Районен съд - Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Представяне

       Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

       
Местонахождение

Начало

 

Представяне

 

Структура

 

Интернет връзки

 

Полезна информация

 

Доклади и отчети

 

Обяви

 

Образци на документи

Компетентност на Съда  

Съдебни заседания

 

Районен съд - Първомай е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

   
Съдебен район

Община Първомай град Първомай и селата Караджалово, Бяла река, Езерово, Воден, Православен, Драгойново, Буково, Искра, Брягово, Татарево, Градина, Крушево, Дълбок извор, Виница, Поройна и Добри дол.

 
Из историята на Районен съд - Първомай    

Запазени исторически данни за създаването на съдебната институция в региона има от 1928 година. Тогава мировият съд в Борисовград се помещава в малка сграда от три стаи. В него работят един мирови съдия и няколко служители.

След земетресението през 1928 година са разрушени обществени и частни сгради, една от които е на съда.

По инициатива на родолюбиви граждани отпуснатите средства за обезщетяване на пострадалите са внесени във фонд за строителство на съдебна сграда. Тогавашният министър на правосъдието Йордан Качаков, родом от село Бяла река, Борисовградска околия, активно съдейства за построяването й до 1932 година.

От тогава в съдебната сграда се помещават съдът и прокуратурата. Никакви промени в обществено-политическото развитие на града не повлияват на предназначението й.

От 01.05.1945 година градът се преименува от Борисовград на Първомай. Тогава съдът от околийски става народен.

След 1971 година народният съд е районен съд.

От създаването си до 14.12.1992 година съдът се ръководи от един съдия, наричан ръководител, а по-късно - председател. На посочената дата е назначен втори районен съдия с тенденция съдийският състав да се увеличи, като от 01.10.2001 година има трети съдия, от 26.11.2001 година - държавен съдебен изпълнител, а от 06.01.2004 година - съдия по вписванията.

Районен съд - Първомай в качеството си на правораздавателен орган работи за спазването на законите в съдебния район, за правилното им приложение и акуратно обслужва гражданите, поискали услуги от него.