ПРОТОКОЛ № 28

 

21.05.2009 година

РАЙОНЕН СЪД

град Първомай

трети съдебен състав

на двадесет и първи

две хиляди и девета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

Председател:

Спасимир Здравчев

Съдебни заседатели:

Самуил Панайотов

Руси шишков

 

Секретар:

Атанаска гаджева

Прокурор:

Йоанна запрянова

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

 

НОХ дело №

22

по описа за

2009

година

 

На именното повикване в

09:30

часа

 

Ø           за Районна прокуратура - Първомай се явява прокурор Й.З.;

Ø           подсъдимият И.К.К., редовно уведомен, се явява;

Ø           подсъдимият Л.С.К., редовно уведомен, се явява;

Ø           свидетелят А.И.Х., редовно призован, не се явява;

Ø           свидетелят С.П.К., редовно призован по реда на чл. 180, ал. 2 от НПК, не се явява;

Ø           свидетелят Н.З.Г., редовно призован по реда на чл. 180, ал. 2 от НПК, не се явява;

Ø           свидетелят П.Х.Б., редовно уведомен, не се явява;

Ø           свидетелят Л.А.К., нередовно призован, не се явява – за него призовката е върната цяла с отбелязване на служителя по връчването от 13.04.2009 година, че по сведение на снаха му С.К. лицето работи от месец януари извън страната;

Ø           свидетелят Д.К.К., редовно уведомен, не се явява;

Ø           свидетелят Б.А.П., редовно призован по реда на чл. 180, ал. 2 от НПК, не се явява;

Ø           свидетелят О.Я.С., редовно уведомен, не се явява;

Ø           вещото лице М.И.П., редовно призовано, не се явява.

 

Съдът докладва:

 

Съгласно Разпореждане от 04.02.2009 година на 16.03.2009 година по факса с Писмо вх. № 1648 по делото постъпват:

·             трудов договор № 35 / 11.07.2008 година, сключен между *** ЕООД и Л.С.К.;

·             трудов договор № 33 / 10.06.2008 година, сключен между *** ЕООД и И.К.К.;

·             длъжностна характеристика на шофьор на товарен автомобил, връчена на Л.К.;

·             длъжностна характеристика на шофьор на товарен автомобил, връчена на И.К..

 

По хода на делото:

 

Прокурор Й.З.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият И.К.К.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият Л.С.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава ход на делото.

 

Прокурор Й.З.: Господин Председател, предвид неявяването на свидетелите правя искане за прочитане на показанията им, дадени на досъдебното производство, както следва:

·             за свидетелите А.Х., Д.К., Б.П. и О.С. – на основание чл. 281, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 от НПК;

·             за свидетеля Л.К. - на основание чл. 281, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4, предложение 1 от НПК;

·             за свидетелите П.Б. и С.К. – на основание чл. 281, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от НПК.

Моля от списъка на свидетелите да бъде Н.З.Г., тъй като считам, че фактите и обстоятелствата по делото могат да бъдат изяснение и без неговите показания.

Предвид неявяването на експерта правя искане за прочитане на стоково-оценъчната експертиза на основание чл. 282, ал. 3 от НПК.

Подсъдимият И.К.К.: Не възразявам. Не желая защитник към момента. Разяснено ми е, че прочетените показания могат да се ползват при постановяване на присъдата.

Подсъдимият Л.С.К.: Аз също не възразявам и не желая към момента адвокат. Запознат съм, че прочетените показания могат да се ползват при постановяване на присъдата.

 

След съвещание и с оглед на изявленията на страните Съдът намира, че исканията на Районна прокуратура – Първомай са основателни и следва да бъдат уважени, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прочита показанията от досъдебното производство на свидетелите А.И.Х. (л. 55 от дознанието), Д.К.К. (л. 60 от дознанието), Б.А.П. (л. 61 от дознанието), О.Я.С. (л. 63 от дознанието), Л.А.К. (л. 54 от дознанието), П.Х.Б. (л. 44 – л. 45 от дознанието), С.П.К. (л. 48 от дознанието).

Заличава от списъка на свидетелите Н.З.Г..

Прочита и приема стоково-оценъчна експертиза на лист 76 от дознанието.

 

Съдът на основание чл. 277, ал. 1 от НПК покани подсъдимите И.К.К. и Л.С.К. да дадат обяснения по обвинението.

 

Подсъдимият И.К.К.: Потвърждавам казаното от мен на досъдебното производство. Нямам какво повече да добавя.

Подсъдимият Л.С.К.: Аз също нямам какво повече да добавя. Потвърждавам всичко, каквото съм казал на досъдебното производство.

Прокурор Й.З.: С оглед на изявленията на подсъдимите считам, че е налице хипотезата на чл. 279, ал.1, т. 4, предложение 1 от НПК и моля да бъдат прочетени обясненията на подсъдимите, дадени в качеството им на обвиняеми на досъдебното производство пред съдия.

 

След съвещание и с оглед на изявленията на страните Съдът намира, че искането на Районна прокуратура – Първомай е основателно и следва да бъде уважено, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прочита обясненията на подсъдимия Л.С.К., дадени в качеството му на обвиняем на досъдебното производство (л. 25 – л. 26 от дознанието).

Прочита обясненията на подсъдимия И.К.К., дадени в качеството му на обвиняем на досъдебното производство (л. 29 – л. 30 от дознанието).

 

Съдът намира, че следва да се приобщят неприетите по делото писмени доказателства, от значение за изясняването му, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прочита и приема писмените доказателства от значение за изясняване на делото.

 

Съдът даде възможност на страните за нови искания и доказателства:

 

Прокурор Й.З.: Нямам нови искания и доказателства, но считам, че в хода на съдебното следствие от новопостъпилите писмени доказателства се установиха обстоятелства, които не са били известни на досъдебното производство и които са основание за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението по отношение на подсъдимите.

В хода на съдебното следствие се установи, че към момента на извършване на инкриминираните деяния – престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт като кражба, подсъдимите са имали качеството длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква Б от НК и съгласно съществуващата в тази насока съдебна практика. При това положение извършеното от тях, не следва да се квалифицира като кражба в смисъл, че не е налице противозаконно отнемане от владението на другиго, тъй като инкриминираните вещи – дизелово гориво – са били във владение на самите подсъдими и то именно по повод на длъжностното им качество.

Извършеното от подсъдимите при това положение предвид така събраните в хода на съдебното следствие доказателства следва да се квалифицира по отношение и на двамата подсъдими като длъжностно присвояване по смисъла на чл. 201 от НК, а не като кражба, както е било повдигнато и предявено обвинение на всеки един от тях.

По тази причина считам, че са налице основанията за изменение на обвинението по отношение на подсъдимите при съществено изменение на обстоятелствената му част.

Ето защо и на основание чл. 287, ал.1 от НПК моля да допуснете изменение на обвинението, както следва:

·       по отношение на подсъдимия И.К. - за престъпление по чл. 201 от НК - за това, че на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи: 60 литра дизелово гориво на обща стойност 153,60 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази. По отношение на този подсъдим следва съответно да бъде повдигнато и ново обвинение и за престъплението по чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК, а именно за това, че на 07.08.2008 година в землището на град Първомай, област Пловдив, с цел да набави за себе си и за другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) е направил опит да спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 190 литра дизелово гориво на обща стойност 486,40 лева, - за които е знаел, че са придобити от другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) чрез престъпление: длъжностно присвояване по отношение на Л.К. и кражба по отношение на С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини;

·       по отношение на подсъдимия Л.К. - за престъпление по чл. 201 от НК - за това, че на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи: 20 литра дизелово гориво на обща стойност 51,20 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази.

Подсъдимият И.К.К.: Нямам доказателствени искания. Чух новото обвинение.

Подсъдимият Л.С.К.: Аз също.

 

Съдът намира, че искането от страна на Прокуратурата за изменение на обвинението, за престъпленията, за които са подведени под отговорност подсъдимите, е допустимо и следва да бъде уважено.

Обстоятелствата, на които се основава Прокурорът във връзка с повдигане на новите обвинения, са установени в хода на съдебното следствие и не са били известни на органите на досъдебното производство.

Воден от горното и на основание чл. 287 от НПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска изменение на обвинението спрямо подсъдимите, както следва:

v          по отношение на подсъдимия И.К.К.:

· за престъпление по чл. 201 от НК - за това, че на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи: 60 литра дизелово гориво на обща стойност 153,60 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази;

· за престъплението по чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК - за това, че на 07.08.2008 година в землището на град Първомай, област Пловдив, с цел да набави за себе си и за другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) е направил опит да спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 190 литра дизелово гориво на обща стойност 486,40 лева, - за които е знаел, че са придобити от другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) чрез престъпление: длъжностно присвояване по отношение на Л.К. и кражба по отношение на С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини;

v          по отношение на подсъдимия Л.С.К. - за престъпление по чл. 201 от НК - за това, че на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи – 20 литра дизелово гориво на обща стойност 51,20 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази.

 

Разясниха се на подсъдимите правата им във връзка с разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от НПК.

 

Подсъдимият И.К.К.: Разбирам новото обвинение. Не искам отлагане на делото с оглед подготовка. Но искам, ако има възможност, да сключа споразумение с Прокурора. Искам служебен защитник.

Подсъдимият Л.С.К.: Аз също разбирам обвинението и не искам отлагане на делото да се подготвям. И аз искам служебен защитник за споразумение с Прокурора.

 

След съвещание Съдът намира, че следва да се даде възможност на Прокурора и подсъдимите да изготвят проект за споразумение за решаване на делото, тъй като това е допустимо по аргумент от чл. 384, ал. 1 и чл. 381, ал. 2 от НПК. За целта с оглед на разпоредбата на чл. 384, ал. 2 и чл. 381, ал. 1 от НПК и на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК на двамата подсъдими следва да бъде назначен служебен защитник.

Воден от горното, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Да се уведоми Адвокатска колегия – Пловдив да осигури адвокат за служебен защитник на подсъдимите, като й се изпрати препис-извлечение от протокола до момента.

Дава почивка от 20 минути, през която Прокуратурата, подсъдимият и определения за служебен защитник адвокат да обсъдят проект за решаване на делото със споразумение.

 

Председател:

(п)

Секретар:

(п)

 

 

Заседанието продължава в 11:30 часа.

Явяват се подсъдимите И.К.К., Л.С.К., прокурор Й.З. и адвокат И.С.Д., определен за служебен защитник от Адвокатска колегия – Пловдив.

Даде се възможност на адвокат И.Д. да се запознае с материалите по делото.

 

Адвокат И.Д.: Запознах се с материалите по делото. Ще поема защитата на лицата.

Подсъдимият И.К.К.: Да ме защитава този адвокат.

Подсъдимият Л.С.К.: Да ме защитава този адвокат.

 

Съдът след съвещание, с оглед на изявленията на подсъдимия и адвокат И.С.Д. и в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 1 от НПК и чл. 94, ал. 1, точка 9 от НПК счита, че на подсъдимите И.К.К. и Л.С.К., тъй като нямат противоречиви интереси, следва да бъде назначен един служебен защитник, като няма пречка това да бъде предложеният от Адвокатска колегия – Пловдив адвокат И.С.Д.

Воден от горното и на основание чл. 94, ал. 3 от НПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Назначава за служебен защитник на подсъдимите И.К.К. и Л.С.К. по НОХД № 22 / 2009 година на Районен съд – Първомай адвокат И.С.Д. от Адвокатска колегия – Пловдив.

 

Прокурор Й.З.: Моля делото да продължи по реда на Глава двадесет и девета от НПК. Представям Споразумение № 664 / 08 от 21.05.2009 година за решаване на наказателното дело, подписано от мен, подсъдимите и служебния им защитник.

Адвокат И.Д.: Присъединявам се към представителя на Държавното обвинение.

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за промяна на хода на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Променя хода на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК.

 

Прокурор Й.З.: На основание чл. 384 във връзка с чл. 381 и следващите от НПК бе изготвено настоящото споразумение за решаване на делото, като същото бе обсъдено между Районна прокуратура - Първомай, представлявана от мен, подсъдимите И.К.К., Л.С.К. и служебния им защитник адвокат И.С.Д. Със споразумението са обсъдени всички въпроси, произтичащи от извършените деяния от подсъдимите и на същите бе разяснен смисълът на сключеното споразумение. Всеки от подсъдимите декларира съгласието си, полагайки подписа си доброволно върху предложението за споразумение и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Адвокат И.Д.: От името на подзащитните ми Ви моля да уважите представеното споразумение и да го одобрите, тъй като същото отговаря на изискванията на чл. 381 и следващите от НПК. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Всеки от подзащитните ми се признава за виновен, а също така доброволно подписа проекта за споразумение и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият И.К.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Запознат съм с предложението за споразумение, препис от което ми е връчен. Доброволно съм подписал споразумението. Известни са ми последиците от него. Желая да бъде одобрено от Съда. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият Л.С.К.: Аз също разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Запознат съм с предложението за споразумение, препис от което ми е връчен. Доброволно съм подписал споразумението. Известни са ми последиците от него. Желая да бъде одобрено от Съда. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че по представеното предложение за споразумение не се налагат промени, поради което и на основание чл. 384 във връзка с чл. 381, ал. 6 от НПК то следва да има следният окончателен вид:

 

Подсъдимият И.К.К., роден на 28.12.1974 година в ***, област Пазарджик, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, шофьор във фирма *** – П., живущ ***, е виновен в това, че:

1) на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи: 60 литра дизелово гориво на обща стойност 153,60 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази, поради което и на основание чл. 201 от НК и във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му се определя наказание лишаване от свобода в размер на три месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години.

 

2) на 07.08.2008 година в землището на град ***, област Пловдив, с цел да набави за себе си и за другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) е направил опит да спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 190 литра дизелово гориво на обща стойност 486,40 лева, - за които е знаел, че са придобити от другиго (Л.С.К., С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***) чрез престъпление: длъжностно присвояване по отношение на Л.К. и кражба по отношение на С.П.К., Н.И. ***, Н.З.Г. *** и Я.К.М. ***, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК и във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му се определя наказание лишаване от свобода в размер на три месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години.

 

На основание чл. 23 от НК на подсъдимия И.К.К. се определя едно общо, най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на три месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години.

 

Подсъдимият Л.С.К., роден на 05.02.1983 година в град ***, област Пазарджик, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, неработещ, живущ ***, е виновен в това, че на 06.08.2008 година в землището на село ***, област Пловдив, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил при *** ЕООД – С., е присвоил чужди вещи – 20 литра дизелово гориво на обща стойност 51,20 лева, собственост на *** ЕООД – С., връчени му в това качество и поверени му да ги пази, поради което и на основание чл. 201 от НК и във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му се определя наказание лишаване от свобода в размер на три месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години.

 

На основание чл. 189, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НПК подсъдимите И.К.К. и Л.С.К. се задължават да заплатят по сметка на Районен съд – Първомай всеки от тях по ½ от сумата от 25,00 (двадесет и пет) лева за стоково-оценъчна експертиза на досъдебното производство.

 

Подсъдимите И.К.К. и Л.С.К. се съгласяват да заплатят направените по делото разноски за служебен защитник.

 

Прокурор Й.З.: Съгласна съм с окончателния вид на споразумението.

Адвокат И.Д.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

Подсъдимият И.К.К.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

Подсъдимият Л.С.К.: Съгласен съм с окончателния вид на споразумението.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:

(п)

Подсъдим:

(п)

 

(Й.З.)

 

(И.К.)

 

 

Подсъдим:

(п)

 

 

 

(Л.К.)

 

 

Служебен защитник:

(п)

 

 

 

(адв. И.Д.)

 

Съдът намира, че подписаното от страните споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което следва да бъде одобрено и наказателното производство - прекратено.

Ето защо на основание чл. 384 във връзка с чл. 382, ал. 7 и ал. 9 от НПК Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Одобрява постигнатото между Районна прокуратура - Първомай, представлявана от прокурор Й.З., подсъдимите И.К.К., Л.С.К. и защитника им адвокат И.С.Д. споразумение за решаване на НОХД № 22 / 2009 година по описа на Районен съд – Първомай.

Отменя взетата спрямо всеки от подсъдимите мярка за неотклонение подписка.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК прекратява производството по НОХД № 22 / 2009 година по описа на Районен съд - Първомай.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, като има последиците на влязла в законна сила присъда.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 12:10 часа.

 

Председател:

(п)

Съдебни заседатели:

1. (п)

 

2. (п)

Секретар:

(п)

СЗ / АГ