Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    № 101                                      14.12.2009 година                       град Първомай

 

ПЪРВОМАЙСКИЯ РАЙОНЕН  СЪД                           ВТОРИ   СЪСТАВ

На десети декември  през    две хиляди и девета година, в публично заседание в  следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Матей Златанов

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

  

СЕКРЕТАР: Таня Петрова

като разгледа докладваното от съдията Матей Златанов

гражданско дело номер 172 по описа  за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид:

          Предявен е  иск с правно основание чл.341 от ГПК.

Искът е за прекратяване на граждански брак по реда на чл.99, ал.1 от СК /отм./.

          Ищцата Ж.Д.С. твърди, че с ответника С.С.С. са сключили граждански брак на *** г., като от брака си имат две пълнолетни деца – С. С. С. и В. С. С. Твърди още, че съвместният им живот с ответника протичал нормално и спокойно, живели в разбирателство, като преодолявали възникналите помежду им противоречия с взаимни компромиси и отстъпки. С годините обаче неусетно се породило отчуждение, изгубила се взаимната любов, вярност и привързаност. Твърди още, че през 2002 г. е напуснала семейното жилище, собственост на родителите на ответника и е заживяла самостоятелно. Оттогава са във фактическа раздяла.  Счита, че брачната им връзка е изпразнена от съдържание, като това положение е необратимо и продължаване на съвместния им живот е невъзможно. Моли съда да постанови решение,  с което да прекрати брака, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася по въпроса за вината.

Ответника С.С.С. не е подал отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК. В съдебно заседание , заявява, че също желае прекратяване на брака, счита, че изложеното в исковата молба отговаря на истината. Желае бракът да бъде разтрогнат без съда да се произнася по въпроса за вината на двамата съпрузи и се съгласява с преложеното от процесуалния представител на ищцата споразумение, за развод по взаимно съгласие, с което двамата изразяват съгласие брака да бъде разтрогнат, без съда да се произнася по въпроса за вината и уреждат всички лични  и имуществени отношения помежду си свързани с прекратяването на брака.

Моли съда да постанови решение в тази насока.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намери за установено следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак от *** г., страните са сключили граждански брак на *** година в село Г., област П., за което е издаден акт за граждански брак № *** от същата дата. От брака си страните нямат ненавършили пълнолетие деца, видно от представените удостоверения   от *** година, издадени въз основа акт за раждане № *** от *** година на Община П. и акт за раждане № *** от *** година на Община П.

В съдебно заседание ищцата чрез процесуалния си представител, упълномощен с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, поддържа представеното споразумение. Ответника лично, поддържа представеното споразумение между страните.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен. Разкъсани са окончателно брачните връзки, изчезнало е взаимното доверие, обич и привързаност и между съпрузите са установени отношения на отчуждение и нетърпимост. Това налага извода, че бракът съществува само формално и запазването му не е в интерес на съпрузите и на обществото. Разстройството на брака е непоправимо, тъй като е изключена всякаква възможност за неговото преодоляване и същото е намерило израз в съществуващата фактическа раздяла, която е задълбочила отчуждението между съпрузите. Поради изложеното съдът счита, че запазването на брака е невъзможно и същият следва да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен.

          ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА

Съдът намира, че по искане на страните не следва да се произнася по въпроса за вината  за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брачната връзка между съпрузите.

          ПО ВЪПРОСА ЗА ФАМИЛНОТО ИМЕ

Ищцата е направила искане след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име, поради  което следва да бъде постановено след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име П.

          Със споразумението се ликвидират всички спорове относно личните и имуществени отношения между страните занапред, като страните заявяват, че нямат никакви претенции един към друг за в бъдеще.

          Следва да бъде определена окончателна държавна такса при решаване на делото в размер на 40 лв., 25 лв от които са внесени предварително от ищцата, като с оглед постигнатото между страните споразумение невнесената част от ДТ следва да се заплати поравно от страните.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ж.Д.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес град П., улица “***” № 1,  адвокат И.Д. и С.С.С., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № *** / *** година в село Г., област П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име П.

ОСЪЖДА Ж.Д.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на ДЪРЖАВАТА, по бюджета на съдебната власт, сумата от 7, 50 лева, представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на ДЪРЖАВАТА, по бюджета на съдебната власт, сумата от 7, 50 лева, представляваща държавна такса.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от обявяването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /П/

 

МЗ/НК