Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    38                          12.06. 2009 година                                          Град  Първомай  

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Първомайски районен съд                                                       Втори  граждански състав

На четиринадесети май                                                  Година две хиляди и девета

В публичното заседание в следния състав

 

                                                                                                    Председател: Матей Златанов

                                                                                 Членове:

Секретар: Таня Петрова

Прокурор

като разгледа докладваното от председателя Матей Златанов

гражданско дело номер 278 по описа за 2008 година.

Иск с правно основание чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД.

Производството е образувано по искова молба, подадена от Т.К.Т., с ЕГН ********* и Г.К.Т., с ЕГН ********** ***,  с която е предявен иск за отмяна на дарението, обективирано в нотариален акт № ***, том ***, рег. № ***, дело № *** г. на Нотариус Н. К., с район на действие Първомайския районен съд, с което ищците са  дарили на ответника М.Т.К., с ЕГН **********,*** – техен син, собствения си недвижим имот  дворно място, цялото с площ 895 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда с площ от 75 кв.м., със самостоятелен вход от изток, съставляваща източната част от двуфамилна жилищна сграда /къща – близнак/, цялата с площ от 150 кв.м., който имот се намира в гр.Първомай, кв.”***”, ул.”***” № 8, при граници на целия имот : от север улица, от изток УПИ ХV-220 и УПИ ХVІ – 220, от юг УПИ VІІ – 222, УПИ ХІІІ – 221 и от запад УПИ V – общински, 1 съставляващо урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство с номер Х-221. В исковата молба се твърди, че от лятото на 2008 г.  отношенията между ищците и ответника се влошили без видима причина и от месец юли на същата година, ответника заминал на работа в чужбина. Предвид възрастта и заболяванията, от които страдал ищеца Т.К.Т., получаваните от него и съпругата му  пенсии  не им стигали да се издържат. Били лишени  от право на  социални помощи, тъй като са прехвърлили недвижимия си имот.

Ответникът, призован по реда на чл.47 от ГПК, не се явява в съдебно заседание  и не взема становище. На същия е назначен особен представител – адвокат Ж. З. от АК Пловдив. Чрез процесуалния си представител адв. З., оспорва иска. Твърди, че здравословното състояние на дарителя Т. Т. не се е влошило през периода от една година преди предявяване на иска, което да изисквало големи суми за издръжка, а нуждите му били задоволявани от него. Моли искът да бъде отхвърлен, като неоснователен.

Съдът, като прецени събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие следното:

Представен е нотариален акт № ***, том ***, рег. № ***, дело № *** г. на Нотариус Н. К., с район на действие Първомайския районен съд, от който се установява, че на 01.06.2004 г. Т.К.Т. и Г.К.Т. даряват на  сина си  М.Т.К.  следния недвижим имот: дворно място, цялото с площ 895 кв.м., ведно с постоената в имота двуетажна масивна сграда с площ от 75 кв.м., със самостоятелен вход от изток, съставляваща източната част от двуфамилна жилищна сграда /къща – близнак/, цялата с площ от 150 кв.м., който имот се намира в гр.Първомай, кв.”***”, ул.”***” № 8, при граници на целия имот : от север улица, от изток УПИ ХV-220 и УПИ ХVІ – 220, от юг УПИ VІІ – 222, УПИ ХІІІ – 221 и от запад УПИ V – общински, 1 съставляващо урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство с номер Х-221.

За успешното провеждане на иск за отмяна на извършено дарение в хипотезата на чл. 227, б. "в" от ЗЗД, е необходимо установяването на няколко кумулативни предпоставки: изпадането на дарителите в трайна нужда от издръжка, отправяне на покана до надарения за заплащане на такава и отказ от страна на последния за предоставяне на издръжка съобразно с възможностите си. Именно това са и релевантните за настоящия правен спор факти, които подлежат на доказване в процеса. В тази връзка, следва да се отбележи, че без значение за правния спор са наведените в исковата молба твърдения относно неполагането на грижи за дарителите от надарения и заминаването му на работа в чужбина.

За да се достигне до извода, че дарителите са изпаднали в трайна нужда от издръжка, е необходимо да се установи, при доказателствена тежест за ищеца, съобразно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ГПК, че той не е в състояние да задоволява нуждите си със средствата, с които разполага, и то за немалък период. В тази връзка, на първо място, е нужно да се установи с какви средства са  разполагали дарителите и на второ място, какъв е размерът на сумата, необходима за покриване на потребностите им за един нормален начин на живот, съобразно с този, който обичайно водят, като се вземе предвид  възрастта им, здравословното им състояние и всички конкретни обстоятелства, но с една средна мярка с оглед социалната среда на дарителите. Едва след това, на тази база, следва да се прави преценка дали същите са изпаднали в трайна нужда от допълнителни средства, като релевантният за спора период е в рамките на една година преди датата на предявяване на иска – 30.10.2008 г.

В настоящия случай, не се спори между страните, че дарителите  получават месечен доход единствено от  пенсия  и социална помощ в размер от 303 лв.,съгласно представените от тях декларации, за период от 12 месеца преди  датата на попълване на същите – 16.04.2009 г.. Не се установява, а и не се твърди, да са получавали други доходи, извън тези.

Установи се, че дарителите по процесния договор са в напреднала и нетрудоспособна възраст. Освен това, съгласно представеното Експертно решение № 1681 от 11.06.01 година на ТЕЛК, ищеца Т.Т. е със сто процента загубена работоспособност, инвалид с чужда помощ пожизнено. Т. е., при преценяване на необходимите средства следва да се отчита това му състояние, предвид на което същият е водел неминуемо ограничен социален живот. Представена е Епикриза на Т.Т. *** ЕООД от която е видно, че същия е постъпил на лечение на 17.03.2009 г. и е изписан на 24.03.2009 г.  Не се установи по делото какви лекарствени средства са били необходими за това заболяване, дали такива е приемал и съответно, ако такива са приемани - дали естеството на здравословния проблем е изисквало това да става постоянно или спорадично, респ. и каква е тяхната стойност.

От показанията на разпитания свидетел Т.Т. Т. - без родство със страните, същия пресъздава  пред съда  впечатленията си формирани от оплакванията на ищеца Т.Т., че дарителят Т.Т. е изпитвал постоянна нужда от допълнителни средства, като се надявал на помощ не само от ответника, но и от другите си деца. Отношенията между ищците и ответника били влошени до такава степен, че последния не живеел в едно домакинство с тях, а при родителите на съпругата си. От години работел в Гърция и се прибирал рядко в България, като тогава отсядал в къщата, на родителите на съпругата си.  Ищеца Т. споделил пред свидетеля, че досега не е получавал и не е искал издръжка от ответника, но това не може да продължава.

          Въз основа на коментираните гласни доказателствени средства се налага изводът, че средствата, с които са разполагали дарителите, са били достатъчни да задоволят потребностите им с оглед начина на живот, който обичайно са водели и не са изпаднали в трайна нужда от допълнителни такива. Не се установи от доказателствата, събрани пред настоящата съдебна инстанция, ищците  да са искали от ответника издръжка и такава да им е била отказана.

          Ищците  са страна по дело за недвижим имот. По делото не е назначен служебен  защитник, същите не са искали да ползват правна помощ, а се представляват от договорен такъв. Освен това ищците за заплатили възнаграждение за особения представител, назначен на ответника.

В обобщение, не се установиха предпоставките на чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД, поради което искът, като неоснователен, ще се отхвърли.

Мотивиран от изложеното, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.К.Т., с ЕГН ********* ***  и Г.К.Т., с ЕГН ********** *** срещу М.Т.К., с ЕГН ********** ***   иск за отмяна на дарението, извършено с Нотариален акт № ***, том ***, рег. № ***, дело № *** г. на Нотариус Н. К., с район на действие Първомайския районен съд, с което Т.К.Т. и Г.К.Т.  даряват на  сина си  М.Т.К.  следния недвижим имот: дворно място, цялото с площ 895 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда с площ от 75 кв.м., със самостоятелен вход от изток, съставляваща източната част от двуфамилна жилищна сграда /къща – близнак/, цялата с площ от 150 кв.м., който имот се намира в гр.Първомай, кв.”***”, ул.”***” № 8, при граници на целия имот : от север улица, от изток УПИ ХV-220 и УПИ ХVІ – 220, от юг УПИ VІІ – 222, УПИ ХІІІ – 221 и от запад УПИ V – общински, съставляващо урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство с номер Х-221.

Решението  подлежи на обжалване пред ПОС в 14-дневен срок от  съобщението до страните, че е изготвено.

 

           

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

МЗ/НК