Районен съд - Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

►►Телефони и имейли за връзка

         
и.ф. Председател

София Монева

s.moneva@rs-parvomay.bg 0336 62351

0878016968

Начало

Представяне

Държавен съдебен изпълнител Росица Благоева r.blagoeva@rs-parvomay.bg 0878016971

Структура

Съдия по вписванията Даниела Терзиева d.terzieva@rs-parvomay.bg

Интернет връзки

Административен секретар Атанаска Гаджева a.gadjeva@rs-parvomay.bg 0878016999

Полезна информация

Човешки ресурси Петя Монева p.moneva@rs-parvomay.bg тел. / факс 0336 65831

0878016970

Счетоводител Ирина Йорданова i.iordanova@rs-parvomay.bg

Обяви

Деловодител в регистратурата и бюро "Съдимост" Атанаска Цветкова a.cvetkova@rs-parvomay.bg  0336 62261

 0878016970

Образци на документи

Деловодител-архивар Нина Колева n.koleva@rs-parvomay.bg

Съдебни заседания

Деловодител (справки по дела) Елена Дамянова e.damianova@rs-parvomay.bg  
Съдебен секретар

Венета Хубенова

v.hubenova@rs-parvomay.bg 0878016967  
Деловодител в Съдебноизпълнителна служба Мария Запрянова m.zaprianova@rs-parvomay.bg  
Призовкар-чистач

Василка Антонова

v.antonova@rs-parvomay.bg  
Работник, поддръжка сгради Христо Ников    
Служба по вписванията Атанаска Чокова   0336 64595  

►►Банкови сметки към "Централна кооперативна банка" АД - София, клон Пловдив - България, офис Първомай

BIC - CЕСВBGSF

IBAN BG93 CЕСВ 9790 33 Е4 1610 00 - набирателна сметка в лева за:

C съдебни гаранции и други парични обезпечения, събирани от съдебната система;

C временни депозити, получени за хонорари за вещи лица и свидетели, както и от лица за участие в търгове и конкурси;

C парични средства по изпълнителни дела.

IBAN BG86 CЕСВ 9790 31Е4 1610 00 - транзитна сметка в лева за:

C държавни такси, включително за образуване на граждански, изпълнителни и наказателни дела от частен характер;

C глоби;

C други неданъчни приходи;

C възстановени разходи от други институции;

C лихви по сметките.