Районен съд - Първомай

Служба "Архив"

телефон / факс: 0336 62261; 0878016970

 

Служба Архив

v приема от служба Деловодство свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;

v приема от административния секретар папките с документи за архивиране;

v води архивната книга;

v отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;

v извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;

v изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;

v отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока на съхраняване на делата;

v извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение;

v извършва и други дейности, възложени от административния секретар и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

Начало