О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Първомай, 31.03.2009 год.

 

           Първомайски районен съд, първи състав, в закрито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и девета година, в състав:

                                                             Районен съдия: Елена Калпачка

при секретаря

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 23 по описа на съда за 2008г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Предявен е иск, с правно основание чл. 99, ал. 1 от СК.

Ответникът не е бил намерен на постоянния си и настоящ адрес, поради което е бил призован по реда на чл. 47 от ГПК, определен му е особен представител, като е бил задължен ищеца да заплати разноските по назначаването му в размер на 100 лева. Ищецът е получил лично съобщението на 19.01.2009 год. Дадена е била повторна възможност на ищеца да заплати определените разноски, с указания, че в противен случай производството ще бъде прекратено, на основание чл. 129, ал. 3, във в-ка с чл. 128, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Съобщението е върнато от длъжностното лице, отговорно за връчването, с отбелязване, че ищеца се намира извън граница. Съобщението е приложено по делото и е счетено за връчено, на осн. чл. 40, ал. 2 от ГПК. Едноседмичния срок за внасяне на разноските и представяне на доказателства за това е изтекъл на 20.03.2009 год. Доказателства за внасянето им ищецът не е представил.

Ето защо съдът счита, че не са изпълнени указанията му за отстраняване на констатираните нередовности, по смисъла на чл. 129, ал. 1 от ГПК, във вр. С чл. 128, ал.1, т. 2 от ГПК, поради което и следва делото да бъде прекратено, а исковата молба върната.

Поради изложеното и на основание чл. 129, ал. 3, във вр. с чл. 128, ал.1, т. 2 от ГПК, съдът :

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 23/2008 год. по описа на РС Първомай, образувано по иск с правно основание чл. 99, ал. 3 от СК от А.М.С. ***, срещу Н.Н.С.,***, и връща исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца, с частна жалба.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

СЪДИЯ:/П/

ЕК/НК