Районен съд - Първомай

Председател

Председателят на районния съд

представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

организира работата на съдиите и съдебните заседатели;

свиква и ръководи общото събрание на съда;

 участва в съдебни заседания при спазване на случайния подбор при разпределението на делата;

предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива;

определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок 5 години;

ръководи и контролира работата на бюрото за съдимост към съда, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните помощници;

назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията;

одобрява щатното разписание на администрацията на съда след обсъждането му от общото събрание на районния съд;

изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад;

в края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

предоставя информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

организира публикуването на актовете на съда на страницата на районния съд в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни;

публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд;

в съответствие с приетите правила определя натовареността  на съдиите.

 

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

 

 

 

 

 

Начало