Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Първомай, 07.01.2009 год.

 

            Районен съд Първомай, първи съдебен състав, в закрито заседание на седми януари през две хиляди и девета година, в състав:

Районен съдия: Елена Калпачка

като разгледа докладваното от съдията Ч гр. д. № 3 по описа на съда за 2009 година

за да се произнесе, взе предвид:

            Производство по реда на чл. 417 и сл. от ГПК.

            Образувано е по молба кмета на Община Първомай за издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 417 от ГПК, с който да бъде осъдено “Агросвят 2” ЕООД, без адрес, със законен представител К. В. И., да заплати наем на общински имот от 28.04.2005 год., в размер на 663,57 лева за периода 01.12.2007 год. – 01.05.2008 год., по 112,47 лева месечно, съгласно договор за наем на общински имот, № 111/28.04.2005 год. на община Първомай, и представено извлечение от сметки.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

            Молителят е представил в оригинал договор за наем на общински имот, № 111/28.04.2005 год. на община Първомай, между община Първомай като наемодател и ЕТ “АгросвятКатя Иванова” с. Бяла река, общ. Първомай, съгласно който наемателя се задължава да плаща 112,47 лева месечна вноска за отдадения под наем имот. Представен е и анекс към договор за наем на общински имот между община Първомай и  Агросвят 2” ЕООД с. Бяла река, представляно от К. В. И., а също и ведомост по аналитични партиди, от който е видно размерът на задълженията на наемателя ЕТ “АгросвятКатя Иванова” с. Бяла река, оформен като извлечение от сметки, подписан от главен счетоводител и кмет на Община Първомай.

            За да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и въз основа на нея изпълнителен лист, то следва да бъде удостоверено валидно възникнало задължение на ответника с редовен от външна страна писмен документ, указан в чл. 417 от ГПК. Такъв към молбата, за задължения на “Агросвят 2” ЕООД, с Бяла река, не е представен. Представеното извлечение от сметки визира друг правен субект. Липсват доказателства за универсално, или каквото и да било правоприемство между страната по договора, чиито задължения са удостоверени и лицето, срещу което се иска издаване на изпълнителен лист. Представения анекс към договор за наем не може да се зачете от съда, като основание за възникване на някакви задължения по сключения договор за наем, тъй като анексът към него не е подписан от страните, договорили се по договора за наем, а от друго лице, като ирелевантно е обстоятелството, че представляващият и двете е едно и също лице.

            Следва да бъде отбелязано, че в молбата за издаване на изпълнителен лист не е индивидуализирано по надлежния начин лицето, чието задължаване се иска, като не са попълнени задължителните графи за код по БУЛСТАТ или ЕИК и седалище и адрес на управление.

Поради изложеното съдът счита, че не е налице редовен от формална страна документ, удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане спрямо длъжника, поради което и заявлението следва да бъде оставено без уважение.

Ето защо и на основание чл. 418, ал. 4 от ГПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

            ОТХВЪРЛЯ молбата на Община Първомай, гр. Първомай, ул. Братя Миладинови № 50, представлявана от Ангел Атанасов Папазов – кмет, за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 417 от ГПК срещу “Агросвят 2” ЕООД, със законен представител К. В. И. за заплащане на сумата 663,57 лева наем за общински имот.

            Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя, чрез връчване на препис от него.

                                                                                   

Районен съдия:  /П/

ЕК/НК