Районен съд - Първомай

Обща администрация

Общата администрация подпомага дейността на Председателя на съда, съдебния администратор (административния секретар) и специализираната администрация.

В Районен съд Първомай общата съдебна администрация включва старши специалист счетоводител, работник, поддражка сгради и чистач.

Счетоводителят подпомага председателя на съда и административния секретар за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материални ценности; извършва финансово-счетоводната работа на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове; извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите и служителите и съдебните заседатели.

 

Начало