РЕШЕНИЕ

 

№ 16

 

град Първомай, 26.03.2009 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Първомайски районен съд, трети съдебен състав в открито съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и девета година в състав:

 

Председател

Спасимир Здравчев

 

при участието на секретаря Атанаска гаджева и прокурора Валерий Велчев, разгледа докладваното от Председателя гражданско дело № 31 по описа на Съда за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Искане на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето (стар).

Дирекция „Социално подпомагане” при Община Първомай иска настаняване на малолетната В.А.Д. с ЕГН ********** в ДДЛРГ *** – П. по преценка на Съда с оглед на най-добрия интерес на детето.

В съдебно заседание представителят на Дирекцията поддържа молбата, като уточнява, че настаняването следва да е за срок от три години или до промяна на обстоятелствата от значение за случая.

Прокурорът счита, че искането е основателно и че е в изключителен интерес на детето да бъде настанено в социалната институция за срок от три години.

Малолетната В.А.Д. заявява, че й харесва в дома, че има приятели, с които живее заедно и ходи на училище, но иска да се грижи за майка си, която е болна.

Заинтересованото лице А.Д.Ч., майка на детето, редовно призована по реда на чл. 47, ал. 8 от ГПК, не се явява и не взема становище.

Като прецени събраните доказателства, с оглед на становището на страните и разпоредбите на чл. 235 от ГПК, Съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

В.А.Д. с ЕГН ********** ***, област Пловдив, и настоящо местонахождение: ДДЛРГ „Рада Киркович” – Пловдив, улица ***, е родена в град М. от майка А.Д.Ч. с ЕГН ********** и с баща неизвестен, съгласно Удостоверение за раждане от 30.09.2004 година, издадено въз основа на Акт за раждане № *** / 07.12.1998 година на Община М.

По семейно положение майката е неомъжена и има още две деца: В.Н.Ц. с ЕГН *********, О.Н.Ц. с ЕГН **********, родени от съжителство на семейни начала с мъж в град М.

След раждането на детето В. през 1998 година майката А.Ч. с дъщерите си се установява в дома на родителите си в село В. От тогава същата не е виждала сина си О. и не се е интересувала от него, за когото, съгласно с писмо изх. № ЗД - *** от 01.09.2004 година Дирекция „Социално подпомагане” – М., полагат грижи баба му и дядо му по бащина линия.

А.Ч. с В. *** от 2001 година, когато родителите, които й помагат за отглеждането на детето, са починали.

Към момента по-голямата сестра на В. – В.Н.Ц. е семейна с две деца и със семейството си живее и работи в Република Гърция.

Видно от писмо изх. № *** / 23.07.2008 година на Управителя на ОДПЗС – П., на 28.01.2003 година А.Ч. е настанена за лечение в стационара на женско отделение на здравното заведение с диагноза шизофрения, изписана е на 06.02.2003 година и оттогава липсват данни за здравословното й състояние, но същата не се води на учет.

На 17.12.2008 година с писмо рег. № *** / 17.12.2008 година на Началника на РУ на МВР – Първомай Дирекция „Социално подпомагане” при Община Първомай се уведомява, че В.А.Д. *** живее в изключително рискова семейна среда – сочат се данни за лоши битови условия, за неадекватно поведение на майката, включващо и забрана детето да ходи на училище.

От социален работник е извършеното посещение в дома на А.Ч. и се констатира, че същата живее сама при крайно мизерни условия в двуетажна наследствена къща, вторият етаж на която - с изпочупени прозорци и без покъщнина - не се обитава. А.Ч. и детето живеят в една стая на първия етаж само с две легла, отрупани с вехтории. Прозорците на първия етаж също са изпочупени, но са облепени с найлон. По стаите са разхвърляни отпадъци и използвани тенджери, чинии и прибори, мръсни буркани и др. - хигиената е крайно незадоволителна. Къщата е без електричество и вода.

Видно от социалния доклад, потвърден в съдебно заседание от изготвилия го експерт, са проведени беседи с майката и детето. А.Ч. говори несвързано, но се разбира, че разчита на подаяния от съседи или почасова работа, като с получените средства първо си купува кафе и цигари и после хляб, а лекарствата, от които има нужда, пие само когато има пари да си ги купи. Смята, че друг човек не може да се грижи за дъщеря й, защото не знае как да я гледа и не е запознат с въздействието, което тя оказва на детето чрез пиенето на кафе – чрез кафето придава здраве и вътрешна енергия на В.

В. споделя, че има желание да ходи на училище, но майка й не я пуска – завършва първи клас през учебната 2005 / 2006 година в ОУ ***, село В., но през учебната 2006 / 2007 година не посещава занятия. Първоначално говори, че се чувства добре и че майка й се грижи за нея, но после разказва, че майка й понякога я бие и й се кара безпричинно, че чупи буркани, шишета и каквото намери, че се случва сама да пере дрехите си и да мие приборите и че когато майка й я изгони вечерта, спи без завивки в другата неотоплена стая. Съобщава, че рядко се къпе в корито в стаята.

От разговор с М.М., социален работник на село В., се установява, че А.Ч. не се подпомага от Дирекция „Социално подпомагане” при община Първомай, защото няма документ, удостоверяващ психичното й здраве (не се води на учет в ОДПЗС - Пловдив и няма освидителстване от ТЕЛК), както и че не е в състояние да се регистрира като безработна в Дирекция ”Бюро по труда” и да се подписва постоянно. Тъй като детето не посещава училище, също не може да бъде подпомагано по чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца.

Започва процедура по извеждане на детето от рисковата среда и проучване за настаняването му в семейство на близки, при които се установява, че всички роднини по майчина линия на В.А.Д. (тримата братя и голямата дъщеря на А.Ч.) са в чужбина.

В резултат на извършеното проучване и констатация, че В.А.Д. е клинично здрава, са предприети действия за настаняването й в специализирана институция, като до произнасяне на Съда със Заповед № *** / 06.02.2009 година на Дирекция „Социално подпомагане” при Община Първомай детето е временно настанено в ДДЛРГ *** – П.

При така установените обстоятелства съдът намира, че в изключителен интерес на детето В.А.Д. е да бъде настанено в специализираната институция, за да му се осигури добро социално развитие и задоволяване на свързаните с него физиологични, психологически и образователни нужди, поради което искането за прилагане на мерки за закрила при хипотезата на чл. 26, ал. 1, изречение първо, предложение последно от Закона за закрила на детето се явява основателно и следва да се уважи.

Настаняването в специализираната институция следва да е за срок от три години, по време на който Дирекция „Социално подпомагане” при община Първомай да проследи възможностите за реинтеграция на детето в семейна среда, или до настъпване на основания за прекратяване на настаняването по смисъла на чл. 29 от Закона, в каквато насока са и исканията на страните.

Воден от горното и на основание чл. 28, ал. 4, 5 и 6 от Закона за закрила на детето, Съдът

 

РЕШИ:

 

Настанява малолетната В.А.Д. с ЕГН ********** в ДДЛРГ *** – П. за срок от три години или до настъпване на основания за прекратяване на настаняването на основание чл. 29 от Закона за закрила на детето.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

Председател:

(п)

СЗ / АГ