О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Първомай, 13.04.2009 год.

 

           Първомайски районен съд, втори състав, в закрито заседание на десети април  през две хиляди и девета година, в състав:

                                                             Районен съдия: Матей  Златанов

при секретаря

като разгледа докладваното от съдията частно гр.д. № 25 по описа на съда за 2009 г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Предявена е молба за обезсилване на изпълнителен лист.

            Молбата е оставена без движение до представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 25 лв, съгласно разпоредбата на чл.16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и  за датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение по изпълнителния лист, чието обезсилване се иска от молителя.

Постъпила е молба от молителя А.П.В., към която е приложено удостоверение  от ДСИ  при Районен съд Пловдив с изх. № 386/2008 година, от дата 20.02.2009 година. От удостоверението е видно, че срещу А.П.В., има образувани две изпълнителни дела, като едното  изп. дело 25/2004 година е прекратено, а изп. дело № 15/2008 година висящо и по него са постъпило плащания с контролни фишове № 5 421, 6290, 7343 и 9635. От представената справка може да се направи извода, че молителя е получил поканата за доброволно изпълнение през 2008 година, видно от първото плащане по изпълнителния лест,  и  е пропуснал двуседмичния срок, за обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителния лист, по които е образувано изпълнителното дело, което е самостоятелно основание за прекратяване на настоящото съдебно производство.

До изтичане на  срока за отстраняване на нередовностите по молбата,  същите не са отстранени, което е друго самостоятелно  основание за прекратяване на делото.

Поради това, съдът счита, че  не са изпълнени дадените указания и следва делото да бъде прекратено, а  молбата с приложенията – върната на ищеца.

            Поради изложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК , съдът

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр. д. № 25/2009 год., по описа на РС Първомай и връща молбата.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаване на определението и връчването му на ищеца.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

МЗ/НК