 2009 година на Районен съд - Първомай предявения от пострадалия Д.А.З. *** срещу подсъдимия Г.И.В. с ЕГН ********** *** граждански иск в размер на 3000 (три хиляди) лева, ведно със законната лихва, считано от 01.10.2008 год. до окончателното изплащане, представляващо обезщетение за причинените от престъплението по чл. 131, ал. 1, т. 12, във вр. чл. 130. ал. 2 от НК неимуществени вреди – претърпени болки и страдания от нанесената телесна повреда.

 

По хода на делото.

 

Прокурор К.: Да се даде ход на делото.

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Подсъдим Г.В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим Г.И.В. – роден на **.**.**** год. в гр. ********, обл. **********, с ЕГН **********, ********, ********* *********, ********, ******* (************), с ******* образование, *********, живущ ***„**** *******” № **.

 

На основание чл.272, ал. 4 от НПК съдът провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 254 и чл. 255 от НПК.

 

Подсъдим Г.В.: Получил съм копие от разпореждането на съда и обвинителния акт на прокуратурата.

 

Сне се самоличността на свидетелите, както следва:

Свидетел Д.А.З. – ** години, ********, ********* *********, *****, *********, с ******* образование, *********, *** *******, живущ ***, с ЕГН **********.

Свидетел С.Д.Д. – ** години, ********, ********* *********, *******, **********, с ****** образование, ***************, ***, *** *******, живущ ***, с ЕГН **********.

Свидетел Ж.К.Т. – ** години, ********, ********* *********, *****, *********, с ****** образование, *** *******, ***, живущ ***.

 

Съдът предупреди свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 от НК при лъжесвидетелстване, като им разясни и разпоредбата на чл. 121 от НПК, след което същите се изведоха от залата, с изключение на гражданския ищец и частен обвинител.

 

Съдът на основание чл.274, ал.1 от НПК, разясни на страните правото им на отводи срещу членовете на състава, прокурора и секретаря, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Отводи и искания в тази посока не постъпиха.

Съдът на основание чл.274, ал.2 от НПК, разясни на страните правата им предвидени в този кодекс - НПК.

Съдът на основание чл.275, ал.1 от НПК, разясни на страните правото им на искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

Подсъдим Г.В.: Нямам искания. Не ми е необходим защитник.

Прокурор К.: Нямам доказателствени искания и по реда на съдебното следствие.

Адвокат С.: Към настоящият момент нямаме доказателствени искания и по реда на съдебното следствие.

Граждански ищец и частен обвинител Д.З.: Също.

Подсъдим Г.В.: Искам споразумение с прокуратурата и с гражданския ищец и частен обвинител. Признавам по принцип вината си, но и пострадалият има вина, защото мина през колата ми, за което имам свидетели и моля същите да бъдат разпитани, но в момента не могат да се явят в заседанието. Оспорвам написаното в медицинското свидетелство, защото ако бях нанесъл побой на пострадалия, пораженията върху него щяха да са много по-тежки. Нямам възможност да ангажирам адвокат, не притежавам средства и имущество. По принцип признавам изложеното в обвинителния акт с изключение на това, че колата не е била увредена. Бях афектиран от това, че беше увредена колата ми. Пострадалият не спря след като го извиках, а освен това – след това отричаха заедно със свидетелката, че по колата ми има някакви увреждания, но те бяха видени от полицая, който ме разпитва в кв. Дебър.

Прокурор К.: За да сключим споразумение, на подсъдимия следва да му бъде назначен служебен защитник, тъй като заяви, че няма възможност, желае да се ползва от правото да обсъдим споразумение за решаване на делото, а законът изисква то да стане в присъствието на защитник. Моля съда да се произнесе по така направеното искане след като бъдат разпитани призованите свидетели с оглед избягване на възможността за повторното им призоваване, с оглед отлагане на делото, ако преговорите не бъдат успешни.

Адвокат С.: Също.

 

С оглед изявлението на страните съдът счита, че няма пречка да се даде ход на съдебното следствие, като по искането за даване възможност за обсъждане на споразумение следва да се произнесе след разпита на свидетелите, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава ход на съдебното следствие.

Докладва се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора и молбата от гражданския ищец и частен обвинител.

 

Съдът на основание чл. 276, ал. 3 от НПК запита подсъдимия Г.И.В. разбира ли в какво се обвинява.

 

Подсъдим Г.В.: Напълно разбирам в какво ме обвинява Прокуратурата.

 

Съдът на основание чл. 277, ал. 1 от НПК покани подсъдимия Г.И.В. да даде обяснения по обвинението.

 

Подсъдим Г.В.: Ще давам обяснения в по-късен етап.

 

Пристъпи се към разпит на явилите се свидетели.

 

Свидетел Ж.К.Т.: Обещавам да говоря истината.

Познавам пострадалия. Работили сме с пострадалия в АРЗ ******** около 15-20 години. Познавам го като добър, скромен човек, винаги усмихнат. Подсъдимият не го познавам. Визуално само няколко пъти съм го виждал. Не знам във връзка с работата си подсъдимият да е създавал някакви конфликти и проблеми, освен случая, за който е делото. За случая, по който е образувано делото, разбрах от дознателите или служителите на полицията, които водеха разследването.

Не зная Д.З. друг път да е бил в такива конфликтни ситуации. Много пъти сме контактували с него като служители на Общината Той е пример за подражание от всички хора.

 

Прокурор К.: Нямам въпроси.

Адвокат С.: Нямам въпроси.

Подсъдим Г.В.: Нямам въпроси.

 

Свидетел С.Д.Д.: Обещавам да говоря истината.

Аз продавам фураж. Бях излязла в момента на тротоара. Моята кола също беше спряна на тротоара. Тогава видях в далечината, на разстояние около 100 метра (само се виждаше, но не мога да определя, колко точно), че бай Д. мина с каруцата покрай колата на Г.. По инстинкт изчаках бай Д., защото си помислих, че идва при мен за фураж. Бай Д. спря през магазина. В същото време след него и Г. спря с колата, започна да се кара на бай Д., че е ударил колата му, и че ако не е бил до нея щял да мине през колата му. Бай Д. му каза да се разберат, че ще плати каквото му струват повредите по колата, но Г. продължи да му вика. Аз се намесих, че не е хубаво така, човекът иска да си плати, да викнат полиция ако трябва, но тогава Г. се раздразни още повече и посегна към бай Д.. Бай Д. изпусна юздите на магарето, изтърва магарето, изплаши се.

Видях Г. да удря бай Д.. Шамаросва го където му дойде. Удряше го със шамари по главата, с ритници. Не го е удрял с предмет. Не мога да кажа колко пъти го удари, не съм ги броила, защото и аз се изплаших. Аз предложих да викнат полиция. Те не се съгласиха. Не се стигна до викане на полицията, защото като започнаха шамарите бай Д. се уплаши.

От мястото, на което стоях на тротоара, видях само колата. Г. не съм го видяла. Имаше като че ли и други мъже около него, извън колата.

Освен, че удряше бай Д., подсъдимият отправяше и ругатни и псувни – мъжки псувни – „еби си майката” и т.н. Мен също ме псуваше, но аз съм му простила и не го съдя. Освен ругатни и псувни, друго не помня да му е казвал. Стана много бързо, просто за миг.

Като дойде подсъдимият бай Д. беше слязъл от каруцата и беше  се приближил към мен.

Това стана някъде към есента на миналата година.

Като дойде подсъдимият с автомобила показа, че му е счупено стъклото. То беше извито, но не беше счупено. Огледалото беше свито, но не видях да е счупено стъклото. Имаше драскотина по колата, но не мога да кажа дали е била от каруцата.

Други хора не видях да има в колата.

Възмутена съм от Г. защо постъпва по този начин. Има друг начин, по който трябва да се разберат, а не с шамари.

Познавам бай Д. ***. Не съм чула нещо конкретно да се говори – нещо лошо, нито за семейството му, нито за него, нито за децата му, нито за жена му. Скромно семейство са.

Подсъдимият не го познавам. Живее на квартира в кв. ***** от две-три години – откакто е дошъл в *****.

Отначало не бях с лоши впечатления, защото той се занимава с търговия. Докарваше дини от Любимец и от него съм купувала дини. Той си попийва и изглежда тогава става агресивен. Чувала съм го като коментар от съседите му, но не съм виждала.

Не мога да уточня точно колко са ударите, не съм ги броила, защото и аз се изплаших.

 

Прокурор К.: Нямам повече въпроси.

Адвокат С.: Нямам  повече въпроси.

Подсъдим Г.В.: Първо – разстоянието е повече от 100 метра и не може да се види дали колата е закачена от каруцата.

Освен това – беше от другата страна, а не от страната, на която беше свидетелката.

Освен това – като спрях колата, обидих подсъдимия и му казах, че не гледа къде върви, защото аз му викнах, а той не спря. След като свидетелката видя, че колата ми е надраскана и огледалото за обратно виждане е счупено, защото като се обърне на обратно останаха само жиците, тя каза, че нищо ми няма на колата, от което аз се афектирах и напсувах и нея. Тогава Д.З. ми каза, че има 10 лева и предложи да ми ги даде за щетите. Аз обясних, че огледалото струва 40-50 лева. Той ми даде 20 лева. Аз му казах от теб 20, от мен 20, и нещата са оправени. Свидетелката каза, че като ми е дал парите съм започнал да го бия, а то не беше така, като взех парите аз си тръгнах. Хората, които бяха с мен в колата, видяха, че нито съм го ударил, нито нищо, нито пък толкова съм го бил.

Освен това – видяха какво стана с колата ми. Свидетелката също каза, че е имало други хора, те са очевидци на случая и са видели, че не съм го пребил, и не е точно така, както е описано от прокурора.

Нямам въпроси към свидетелката.

 

Свидетел Д.А.З.: Обещавам да говоря истината.

Отивах до С.Д., за да купя фураж. Карах по шосето. Минавах покрай неговата кола, която беше бяла. Имаше един човек там.

Спрях каруцата до С.. В момента в който слязох от каруцата, той спря и се насочи към мен, започна да псува и да ме бие. С. беше на около пет метра и го видя този случай. Той приближаваше към мен много агресивен, като каза, че стъклото му струва 50 лева. Аз му казах, че имам само 20 лева за фураж.

Тогава отидохме до колата и видяхме, че огледалото е леко закривено, не е счупено. На капака имаше една ръждясала драскотина. Аз му казах, че му няма нищо на колата, да извикаме полиция, но той стана още по-агресивен. Аз не съм усетил да ударя колата му. Ако бях закачил огледалото, щях да закача и бронята, но нищо не съм усетил.

По време на разговора, когато се поуспокои, С. му каза, че няма счупено по колата, има само драскотина. Тогава той започна да обижда и нея, като й казваше: „стара брантийо, кучко” и др.

Казах му да извикаме полиция, но той не се съгласи, каза – няма да викаме полиция, ще ми платиш 50 лева за стъклото. Аз му казах, че имам само 20 лева за фураж. Не е вярно, че съм искал пари от С. и тя не ми е дала. Той взе двадесетте лева и се успокои. Като си тръгваше взе да бие магарето. Аз, за да го избегна, взех да бягам около каруцата. Магарето се подплаши и щеше каруцата да удари и двете коли – неговата и на С..

Той беше страшно агресивен. Не избира къде ще удари. Където свари удряше –  по лицето, по главата, по корема. Аз едвам се защитавах. С. не можеше да ми помогне, защото беше на 5 метра разстояние от мен. Ако имаше нож – щеше да ме убие. Аз неочаквах, спря колата и започна да ме бие. Освен, че ме удряше, псуваше ме. Агресия отколкото трябва повече. Аз се уплаших и не знаех как да се защитя.

Още същия ден отидох до болницата на преглед и си извадих медицинско свидетелство. Не си спомням на същия ден или на следващия. Аз съм вече на възраст и не помня.

Вследствие на нанесения ми побой доста време се чувствах зле, особено от удара тук (посочва лявата част на главата под ухото) още ме боли. Отоците спаднаха за около две седмици. Много здраво ме удряше.

 

Прокурор К.: Нямам повече въпроси.

Адвокат С.: Нямам повече въпроси.

Подсъдим Г.В.: Това, което казва, е лъжа. Аз само го побутнах по рамото. Медицинското е вадено на следващия ден, не в същия ден. Може вечерта всичко да се е случило, може да е паднал у тях, или нещо друго. Освен това – огледалото не беше леко свито, а си беше счупено. Ако го ударя силно, ако иска сега, ще види какво значи силен удар, аз само леко го побутнах по рамото.

Нямам въпроси към свидетеля. Според мен той е възрастен и следва да отиде на психиатър. Това, което говори, не е вярно.

 

Съдът даде възможност на страните за нови искания и доказателства.

 

Прокурор К.: Нямам нови искания и доказателства.

Адвокат С.: Моля да ни бъде дадена възможност да бъде постигнато споразумение. Ако не бъде постигнато споразумение ние държим на разпита на вещото лице, което да бъде призовано за следващо съдебно заседание.

Моля да ни бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, с показанията на който ще доказваме общото физическо състояние на пострадалия след нанесения побой, при положение, че бъде отложено делото ако не бъде постигнато споразумение.

 

Подсъдим Г.В.: Желая да ми бъде дадена възможност да обсъдим споразумение с прокуратурата и гражданския ищец и частен обвинител. Нямам възможност да си ангажирам адвокат и моля да ми бъде назначен служебно такъв. Нямам никакви доходи. Моля да ми бъде дадена възможност да декларирам писмено това. Работниците, за които споменах, са на брат ми. Ако не постигнем споразумение, моля да ми бъде дадена възможност да доведа двама свидетели – очевидци на случилото се.

 

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на страните да постигнат споразумение за решаване на делото, както и да бъде поискано с оглед декларирането на липса на средства и имущество от подсъдимия определянето на адвокат от Адвокатска колегия – Пловдив, за назначаване за служебен защитник на подсъдимия, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТРАНИТЕ да постигнат споразумение.

ДА СЕ ИЗИСКА от Адвокатска колегия гр. Пловдив да посочи адвокат, който да участва при обсъждането на споразумението в качеството си на защитник на подсъдимия.

ДАВА почивка от 20 минути.

 

 

Председател:

(п)

 

Секретар:

 

(п)

 

 

Заседанието продължава в 12:00 часа.

Явяват се подсъдимият Г.В., прокурор М.К., гражданският ищец и частен обвинител Д.А.З. с адвокат С.К.С. и адвокат С.С.М., определена за служебен защитник от Адвокатска колегия – Пловдив.

Даде се възможност на адвокат М. да се запознае с материалите по делото.

 

Адвокат С.М.: Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на лицето.

Подсъдим Г.В.: Нямам възражение да ме защитава този адвокат.

 

Съдът, с оглед на изявленията на подсъдимия и адвокат С.М. и в съответствие с разпоредбите на чл. 384, ал. 2 от НПК и чл. 94, ал. 1, точка 9 от НПК счита, че на подсъдимия Г.И.В. следва да бъде назначен служебен защитник, като няма пречка това да бъде предложеният от Адвокатска колегия – Пловдив адвокат С.С.М.

Воден от горното и на основание чл. 94, ал. 3 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Назначава за служебен защитник на подсъдимия Г.И.В. по НОХД № 45 / 2009 година на Районен съд – Първомай адвокат С.С.М. от Адвокатска колегия – Пловдив.

 

Прокурор М.К.: Представям писмено споразумение за решаване на делото. На основание чл. 384 във връзка с чл. 381 и следващите от НПК бе изготвено настоящото споразумение за решаване на делото, като същото бе обсъдено между Районна прокуратура – Първомай, представлявана от мен, повереника на гражданския ищец и частен обвинител адвокат С.К.С., гражданския ищец и частен обвинител Д.А.З., подсъдимия Г.И.В. и защитника му – адвокат С.С.М.. Със споразумението са обсъдени всички въпроси, произтичащи от извършеното деяние от подсъдимия и на същия бе разяснен смисълът на сключеното споразумение. Подсъдимият Г.И.В. декларира съгласието си, полагайки подписа си доброволно върху предложението за споразумение. Отказва се от разглеждане на делото по общия ред.

Адвокат С.: Страните по делото постигнахме споразумение, което моля да бъде одобрено от съда. По силата на настоящото споразумение сме се споразумели подсъдимият Г.В. да заплати на гражданския ищец Д.З. сумата 1500 лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението неимуществени вреди, ведно с направените от доверителя ми разноски по делото, платима от подсъдимия на три равни месечни вноски. Общо сумата е 2340 лева, платима за три месеца на равни вноски, като първата е дължима до 22.05.2009 год.

Граждански ищец и частен обвинител Д.З.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

Адвокат М.: От името на подзащитния ми Ви моля да уважите представеното споразумение и да го одобрите, тъй като същото отговаря на изискванията на чл. 381 и следващите от НПК. Подзащитният ми се признава за виновен, а също така доброволно подписа проекта за споразумение. Отказва се от разглеждане на делото по общия ред. Действително подзащитният ми е съгласен да заплати на гражданския ищец сумата за обезщетение на причинените имуществени вреди, както и разноските, направени от гражданския ищец, за три месеца на равни месечни вноски, като първата е дължима до 22.05.2009 год. Общо сумата е 2340 лева.

 

Съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

Подсъдим Г.В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Запознат съм с предложението за споразумение, препис от което ми е връчен. Доброволно съм подписал споразумението. Известни са ми последиците от него. Желая да бъде одобрено от Съда. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Постигнали сме споразумение относно размера на сумата, която се задължавам да платя и начина, по който да я платя на пострадалия, за предявения от него иск, както заяви адвоката ми.

 

Съдът намира, че по представеното предложение за споразумение не се налагат промени, поради което и на основание чл. 384 във връзка с чл. 381, ал. 6 от НПК то следва да има следния окончателен вид:

 

Подсъдимият Г.И.В., роден на **.**.**** год. в гр. ********, обл. **********, с ЕГН **********, ********, ********* гражданин, ********, *******, с ******* образование, *********, живущ ***„**** *******” № **, Е ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2008 год. в гр. Първомай, обл. Пловдивска, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на Д.А.З. ***, изразяваща се в контузия на гръдния кош, коремната стена и горните крайници с наличие на травматичен оток и множество разнокалибрени кръвонасядания в областта на горните крайници, гръдния кош и предната коремна стена, причинили болка и страдания без причиняване на разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК и във връзка с чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ “ПРОБАЦИЯ”, както следва: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от две години, както и “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 300 (триста) часа  за срок от две години – по 150 часа годишно.

Подсъдимият Г.И.В. с ЕГН ********** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати по сметка Районен съд Първомай направените по делото разноски в размер на 40 (четиридесет) лева за съдебно-медицинска експертиза на досъдебното производство, както и направените по делото разноски за служебна защита, определени от Национално бюро за правна помощ съгласно ЗПП и наредба към него.

 

Прокурор М.К.: Съгласна съм с окончателния вид на споразумението.

Адвокат С.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

Граждански ищец и частен обвинител Д.З. Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

 

Адвокат С.М.: Съгласна съм с окончателния вид на споразумението.

Подсъдим Г.И.В.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

 

 

 

Прокурор:

 

(п)

 

Повереник:

 

(п)

 

(М.К.)

 

(Адвокат С.С.)

 

 

 

 

 

 

Граждански ищец и частен обвинител:

 

(п)

 

 

 

(Д.З.)

 

 

 

 

 

 

Защитник:

(п)

 

 

 

(Адвокат С.М.)

 

 

 

Подсъдим:

 

(п)

 

 

 

(Г.И.В.)

 

 

Съдът намира, че подписаното от страните споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и 6 от НПК, не противоречи на закона и морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което следва да бъде одобрено и наказателното производство – прекратено. Ето защо на основание чл. 384 във връзка с чл. 382, ал. 7 и ал. 9 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Първомай, представлявана от прокурор М.К., повереника на гражданския ищец и частен обвинител адвокат С.К.С., гражданския ищец и частен обвинител Д.А.З., подсъдимия Г.И.В. и служебния му защитник адвокат С.С.М. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ на НОХД № 45 / 2009 год. по описа на Районен съд – Първомай.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.В. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.З. с ЕГН **********, сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева обезщетение за причинените му неимуществени вреди от извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК, ведно със сумата от 840 (осемстотин и четиридесет) лева, платима на три равни месечни вноски, като първата вноски следва да бъде заплатена до 22.05.2009 година, втората до 22.06.2009 година и третата до 22.07.2009 година.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.В. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка Районен съд Първомай сумата от 60 (шестдесет) лева – държавна такса за уважената част от гражданския иск.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по НОХД № 45 / 2009 год. по описа на Районен съд – Първомай.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.И.В. мярка за неотклонение “Подписка”.

 

Определението в частта му за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, като има последиците на влязла в законна сила присъда.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13:00 часа.

 

 

 

Председател:

(п)

 

 

 

 

Секретар:

(п)

 

 

 

 

ЕК / МЗ