Районен съд - Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Карта на сайта
 

1. Представяне:

1.1. местонахождение;

1.2. компетентност на съда;

1.3. съдебен район;

1.4.из историята на Районен съд Първомай.

2. Структура:

2.1. председател;

2.2. съдии;

2.3. държавен съдебен изпълнител:

2.3.1. правомощия на държавния съдебен изпълнител;

2.3.2. публична продан:

2.3.2.1. процедура за участие в

2.3.2.1.1. продажба на недвижим имот;

2.3.2.1.2. продажба на движими вещи.

2.3.2.2. образци на документи:

2.3.2.2.1. молба за участие в публична продан;

2.3.2.2.2. молба за връщане на задатък.

2.3.2.3.обявления за публична продан.

2.4. съдия по вписванията:

2.4.1. видове действия, извършвани от службата по вписвания;

2.4.2. административни услуги.

2.5. административен секретар;

2.6. съдебни секретари;

2.7. деловодство;

2.8. бюро Съдимост

2.8.1. молба за издаване на свидетелство за съдимост.

2.9. бюро Призовки;

2.10. архив;

2.11. съдебноизпълнителна служба:

2.11.1. специфика на работата;

2.11.2. молби към СИС:

2.11.2.1. молба за образуване на изпълнително дело;

2.11.2.2. молба за присъединяване на взискател;

2.11.2.3. молба за спиране на изпълнение по чл. 348 от ГПК;

2.11.2.4. молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела;

2.11.2.5. молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела за издръжка.

2.11.3. такси.

2.12. служба по вписванията:

2.12.1. видове действия, извършвани от службата по вписвания;

2.12.2. административни услуги.

3. Интернет връзки

4. телефони и сметки

4.1. телефони за връзка;

4.2. банкови сметки.

5. Доклади и отчети

6. Обяви.

7. Образци на бланки:

7.1. молба за издаване на заверен препис от съдебен акт;

7.2. молба за получаване на изпълнителен лист по дело;

7.3. молба за получаване на незаверено копие от документ по дело;

7.4. молба за образуване на изпълнително дело;

7.5. молба за издаване на свидетелство за съдимост;

7.6. молба за присъединяване на взискател;

7.7. молба за спиране на изпълнение по чл. 348 от ГПК;

7.8. молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела;

7.9. молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела за издръжка;

7.10. молба за участие в публична продан;

7.11. молба за връщане на задатък;

7.12. молба за теглене на суми от детски влог на малолетен;

7.13.молба за теглене на суми от детски влог на непълнолетен;

7.14.молба за разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетен;

7.15. декларация от родители за даване на съгласие за сключване на граждански брак от непълнолетен.

8. Съдебни заседания:

8.1. насрочени дела;

8.2. решени дела.

9. Карта на сайта.

 
 

Начало

 

Представяне

 

Структура

 

Интернет връзки

 

Полезна информация

 

Доклади и отчети

 

Обяви

 

Образци на документи

 

Съдебни заседания