Р Е Ш Е Н И Е

  33

гр. Първомай, 20.05.2009 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

            Първомайският районен съд, трети съдебен състав, в публично заседание на единадесети май през две хиляди и девета година, в състав:

                                                                        Районен съдия: Елена Калпачка

при секретаря Мария Запрянова

като разгледа докладваното от съдията бр. д. № 42 по описа на съда за 2008 г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Молба за развод на основание чл. 99, ал. 1 от СК.

            Ищеца, чрез процесуалния си представител адв. Д., моли да бъде прекратен бракът му с ответницата, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на двамата съпрузи, тъй като от тринадесет години били разделени и чужди един на друг. Моли да се възстанови фамилното име на ответницата преди сключване на брака – Р. и да му бъдат присъдени разноски.

            Ответника, призован по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК, не се яви, назначен бе особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК - адв. С.Я.. Представителят заяви, че признава иска за прекратяване на брака като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина и на двамата съпрузи, да се възстанови предбрачното име на ищцата и се постанови страните да поемат разноските така, както са ги направили.

            Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

Страните по делото са съпрузи от *** год. По време на брака страните имат родени три деца, които са навършили пълнолетие, видно от представеното удостоверение за родствени връзки от ищеца № *** год. на Община Първомай.

            Страните от повече от десет години не живеели заедно. Страните имали контакти само преди около година, единствено по повод уреждане на имуществени отношения, след което страните отново не поддържали връзка. Съпрузите живеели разделени и независимо един от друг от повече от десет години, като за този период ищецът живее на съпружески начала с друга жена.

            За да приеме тази фактическа обстановка съдът прие като достоверни сведетелските показания на свидетеля З. Г., дадени под страх от наказателна отговорност. Съдът отчете факта, че свидетеля е женен за дъщерята на жената, с която живее на съпружески начала ищеца, но прие показанията му, като безпротиворечиви и кореспондиращи с останалите събрани доказателства, а и поради факта, че тези отношения, поради интимния им характер, обикновено са достояние само на най-близките на семейството хора.

            При така събраните доказателства съдът приема, че бракът между страните е дълбоко разстроен. Между тях липсва уважение, доверие и другарски взаимоотношения. Страните са прекъснали всякаква връзка по между си, чужди са един към друг и във фактическа раздяла от повече от десет години.

            Бракът е и непоправимо разстроен. Липсва желание и интерес у страните от съвместно съжителство, поради разстройството на брака. Това разстройство не може да се преодолее, за да се очаква възстановяване на брачната връзка. Ищецът живее с друга жена, с която е създал ново семейство. Ето защо, като дълбоко и непоправимо разстроен, бракът следва да се прекрати, тъй като съществуването му е обществено неоправдано.

            Съдът счита, че вина за разстройството на брака имат и двамата съпрузи. Не се установи поради какви обстоятелства ответницата е напуснала семейното жилище. Установи се, че страните от повече от десет години живеят разделено, но други брачни провинения на ответницата не се доказаха. От друга страна се установи, че ищеца е заживял с друга жена, но отново остана неустановен факта дали това е станало, след като бракът е бил изпразнен от съдържание, или това е била една от причините за разстройството му. Не се установи кой е отгледал децата и къде са живели те. Ето защо, безспорно установена причина за разстройството на брака между страните съдът прие единствено обективната фактическа раздяла между тях за повече от десет години. Тъй като никоя от страните не се установи да е правила опити за заздравяване на брачната връзка, съдът счита, че следва да постанови вина на двамата съпрузи.

            На ответницата следва да се възстанови предибрачното й фамилно име – Р., тъй ищецът не е дал съгласие за запазване на фамилното и име, а и по делото няма изтъкнати причини тя да продължава да носи името му.

Съдебните разноски в производството, на осн. чл. 329 от ГПК, следва да останат в тежест на страните, така, както са ги направили.

            Водим от горните съображения, съдът:

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на *** год. в с. ***, община Първомай, обл. Пловдивска, граждански брак между Н.Ш.С., с ЕГН: ********** ***„***” № 31, и Р.Т.С., с ЕГН: **********,***, обл. Пловдивска, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ОБЯВЯВА, че вина за разстройството на брака имат и двамата съпрузи.

ВЪЗСТАНОВЯВА предибрачното име на съпругата която за в бъдеще ще носи фамилия Р.

ОСЪЖДА Н.Ш.С., с ЕГН: ********** ***„***” № 31, да заплати допълнителна държавна такса по сметка на РП Първомай в размер на 20 лева, на основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по гражданския процесуален кодекс.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от него.

 

Районен съдия:  /П/

ЕК/НК