Р Е Ш Е Н И Е

  99

гр. Първомай, 10.12.2009 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

            Първомайският районен съд, първи съдебен състав, в публично заседание на десети декември през две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                    Съдия: Елена Калпачка

при секретаря Мария Запрянова

като разгледа докладваното от съдията бр. д. № 289 по описа на съда за 2009 г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Молба за развод по чл. 50 от СК.

            Молителите желаят да бъде прекратен бракът им, сключен на *** г., който е първи по ред за страните, по непоколебимо взаимно съгласие, като се одобри споразумението, с което са уредили всички въпроси, произтичащи от прекратяване на брака.

            Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

            Молителите са сключили граждански брак с акт № ** от *** г. гр. П., обл. П., видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак на община П. Бракът е първи за съпрузите. От брака си страните нямат родени две деца, които не са навършили пълнолетие. Детето им С. Д. Г. е родена на *** год., а детето П. Д. Г. на *** год., видно от представените удостоверения за раждане на децата, издадени от община А., обл. П. Между съпрузите е формирано общо съгласие за разтрогване на брака, тъй като същият е станал формален.

            Съдът намира, че молителите са категорични в желанието си за прекратяване на брака и имат непоколебимо взаимно съгласие за това. Бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие на съпрузите.

С представеното споразумение страните са уредили взаимоотношенията си, по повод постигнатото съгласие за прекратяване на брака. Със същото е постигнато съгласие относно упражняване на родителските права върху родените от брака деца, местоживеенето им, режима на лични контакти, имуществените отношения на страните, ползването на семейното жилище, фамилно име и издръжката между съпрузите. Представяни са доказателства за жилищната обезпеченост на майката, тъй като страните са постигнали съгласие семейното жилище да бъде предоставено на бащата, а именно протокол за съдебна спогодба по гр. дело № *** по описа на РС А. и нотариално заверена декларация на родителите на съпругата за предоставяне на жилището за ползване на съпругата и двете деца. Представени са доказателства и за възникнала бездялова съсобственост по повод закупуване на недвижим имот по време на брака – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том ***, дело № *** год. по описа на Нотариус Н. К., рег. № ** на Нотариалната камара на РБ, с район на действие РС П., данъчна оценка и скица на имота, от които е видна собствеността към настоящия момент и липсата на публични задължения на страните по повод собствеността им, както и стойността на имота. Представеното споразумение не противоречи на закона и морала и интересите на децата, поради което следва да бъде одобрено от съда.

Страните следва да бъдат осъдени да заплатят допълнителна държавна такса, на основание чл. 7 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на по 7,50 лева, както и държавна такса в размер на 2% върху тригодишните платежи по споразумението за издръжка на малолетните деца, в размер на 86,40 лева, на основание чл. 7, т. 2 от същата Тарифа и 2% върху стойността на дела на всяка от страните по споразумението за делба на недвижимия имот, съгласно на основание чл. 7, т. 1 от същата Тарифа – 139,10 лева, или по 69,55 лева за всяка от страните.

Водим от горните съображения, съдът:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения с акт № *** от *** г. в гр. П., обл. П., граждански брак между Д.П.Г., с ЕГН: **********,***, и М.Г.Г., с ЕГН: **********,***, по взаимно съгласие между съпрузите, на осн. чл. 50 от СК.

ОДОБРЯВА постигнатото между съпрузите споразумение, по силата на което:

1. След прекратяване на брака съпругата М.Г.Г. възстановява предбрачното си фамилно име – Ч.

2. Страните декларират, че нямат претенции по между си за издръжка.

3. Упражняването на родителските права върху децата С. Д. Г., с ЕГН: ********** и П. Д. Г., с ЕГН: **********, се предоставя на майката М.Г.Г., с ЕГН: **********.

4. На бащата Д.П.Г., с ЕГН: **********, се определя режим на лични контакти с децата С. Д. Г., с ЕГН: ********** и П. Д. Г., с ЕГН: **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа и на неделния ден, както и да ги взема един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишния отпуск на майката.

5. Д.П.Г., с ЕГН: **********, се задължава да заплаща на М.Г.Г., с ЕГН: **********, като на майка и законен представител на малолетните деца С. Д. Г., с ЕГН: ********** и П. Д. Г., с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на по 60 /шестдесет/ лева за всяко от децата, считано от влизане на бракоразводното решение в сила, до настъпване на пълнолетие или друга причина за прекратяване или изменяването и. Месечната издръжка е платима не по-късно от десето число на месеца чрез пощенски запис.

6. Децата С. Д. Г., с ЕГН: ********** и П. Д. Г., с ЕГН: ********** ще живеят с майка си М.Г.Г., с ЕГН: **********, в дома на родителите и в гр. А., ул. „***” № ***, ет.***.

7. Семейното жилище, представляващо ½ /една втора/ идеална част от дворно място от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м, съставляващо парцел /УПИ/ ХV-759 /петнадесети – седемстотин петдесет и девет/, с приложена дворищна и неприложена улична регулация, предназначен за жилищно строителство, разположен в кв. 48 /четиридесет и осми/ по плана на гр. П., обл. П., заедно с построените в него първи жилищен етаж от масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, кухня, коридор тоалетна, баня и тераса със застроена площ от 86,50 /осемдесет и шест цяло и петдесет стотни/ кв.м, заедно с принадлежащите две избени помещения със застроена площ от 43 /четиридесет и три/ кв.м, в източната част на сградата, гараж със санитарен възел, построен в източната част на имота, със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м, и полумасивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м, при граници /съседи/: от две страни улици, пар. /УПИ/ ХVІ-758, пар. /УПИ/ ХІV-760, се поставя в дял на Д.П.Г., с ЕГН: **********, като М.Г.Г., с ЕГН: ********** е получила сумата от 3478 лева за уравнение на дела си.

8. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., обл. П., ул. „***” № ***, се предоставя за ползване на Д.П.Г., с ЕГН: **********.

9. Страните декларират, че нямат придобито друго общо движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, ценни книжа и други имущества, придобити от двамата съпрузи по време на брака със статут на съпружеска имуществена общност.

10. Страните заявяват, че не са поемали парични или други задължения за задоволяване на семейни нужди, освен задължението по договор за кредит от Банка ДСК Първомай, за закупуване на семейното жилище, описано по-горе, което задължение се поема изцяло от съпруга Д.П.Г., с ЕГН: **********, и за в бъдеще страните се споразумяват само той да бъде длъжник по кредита.

            ОСЪЖДА М.Г.Г., с ЕГН: **********,***, да заплати държавна такса в размер на 77,05 лева /седемдесет и седем лева и пет стотинки / по сметка на РС Първомай.

ОСЪЖДА Д.П.Г., с ЕГН: **********,***, да заплати държавна такса в размер на 163,45 лева /сто шестдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки / по сметка на РС Първомай.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Съдия:  /П/

 

 

 

ЕК/НК