П Р О Т О К О Л

 

Гр. Първомай, 20.07.2009 година

 

ПЪРВОМАЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи съдебен състав, в публично съдебно заседание на двадесети юли 2009 година с

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Калпачка

 

при секретаря Мария Запрянова

 

сложи за разглеждане НАХД № 93 по описа на съда за 2009 година,

докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 10:00 часа:

Жалбоподателят „Дизел Помп Сервиз” ЕООД, представляван от управителя С.К.К., нередовно призован, не изпраща представител.

За административно наказващия орган – Областно пътно управление Пловдив, редовно уведомен, явява се юрисконсулт М.И.А., с пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт А.: Да не се дава ход на делото поради нередовното призоваване на жалбоподателя. С оглед ангажирането ми в предходно съдебно заседание да представя доказателство за това на територията на коя община се намира километър 242+280 на път І-8, представям заповед № РД -22-82 от 12.03.2003 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Пътища”, за километрирането на всички пътища. Към нея представям и Указания към заповедта, както и разпечатка от автоматизирана информационна система, с която работи Изпълнителна агенция „Пътища”, и от която е видно, че път І-8 от километър 237+ 800 до 258+900 е в административна граница на Община Садово, поради което процесният участък от пътя 242+280 се намира в границите на Община Садово.

 

Съдът счита, че ход на делото не може да бъде даден, поради нередовното призоваване на жалбоподателя. Не е пречка обаче съдът в условията на закрито заседание да се произнесе по наличието на процесуалните предпоставки за разглеждане на делото, а именно – местната подсъдност. Съобразно изявлението на представителя на административно наказващия орган и представените заверени копия от официални документи е видно, че нарушението е извършено на територията на Община Садово. Съгласно чл. 59 от ЗАНН Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районния съд в района, на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай нарушението е извършено на територията на Община Садово, поради което наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районен съд Асеновград. Ето защо делото следва да бъде прекратено пред Районен съд Първомай и изпратено по подсъдност на Районен съд Асеновград.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 93 / 2009 година по описа на Районен съд – Първомай.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Асеновград на основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е неокончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седмодневен срок от днес за административно наказващия орган, и в същия срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 

Заседанието се закри в 10:20 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

Председател: (п)

 

 

Секретар: (п)

 

 

 

ЕК / МЗ