П Р О Т О К О Л

 

17.03.2009 година

РАЙОНЕН СЪД

град Първомай

трети съдебен състав

на седемнадесети март

две хиляди и девета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

Председател:

Спасимир Здравчев

Секретар:

Таня Петрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

 

НАХ дело №

29

по описа за

2009

година

 

На именното повикване в

13:30

часа

 

Ø           жалбоподателят М.П.Ч., редовно призован, не се явява;

Ø           за въззиваемата страна РУ на МВР – Първомай, редовно призована, не се явява никой;

Ø           актосъставителят Р.И.А., редовно призован в качеството на свидетел, не се явява.

 

Съдът докладва:

 

Постъпила е по делото Молба вх. № 1403 / 05.03.2009 година от жалбоподателя М.П.Ч., с която същият заявява, че оттегля жалбата си срещу Наказателно постановление № 562 / 2008 година на Началника на РУ на МВР – Първомай и желае производството по делото да бъде прекратено.

 

По хода на делото:

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, а същото да се прекрати. Производството по обжалване на Наказателно постановление се инициира по жалба на нарушителя и е негово право да оттегли жалбата си. Молбата за оттегляне е допустима, тъй като е в срока по чл. 324 от НПК – преди даване ход на съдебните прения – и същата следва да бъде уважена.

Воден от горното, Съдът

 

определи:

 

Не дава ход на делото.

 

Прекратява производството по НАХД № 29 по описа на Районен съд – Първомай за 2009 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 15 - дневен срок от съобщението до страните.

 

Заседанието се закри в 13:35 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

Председател:

(п)

 

 

 

Секретар:

(п)

 

СЗ / ТП