Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

гр. Първомай, 27.04.2009 год.

 

Районен съд Първомай, първи съдебен състав, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди и девета година, в състав:

 

Районен съдия: Елена Калпачка

 

като разгледа докладваното от съдията Ч гр. д. № 94 по описа на съда за 2009 година,

за да се произнесе, взе предвид:

 

Производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба на “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от В.А.Г.Изпълнителен Директор, чрез И.А.Т. юрисконсулт, за издаване на заповед за изпълнение на осн. чл. 410 от ГПК, с който да бъде осъдена С.В.С.,***, да заплати сумата от 509,95 лева, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 21.04.2009 год., произтичаща от сключен договор за целево финансиране от 16.04.2008 год., № 4336610068, по който длъжникът се е задължил да заплати сумата на осемнадесет равни месечни вноски, всяка от които по 31,58 лева до 15.10.2009 година. Твърди се, че длъжникът е погасил само първите две вноски, като се претендират останалите 16.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

В заявлението не е описано изискуемо вземане, което длъжникът да бъде осъден  да заплати на кредитора. Твърди се, че е дължимо плащане в размер на 509,95 лева, но е посочено, съобразно уговорения начин на плащане, че се дължи до 15.10.2009 година, следователно още не е настъпила неговата изискуемост. Не се твърди нито предсрочна изискуемост на задължението, нито пък са конкретизирани изискуеми задължения по размер и падеж, поради което и съдът не може да се произнесе и по частичната им основателност. Съгласно чл. 410, ал. 2, т. 1 от ГПК абсолютна процесуална предпоставка за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение е неговата редовност от външна страна. Законът препраща изрично към чл. 127, ал. 1 от ГПК в нормата на чл. 410, ал. 2 от ГПК, според която следва да бъдат конкретизирани обстоятелствата, на които се основава искането, всички факти, които са от значение за възникване, съществуване и изискуемост на претендираното вземане. Без твърдения в заявлението, не може да се приеме, че така индивидуализираното искане е изискуемо и липсва конкретизация на частичните вземания, съгласно чл. 127, ал. 1 от ГПК. За да бъде спазено правото на защита на длъжника следва заявеното в заповедното производство вземане на кредитора да бъде в достатъчна степен определено по размер и основание. Това изискване за редовност на заявлението от външна страна, прогласено в чл. 411, ал. 2, т. 1 от ГПК, задължава съда да се произнесе по същество по нередовното заявление, като отхвърли искането за издаване на заповед за изпълнение. Формалната нередовност на заявлението, което не отговаря на изискванията, посочени в чл. 410, ал. 2 от ГПК, не може да бъде санирано от представени доказателства.

Поради изложеното съдът счита, че не е налице твърдение за подлежащо на изпълнение вземане и редовно подадено заявление за част от твърдяното вземане спрямо длъжника, поради което и заявлението следва да бъде оставено без уважение.

 

Ето защо и на основание чл. 411, ал. 2 от ГПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на  “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от В.А.Г. Изпълнителен Директор, чрез И.А.Т.юрисконсулт, за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист на осн. чл. 410 от ГПК, срещу С.В.С.,***, за заплащане сумата от 509,95 лева, ведно със законна лихва от датата на подаване на заявлението - 21.04.2009 год., произтичаща от сключен договор за целево финансиране № 4336610068 от 16.04.2008 год.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя, чрез връчване на препис от него.

 

Районен съдия: (п)

 

 

ЕК / МЗ