О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Районен съд Първомай, втори съдебен състав, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и девета година, с

Председател: Матей Златанов.

 

разгледа докладваното от председателя ч. гр. д. № 116 по описа на съда за 2009 год.

за да се произнесе, взе предвид следното:

Молба на основание чл. 73, ал. 2 от СК.

Молителката Ж.И.А., с ЕГН: **********,***, като представител на малолетните си деца А.М.А. с ЕГН: ********** и М.М.А. с ЕГН: **********, действаща чрез упълномощения си представител адвокат В.Д.М., ЕГН: **********,***, моли съда да издаде разрешение за теглене на детски влог от сметка № *** и сметка № *** при ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив, на сумите по *** лв, които да ползват за подобряване на жилищно битовите условия на децата направа на покрив на жилището, в което живеят, монтиране на прозорци и закупуване на облекло.

Сезиран от настоящата молба и след преценка поотделно и в съвкупност на представените по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От представените заверени копия на: Пълномощно издадено от Ж.И.А., като законен представител на малолетните си деца А.М.А. с ЕГН: ********** и М.М.А. с ЕГН: **********, Удостоверение изх. № *** година, на ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив, Удостоверение изх. № *** година, на ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив, Удостоверение за раждане от *** година, издадено от Община Първомай, въз основа на акт за раждане № ** от *** година, Удостоверение за раждане от *** година, издадено от Община Първомай, въз основа на акт за раждане № *** година и Становище с изх. № ЗД – 94 –Ж -4 от 29.05.2009 година на Агенция за социално подпомагане, Дирекция социално подпомагане гр. Първомай, е видно, че децата А.М.А. с ЕГН: ********** и М.М.А. с ЕГН: ********** са родени от баща М.А.М. и майка Ж.И.А.. По сметка № *** при ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив на името на А.М.А. има наличност в размер на *** лв. По сметка № *** при ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив на името на М.М.А. има наличност в размер на *** лв.

В представения социален доклад е отбелязано, че бащата на децата М.А.М. е починал на 06.09.2008 година и при изготвяне на доклада е представено препис-извлечение от акт за смърт. При посещение на адрес гр. Първомай, ул.*** № * били открити единствено децата А.М.А. и М.М.А. По техни сведения за тях се грижела баба им по бащина линия, която в момента отсъствала от дома. Майка им Ж.И.А. живеела в Гърция и периодично им се обаждала по телефона и им изпращала пари или подаръци. Децата живеели в добри жилищно битови условия и живеели в къща на два етажа, като обитавали заедно с баба си първия етаж, а втория бил неотвършен.

Молителката иска с изтеглените суми от сметките на децата да бъде отвършен втория етаж на къщата, която обитават и да бъдат подобрени битовите условия.

Разпоредбата на чл. 73, ал. 2 от СК предвижда, че извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие лица, се допуска с разрешение на районния съд по местоживеенето им, само при нужда или очевидна тяхна полза. Предвид характера на производството съдът преценя само представените доказателства от молителите и техните твърдения, изложени в молбата. В случая молителката твърди, че средствата са необходими за подобряване на жилищно битовите условия на децата, но не представя доказателства, че същите живеят в жилището, където са намерени. Не са представени и доказателства за собствеността на въпросното жилище, нито доказателства за планираните довършителни стоителни работи. Не приема за коректно твърдението на молителката, че средствата са им необходими именно за направа на покрив, монтиране на прозорци, измазване на къщата и купуване на облекло за децата.

Предвид гореизложеното, съдът намира молбата за неоснователна, с оглед обстоятелствата, че не е налице определена нужда от издаване на исканото разрешение и евентуалното му издаване не е в очевидна полза на децата.

Ето защо и на основание чл. 73, ал. 2 от СК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ж.И.А., с ЕГН: **********,***, като представител на малолетните си деца А.М.А. с ЕГН: ********** и М.М.А. с ЕГН: **********, действаща чрез упълномощения си представител адвокат В.Д.М., ЕГН: **********,***, да издаде разрешение за теглене на сумата от *** лв от сметка № *** и сумата от *** лв от сметка № *** при ТБ “Алианц България” АД клон “Престиж” Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до молителя, пред ПОС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

 

МЗ / ТП