Р Е Ш Е Н И Е

62

гр. Първомай, 31.07.2009 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

            Първомайският районен съд, първи съдебен състав, в публично заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                            Районен съдия:  ЕЛЕНА КАЛПАЧКА

 

при секретаря Мария Запрянова 

като разгледа докладваното от съдията бр. д. № 169 по описа на съда за 2009 г.

за да се произнесе, взе предвид:

 

            Иск за развод на основание чл. 99, ал. 3 от СК.

Ищецът И.П.И.,***, твърди, че бракът му с Д.П.С.,*** Загора, сключен между тях на 26.05.2007 год., е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен по, без съдът да се произнася по въпроса за вината, като одобри представеното споразумение.

Ответникът признава, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Моли съдът да прекрати брака поради дълбоко и непоправимо разстройство, без съдът да се произнася по въпроса за вината за разстройство на брачните отношения, на осн. чл. 99, ал. 3 от СК и одобри представеното споразумение.

            Съдът, като прецени събраните доказателства, с оглед становището на страните и разпоредбите на чл. 235 от ГПК, намери за установено от фактическа и правна страна, следното:

            Страните са съпрузи от 26.05.2007 г., видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за граждански брак *** от 26.05.2007 год. на община ***. От брака си нямат родени деца. 

Бракът на страните протичал нормално до преди около година, от когато  между страните настъпило неразбирателство, отношенията им се влошили и между тях настъпила фактическа раздяла. Сега всеки живее самостоятелно и независимо от другия. Свидетелят Г. К., без роднинска връзка със страните или заинтересованост от изхода на делото, заяви, че страните изяснили отношенията си, като се разбрали, че те са изчерпани от съдържание, решили да се разделят, след което всеки живеел свой собствен живот, като останали просто добри познати. Смята, че страните не могат да живеят повече заедно.

            Съдът намира, че бракът между страните е дълбоко разстроен. Между тях липсват привързаност, доверие и присъщи за брака лични взаимоотношения, както и желание да продължат да живеят заедно. Бракът е и непоправимо разстроен. Това разстройство не може да се преодолее, за да се очаква възстановяване на брачната връзка. За това, като дълбоко и непоправимо разстроен, бракът следва да се прекрати.

По волята на страните съдът не следва да се произнася по въпроса за вината.

С представеното споразумение страните са уредили доброволно всички въпроси, произтичащи от прекратяването на брака, същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено от съда.

 

Водим от горните съображения, съдът:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 26.05.2007 год. в гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, граждански брак между И.П.И., с ЕГН: **********,***, и Д.П.С., с ЕГН: **********,***„Иван Вазов” № 5, вх. А, ет. 5, ап. 42, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което:

1. Семейното жилище - апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, с дминистративен адрес: ул. „***”5, вх. А, ет. 5, ап. 42, обственост на съпругата, се предоставя за ползване на съпругата. 

2. Страните декларират, че не притежават общи или придобити в резултат на съвместен принос търговски фирми и дялове от търговски дружества и нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, които притежават. 

3. Страните декларират, че не притежават общи парични влогове, придобити в резултат на съвместен принос и нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки. 

            4. Страните заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака, са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 

5. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка след прекратяване на брака един към друг. 

6. След прекратяване на брака съпругата Д.П.С. ще носи предбрачното си фамилно име – С. и в бъдеще ще се именова Д.П. С.. 

 РЕШЕНИЕТО е неокончателно и подлежи на обжалване с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от съобщаването му, чрез връчването му на страните.

 

Съдия-докладчик: /п/

        ЕК/ВК