Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

гр. Първомай, 21.04.2009 год.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Първомайският районен съд, първи съдебен състав, в публично заседание на осми април през две хиляди и осма година в състав:

                                                                                                    Съдия: Елена Калпачка

при секретря Мария Запрянова

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 28 по описа на съда за 2009г.

за да се произнесе, взе предвид:

            Иск на осн. чл. 86, ал. 2 от СК.

            Ищецът моли да бъде осъден баща му да му заплаща месечна издръжка в размер на 80 лева, считано от 21.01.2009 год., до навършване на 25 годишна възраст, или настъпване на друга причина за прекратяване или изменени, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа, до окончателното изплащане на задължението. Молят да бъде осъден ответника да заплати направените по делото разноски.

            Ответника твърди, че няма възможност да издържа пълнолетния си син, тъй като има задължение за издръжка на непълнолетно дете, на родител, съпругата му не работи и издържа и пълнолетното и дете. Освен това страда от заболяване, което налага закупуване на скъпоструващи медикаменти. Моли иска да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, а алтернативно да бъде задължен да заплаща издръжка в размер на 40 – 50 лева, тъй като такива са му възможностите, а от друга страна и другият родител има задължения за издръжка.

            Съдът, като прецени събраните доказателства, с оглед становището на страните и разпоредбите на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Ответника е баща на ищеца К.З., роден на 20.01.1989 год., видно от представеното удостоверение за раждане на ищеца. От решения по гр. дело № 8/2007 год. по описа на ПРС и решение по въззивно гражданско дело № 916/2007 год. по описа на ПОС е видно, че в полза на ищеца е била присъдена издръжка, на основание чл. 82, ал. 2 от СК, до настъпване на причини за изменението или отмяната и,  но не повече от навършване на 20 годишна възраст, в размер на 80 лева месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

Ищеца З. е навършил двадесет годишна възраст на 21.09.2009 год. Учи редовно дневно обучение І курс за учебната 2008/2009 год., в Аграрен университет Пловдив, специалност аграрна икономика, видно от уверение № 92/06.02.2009 год. на факултет по икономика при АУ Пловдив.

От представената декларация 21.01.2009 год. на ищеца, е видно, че същият няма доходи и не притежава имущество, от което да се издържа. Ищецът, освен ежедневните обичайни разходи за издръжка, има разходи за общежитие в размер на 40 лева за зимните и 30 за летните месеци, видно от представения договор за наем и вноски бележки към него за заплащане на месечните вноски, както и разходи за транспорт, които са пет лева за курс Пловдив-Бяла река, видно от представените копия от билети.

Майката на ищеца получава средно месечно брутно възнаграждение в размер на около 282,30 лева, за месеците юли-декември 2008 година, видно от представеното удостоверение за доходи изх. № 1/20.01.2009 год. на Дениз 2001 ЕООД София. От представените копия от медицинско удостоверение от д-р Т., личен лекар на ищцата, записана като такъв в копие на рецептурна книжка, и от самата рецептурна книжка е видно, че майката на ищеца страда от хронично заболяване, като се ползва ежемесечно с медикаменти с отстъпка, поета от здравната каса, като за закупуването им заплаща около 12,60 лева месечно, видно от представените касови бонове.

Ответника има сключен втори граждански брак, от които има родено малолетно дете, видно от представените удостоверение за сключен граждански брак от 17.01.2002 год. и удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 35/20.02.2001 год., и двете на община Първомай. Няма данни да притежава недвижимо имущество, банкови влогове и спестявания. Месечният му брутен доход за последните 12 месеца, от февруари 2008 год. до януари 2009 год. е бил около 578,25 лв. на месец. Видно от представеното по делото и прието като доказателство медицинско удостоверение на д-р З. ответникът страда от заболяване, което налага ежедневно лечение със скъпоструващи медикаменти, които се заплащат от НЗОК в нисък процент. Не са представени обаче никакви доказателства, че такова лечение е било изписано на ответника по надлежния ред и че той ползва изписаните му медикаменти, както и каква е тяхната цена и дали се налага заплащането и ежемесечно. В представения фискален бон за 85.00 лева, издаден от аптека „Иорданова”, не са посочени нито вида медикаменти, които се заплащат, нито има представено друго доказателство, че те са изписани на ответника. Разпитания в съдебно заседание свидетел Илия Костов, доведен от ответника, заяви, че лекарствата на ответника струват около 100 лева на месец и това го знае от него, поради което свидетелските му показания не се базират на лични впечатления, а на едно преповтаряне на извънсъдебно изявление на ответника, за факти, които са в негова полза, поради което и не може да се ползва за доказателство за тях. При така събраните доказателства съдът не установи по безспорен и категоричен начин ответникът да има ежемесечни разходи за лекарства. Не се установи и ответникът да има разходи за издръжка на родител, както твърди, че издържа своята майка. Свидетелят К. заяви, че майка му е пенсионер с малка пенсия и здравословни проблеми, като се е налагало да искат пари в заем за закупуване на лекарства. Не се представиха обаче доказателства за размера на месечния доход на майката на ответника, нито, че не е достатъчен да покрива нуждите и, поради което съдът не прие категорично установен и този факт, в тежест на доказване на ответника.

Свидетелят твърди, че ответникът осигурява средствата за издръжка на семейството, както и също, че съпругата му работи. Доказателства за доходи на съпругата на ищеца не бяха представени. Поради това съдът не може да приеме за доказан факта, че ответникът има задължения за издръжка на съпруга. Твърди, че издържа пълнолетната дъщеря на съпругата си, чийто баща е починал, тъй като има морално задължение за издръжка. Този факт е неотносим към преценката за възможността на родителя да отделя средства за издръжка, макар безспорен между страните, тъй като липсва законово задължение за това, а моралното на още по-силно основание касае и законовото задължение за издръжка на собствено пълнолетно дете.

За да бъде уважен иска, с правно основание чл. 82, ал. 2 от СК, следва навършилото пълнолетие лице да не може да се издържа от собствени доходи и да продължава редовно, в конкретния случай, висшето си образование, поради което да се нуждае от средства за издръжка. Безспорно се установи, че ищецът е пълнолетен, но не е навършил 25 годишна възраст, както и че учи редовна форма на обучение в признато от МО висше учебно заведение. Следователно искът е основателен, доколкото не съставлява затруднение за родителите. За разлика от издръжката, която родителите дължат на ненавършилите пълнолетие свои деца, издръжката в този случай се дължи само когато не представлява особено затруднение за родителите. Майката на ищеца получава средно месечно брутно трудово възнаграждение около 282,30 лева. Безспорно се доказа, че бащата получава доходи от трудово възнаграждение в размер на около 578,25 лв. брутно месечно възнаграждение, както и, че има задължение за издръжка на малолетно дете, която е безусловна и детето е в училищна възраст. И двамата родители са със здравословни проблеми, налагащи прием на медикаменти, като за майката е доказано, че средствата, необходими и за закупуването им е около 12.60 лева на месец.

При така събраните доказателства, както и с оглед на изявленията на ответника, че може да си позволи заплащане на издръжка от около 40 – 50 лева месечно, съдът счита, че следва да уважи иска и присъди заплащане на издръжка до завършване на висшето образование на ищеца в АУ Пловдив, където е доказано по делото че учи редовно обучение, тъй като няма възможност да се издържа от собствени доходи и даването на издръжка от ответника няма да съставлява особено затруднение за него. При определяне на размера обаче, съдът следва да се съобрази с доходите на родителя и с безусловното му задължение за издръжка на роденото малолетно дете, поради което следва да определи такава в един минимален размер, 50 лева, като в останалата част искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като затруднението за ответника вече ще бъде съществено.

Издръжката следва да бъде присъдена, на осн. чл. 87 от СК от датата на навършване на двадесет годишна възраст на ищеца, когато е възникнало основанието за поискването и, с оглед съществуващото до тогава задължение за издръжка, определено с решения по гр. дело № 8/2007 год. по описа на ПРС и решение по въззивно гражданско дело № 916/2007 год. по описа на ПОС.

Държавната такса в размер на 4 % върху стойността на присъдената издръжка за тригодишните платежи, в размер на 72 лева следва да се заплати по сметка на РС Първомай от ответника.

Водим от горните съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСЪЖДА К.Д.З., ЕГН: **********,***„***” № 27, да заплаща на К.Д.З., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника си адв. С. С. от гр. Първомай, пл. “***” № 1б, месечна издръжка в размер на 50 /петдесет/ лева, считано от 20.01.2009 год., до завършване на висшето си образование, но не по-късно от навършване на 25 годишна възраст, или друга причина за прекратяването или изменяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от падежа до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл. 82, ал.2 от СК, като искът в останалата му част до 80 лева отхвърля.

            ОСЪЖДА К.Д.З., ЕГН: **********,***„***” № 27, да заплати по сметката на РС Първомай държавна такса в размер на 72 лева.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от обявяването му – 21.04.2009 година, съгласно чл. 315, ал. 2 от ГПК.

 

                                                                                             СЪДИЯ: /п/

 

            ЕК/ВК