Районен съд - Първомай

 

 ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Обяви

 

Заповед № 89 / 12.10.2007 относно реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Първомай

Начало

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Първомай на централен уеб базиран интерфейс

Представяне

 

Структура

Електронен пощенски адрес на Районен съд - Първомай: rsp_delovodstvo@abv.bg

Интернет връзки

Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК

Полезна информация

Заявление за получаване на призовки и съобщения по електронен път

Доклади и отчети

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд - Първомай

Обяви

 

Образци на документи

Становище на Председателя на Апелативен съд - Пловдив и Протокол от 19.06.2015 г. от дискусия по предложенията за изменение на ЗСВ

Съдебни заседания

 
 

 

 

Районен съд - Първомай обявява 16 април 2019 година за Ден на отворените врати 

 
   

Образователна програма " Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

 

 

 

Бюджет на Районен съд - Първомай, утвърдет с Решение на ВСС по протокол № 2 / 25.01.2018 г.