ЗАПОВЕД № ...........

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

ГР. ПЪРВОМАЙ на 17.6.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ, Гражданско отделение, в проведеното на 17.6.2009г., закрито заседание по ЧГД129/2009г., по описа на съда за 2009г. I състав, докладвано от Елена Захариева Калпачка. районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжник Д.К.К., ЕГН: **********

*** ****** ****

да заплати на

Кредитора "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД,  ЕИК *********

със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Мария Луиза" № 79 и представляван от: Д.Д.И., Г.Д.Д., С.В.Г. и Д.Г.Ж.– изпълнителни директори

 

представляван от юрисконсулт С.И.К.–И. – пълномощник, телефон: 032 656 913, факс: 032 626 230, електронна поща: ***

сумата от 328.74 лева (триста двадесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), от която

сумата 300 лв. (триста лева), съставляваща главница,

сумата 15,14 лв., (петнадесет лева и четиринадесет стотинки) съставляваща текущо начислена лихва, дължима за периода от 22.04.2009 год.  до 14.06.2009 год. включително

сумата 10,93 лв., (десет лева и деветдесет и три стотинки) съставляваща просрочена лихва, дължима за периода от 22.04.2009 год. до 14.06.2009 год., включително

сумата 2,67 лв., (два лева и шестдесет и седем стотинки) съставляваща начислени неустойки, дължими за периода от 22.04.2009 год.  до 14.06.2009 год., включително

и законната лихва върху главницата, считано от 15.06.2009 год. до изплащане на вземането,

както и сумата 25 (двадесет и пет ) лева разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за използване на СМАРТ ПОРТФЕЙЛ с револвиращи карти VISA Classic и Mastercard Standard с плаваща МПВ от 13.03.2008 г., приложените към него общи условия и е удостоверено в извлечение от сметка, които са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане на кредитора против длъжника.

ПОСТАНОВЯВА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ.

За издаване на изпълнителния лист да се направи надлежна бележка върху представения документ – запис на заповед и върху настоящата заповед за изпълнение.

Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: (п)

/Елена Калпачка/

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 

ЕК / МЗ