ПРИСЪДА

 

№ 3

 

град Първомай, 24.03.2009 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Първомайски районен съд, трети съдебен състав в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и девета година в състав:

 

Председател:

Спасимир Здравчев

 

при участието на секретаря Атанаска гаджева и прокурора Йоанна запрянова, разгледа докладваното от Председателя НОХД № 16 по описа на Съда за 2009 година и

 

 

ПРИСЪДИ:

 

Признава подсъдимия Н.А.И., роден на 27.02.1964 година в град Сливен, ЕГН **********, циганин, български гражданин, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), без образование (неграмотен), безработен, с адрес: ***, за виновен в това, че на 22.08.2008 година в град Първомай, област Пловдив, намира чужди движими вещи (един брой дамска кожена чанта на стойност 33,60 лева, един брой мобилен телефон „Сименс А 65” на стойност 40,00 лева, един брой карта на М-Тел „Релакс 500” на стойност 12,00 лева, един брой очила с диоптър на стойност 37,50 лева, един брой твърд калъф за очила на стойност 5,00 лева, детски дрехи и обувки на обща стойност 10,00 лева, дамски несесер на стойност 10,00 лева и пари – сумата от 50,00 лева) на обща стойност 198,10 лева (сто деветдесет и осем лева и десет стотинки), собственост на М.А.Б. от град П., област Пловдив, и в продължение на една седмица не съобщава за тях на собственика, на властта или на този, който ги е загубил, поради което и на основание чл. 207, ал. 1, от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 47, ал. 1 от НК го осъжда на глоба в размер на сто лева.

 

Осъжда подсъдимия Н.А.И. да заплати по сметка на Районен съд – Първомай сумата от 50,00 (петдесет) лева за стоково-оценъчни експертизи, както и сумата от 5,00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

Председател:

(п)

СЗ / АГ