О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Първомай, 31.03.2009 год.

 

           Първомайски районен съд, първи състав, в закрито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и девета година, в състав:

                                                             Районен съдия: Елена Калпачка

при секретаря

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 279 по описа на съда за 2008г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Предявен е иск делба.

Ответникът не е бил намерен на постоянния си и настоящ адрес, поради което е бил призован по реда на чл. 47 от ГПК, определен му е особен представител, като е бил задължен ищеца да заплати разноските по назначаването му в размер на 400 лева. Въпреки дадената повторна възможност на ищеца да заплати определените разноски, както и му е указано, че в противен случай производството ще бъде прекратено, на основание чл. 129, ал. 3, във в-ка с чл. 128, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Съобщението е получено лично от ищеца на 16.03.2009 год. и в дадения му едноседмичен срок, изтекъл на 23.03.2009 год., не е представил доказателства за внасяне на определените разноски по сметка на РС Първомай.

Ето защо съдът счита, че не са изпълнени указанията му за отстраняване на констатираните нередовности, по смисъла на чл. 129, ал. 1 от ГПК, във вр. С чл. 128, ал.1, т. 2 от ГПК, поради което и следва делото да бъде прекратено, а исковата молба върната.

Поради изложеното и на основание чл. 129, ал. 3, във вр. с чл. 128, ал.1, т. 2 от ГПК, съдът :

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 276/2008 год. по описа на РС Първомай, образувано по иск за делба от И.И.И. ***, срещу Х.Я.И. ***, и връща исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС от ищеца, в едноседмичен срок от съобщаването му, с частна жалба.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

СЪДИЯ: /п/

ЕК/НК