ЗАПОВЕД № ...........

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

ГР. ПЪРВОМАЙ на 25.6.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ, Гражданско отделение, в проведеното на 25.6.2009г., закрито заседание по ЧГД142/2009г., по описа на съда за 2009г. I състав, докладвано от ЕЛЕНА КАЛПАЧКА районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжник М.С.С., ЕГН: **********

*** No

да заплати на

Кредитора "УниКредит Булбанк" АД,  код по БУЛСТАТ *********

със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", пл. "Света Неделя" № 7 и представляван от: Л.К.Х., ЕГН: ********** и А.К., дата на раждане (ггммдд) ******

представляван от Е.Б.С., ЕГН: ********** и/или Н.Б.Н., с ЕГН: ********** – пълномощници, съдебен адрес ***, офис № * телефон: ***, Факс: ***; електронна поща: ***

сумата от 3 790,33 лева (три хиляди седемстотин и деветдесет лева и тридесет и три стотинки), от която:

сумата 2 100,17 лв. (две хиляди и сто лева и седемнадесет стотинки), съставляваща главница,

сумата 1 330,07 лв. (хиляда триста и тридесет лева и седем стотинки) съставляваща лихва, дължима за периода от 08.05.2007 год. до 18.06.2009 год.,

сумата 360,09 лв. ( триста и шестдесет лева и девет стотинки ) разноски по делото;

както и законната лихва върху главницата, считано от 19.06.2009 год. до изплащане на вземането.

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за потребителски кредит на граждани без поръчителство № 159 / 13.06.2003 год., сключен на 13.06.2003 год. с кредитора Търговска банка „Биохим” АД , преобразувано чрез вливане в „УниКредит Булбанк” АД, удостоверено в извлечение от счетоводни книги към 19.06.2009 год., които са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане на кредитора против длъжника.

ПОСТАНОВЯВА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ.

За издаване на изпълнителния лист да се направи надлежна бележка върху представения документ – запис на заповед и върху настоящата заповед за изпълнение.

Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: (п

/Е. З. К. /

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 

 

ЕК / МЗ