П Р О Т О К О Л

 

гр. Първомай, 18.05.2009 година.

 

Първомайският районен съд, първи съдебен състав, в открито заседание на осемнадесети май 2009 година, с

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Калпачка

 

при участие на секретаря Мария Запрянова

сложи на разглеждане гр. дело № 184 по описа за 2008 година, докладвано от Председателя.

Заседанието се открива.

На именното повикване в 11:00 часа:

Ищцата Т.Д.К., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат А.С., с пълномощно по делото.

Ответникът Й.Д.Й., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат С.Я., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Адвокат Я.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва:

Постъпило е становище с изх. № 11-04-16/14.05.2009 год. на Общинска администрация Първомай относно поделяемостта на парцела и жилищната сграда на две самостоятелни жилища.

 

Адвокат С.: Да се приеме постъпилото становище.

 

Постигнахме спогодба с ответника, съгласно която в дял на моята доверителка Т.Д.К. се отрежда и тя приема да получи:

Имот ***, нива, в местността „Реални граници – 18-жал”, ІV кат. (0,154), ІІІ кат. (0,358), с площ 0,512 дка;

Имот № ***, нива, в местността „Митков Бунар”, ІV кат., с площ 3,390  дка;

Имот № ***, нива, в местността „Бюкя”, ІV кат., с площ 3,547 дка;

Имот № ***, нива, в местността „Герените”, VІ кат., с площ 4,754 дка;

Втори жилищен етаж със застроена площ от 100 кв. м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай с площ 1320 кв. м., ведно с ½ идеална част от общите части на сградата и ½ идеална част от УПИ ***, в квартал * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с обща площ 1320 кв. м., с реално ползване на южната част на имота, при граници УПИ: улица, УПИ ***, земеделска земя и УПИ ***.

 

Ищца Т.К.: Съгласна съм с така постигнатата спогодба.

Адвокат Я.: Съгласен съм с ищцовата страна. Постигнахме спогодба, съгласно която в дял на моя доверител Й.Д.Й. се отрежда и той приема да получи:

Имот ***, нива, в местността „Мехрем гьол”, VІ кат., с площ 7,001 дка;

Имот № ***, лозе, в местността „Кайряка/Скелето”, VІ кат. (0,292) и V кат. (0,250), с площ 0,542 дка;

Имот № ***, нива, в местността „Реални граници – 18-жал”, ІV кат., с площ 4,421 дка;

Първи жилищен етаж със застроена площ от 100 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай с площ 1320 кв.м., ведно с ½ идеална част от общите части на сградата и ½ идеална част от УПИ ***, в квартал * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с обща площ 1320 кв.м., с реално ползване на южната част на имота, при граници УПИ: улица, УПИ ***, земеделска земя и УПИ ***.

Ответник Й.Й.: Съгласен съм с така постигнатата спогодба.

 

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

 

Адвокат А.С.: (п)

 

Ищца Т.Д.К.: (п)

 

 

Адвокат С.Я.: (п)

 

Ответник Й.Д.Й.: (п)

 

 

Районен съдия: (п)

 

Съдът счита, че следва да приеме представеното удостоверение от Общинска администрация Първомай, както и да одобри постигната спогодба между страните, тъй като същата не противоречи на закона, обхваща изцяло предмета на делото поради което и на основание чл. 234 от ГПК следва да прекрати производството по делото, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА становище на Общинска администрация – Първомай № 11-04-16 / 14.05.2009 год.

ОДОБРЯВА постигнатата между Т.Д.К., ЕГН **********,*** и Й.Д.Й., ЕГН **********,***, област Пловдивска; СПОГОДБА, по силата на която:

 

І. В дял на Т.Д.К. с ЕГН ********** се отрежда и тя приема да получи:

 

1. Нива с площ 0.512 (нула дка петстотин и дванадесет кв.м.), четвърта категория (0.154 дка), трета категория (0,358 дка), местност РЕАЛНИ ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ, съставляващ имот № *** (***) по картата на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

№ *** нива на наследници на А.Й.Р.;

№ *** нива на наследници на П.Й.Р.;

№ *** индивид. застр. на село Бяла река;

№ *** нива на наследници на А.Й.Р.

Пазарната цена на описания имот е 180.00 (сто и осемдесет) лева.

 

2. Нива с площ 3.390 (три дка триста и деветдесет кв.м.), четвърта категория, местност МИТКОВ БОНАР, съставляващ имот № *** (***) по плана за земеразделяне на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

№ *** нива на наследници на Ж.А.И.;

№ *** предпазна дига на ОПФ /необработваема/;

№ *** насип на ОПФ /необработваема/;

№ *** насип на ОПФ /необработваема/.

Пазарната цена на описания имот е 1190.00 (хиляда сто и деветдесет) лева.

 

3. Нива с площ 3.547 (три дка петстотин четиридесет и седем кв.м.), четвърта категория, местност БЮКЯ, съставляващ имот № *** (***) по плана за земеразделяне на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

*** нива на наследници на Т.З.Г.;

*** полски път на ОПФ /необработваема/;

*** насип на ОПФ /необработваема/;

*** нива на наследници на Ж.Г.Т.

Пазарната цена на описания имот е 1240.00 (хиляда двеста и четиридесет) лева

 

4. Нива с площ 4.754 (четири дка седемстотин петдесет и четири кв.м.), шеста категория, местност ГЕРЕНИТЕ, съставляващ имот *** (***) по плана за земеразделяне на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

*** полски път на ОПФ /необработваема/;

*** нива на наследници на П.А.Г.;

*** нива на наследници на Б.А.С.;

*** полски път на ОПФ /необработваема/.

Пазарната цена на описания имот е 1660.00 (хиляда шестстотин и шестдесет) лева

 

5. ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 100 кв.м., от двуетажна масивна жилищна сграда построена в УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с площ 1320 кв.м., ведно с ½ идеални части от общите части на сградата и ½ идеална част от УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с обща площ 1320 кв.м., с реално ползване на южната част на имота, при граници на УПИ: улица, УПИ № ***, земеделска земя и УПИ № ***.

Пазарната цена на описания имот е 10 300 (десет хиляди и триста) лева.

 

Общата стойност на възложения дял възлиза на 14 570 (четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет) лева.

 

 

ІІ. В дял на Й.Д.Й. с ЕГН ********** се отрежда и той приема да получи:

 

1. Нива с площ 7.001 (седем дка и един кв.м.), шеста категория (2.579 дка), трета категория (4,422 дка), местност МЕХРЕМ ГЬОЛ, съставляващ имот № *** (***) по плана за земеразделяне на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

№ *** нива на С.П.К.;

№ *** пасище, мера на ОПФ /необработваема/;

№ *** нива на Т.С.Т.;

№ *** полски път на ОПФ /необработваема/.

Пазарната цена на описания имот е 2450.00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева.

 

2. Лозе с площ 0.542 (нула дка петстотин четиридесет и два кв.м.), шеста категория (0.292 дка), пета категория (0.250 дка), местност КАЙРЯКА / СКЕЛЕТО, съставляващ имот № *** (***) по плана за земеразделяне на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

№ *** лозе на наследници на И.Е.К.;

№ *** полски път на ОПФ /необработваема/;

№ *** лозе на П.П.М.;

№ *** лозе на наследници на Д.А.И..

Пазарната цена на описания имот е 400.00 (четиристотин) лева.

 

3. Нива с площ 4.421 (четири дка и четиристотин двадесет и един кв.м.), четвърта категория, местност местност РЕАЛНИ ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ, съставляващ имот № *** (***) по картата на землището на с. Бяла река, обл. Пловдивска, при граници и съседи:

№ *** нива на наследници на Д.А.И.;

№ *** нива на М.А.Я.;

№ *** насип на ОПФ /необработваема/;

№ *** нива на наследници на Й.Р.Й.;

№ *** нива на Д.П.Р.;

№ *** нива на наследници на А.Й.Р.;

№ *** нива на Д.К.Д. и др.

Пазарната цена на описания имот е 1550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева.

 

4. ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ 100 кв.м, от двуетажна масивна жилищна сграда построена в УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с площ 1320 кв.м., ведно с ½ идеални части от общите части на сградата, ведно с полумасивна стопанска постройка със застроена площ от 60 кв.м. и гараж със застроена площ от 10 кв.м., и ½ идеална част от УПИ ***, кв. * по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, с обща площ 1320 кв.м., с реално ползване на северната част на имота, при граници на УПИ: улица, УПИ № ***, земеделска земя и УПИ № ***.

Пазарната цена на описаният имот е 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лева.

 

Общата стойност на възложения дял възлиза на 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева.

 

ОСЪЖДА Т.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметката РС гр. Първомай, държавна такса в размер на 291.40 лева.

ОСЪЖДА Й.Д.Й., ЕГН **********,***, област Пловдивска, да заплати по сметката на РС гр. Първомай, държавна такса в размер на 372.00 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №. 184 / 2008 год. по описа на РС гр. Първомай.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

 

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:45 часа.

 

 

 

                                                                                    Председател: (п)

 

 

                                                                                         Секретар: (п)

 

ЕК / МЗ