О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Първомай, 06.02.2009 година

 

           Първомайски районен съд, втори състав, в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и девета година, в състав:

                                                   Районен съдия: Матей Златанов

при секретаря Таня Петрова

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 313 по описа на съда за 2008г.

за да се произнесе, взе предвид:

          Постъпила е молба от ищцата М. Н. Н., ЕГН **********,*** със съгласието на  майка си Д. Р. В., ЕГН **********, живуща на същия адрес, с която моли да бъде прекратено производството по гр. дело №  313/2008 година, по описа на РС Първомай.

          Производството по делото е във фазата на размяна на книжа, на основание чл.131 от ГПК, тъй като е заведено като бързо производство. Отговор от ответника не е постъпил.

          Съдът намира молбата за основателна. Следва да прекрати производството по гр. д. № 313/2008 година, на осн. чл. 232  от ГПК, поради оттегляне на иска, тъй като молбата е постъпила от ищцата преди приключване на първото по делото заседание и съгласие на ответника не е необходимо.

          Ето защо и на осн. чл. 232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 313/2008 год. по описа на РС Първомай, поради оттегляне от иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

МЗ/НК