Районен съд - Първомай

Председател

Председателят на районния съд

   осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;

   участва в съдебни заседания;

   ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

   назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

    свиква и ръководи общото събрание на съда;

    организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в Интернет;

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

 

 

спасимир Здравчев завършва юридическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски през 1997 година.

 

Професионален опит:

16.07.1999 14.03.2004 - следовател в отдел Тежки криминални престъпления при Окръжна следствена служба Пловдив;

15.03.2004 до момента съдия в Районен съд Първомай;

12.07.2007 председател на Районен съд Първомай.

 

Начало