ЗАПОВЕД № ...........

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

гр. Първомай на 03.04.2009 г.

 

Районен съд Първомай, гражданско отделение в проведеното на 03.04.2009 г. в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 62, по описа на съда за 2009 година, докладвано от Елена Калпачка районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

 

РАЗПОРЕЖДА:

 

Длъжникът Ж.А.Т., с ЕГН: **********

***,

 

да заплати  на

кредитора Т.С.П., с ЕГН: **********

***,

 

сумата  2 917,20 лв (две хиляди деветстотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки)

със законната лихва върху сумата от 02.04.2009 год. до изплащане на вземането,

и сумата от 58,35 лева (петдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) – съдебно-деловодни разноски за държавна такса.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства: изплатени суми в размер на 2917,20 лева, съгласно договор за поръчителство от 29.08.2003 година, с който кредитора се е задължил спрямо ЧПБ „ТЕКСИМ” АД да отговаря за изпълнението на задълженията на длъжника Ж.А.Т., като кредитополучател по договор за предоставен й потребителски кредит № ПОТК- 15/29.08.2003 год. Въз основа на издаден изпълнителен лист от 15.08.2005 година, от Районен съд Първомай, е било образувано изпълнително дело под № 20067580400879 по описа на ЧСИ М. О., рег. № 758, по което е бил наложен запор върху трудовото възнаграждение на кредитора и му е била удържана сумата от 2 917,20 лева. Задължението е било изплатено изцяло, изпълнителното дело е било прекратено, а задължението на длъжника към кредитора не е било изпълнено доброволно. На заявителя следва да бъдат присъдени и разноските в настоящото производство – заплатената държавна такса.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: /П/

ЕК/НК