Районен съд - Първомай

 

 

 

 

Районен съд - Първомай

телефон / факс: 0336 62261; 0878016970

Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

v образува в дела разпределените по докладчици входящи документи;

v извършва вписвания в деловодните книги;

v изготвя списък на призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела;

v подрежда новопостъпили документи към висящите дела;

v следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;

v организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;

v предоставя справки по делата;

v подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби;

v предава в архива приключилите дела;

v поддържа календар за насрочените дела;

v изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на Председателя на съда.

Работно време с граждани: 09:00 - 17:00 часа

Начало