Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. Изисква  се при постъпване на работа. Необходимо е и при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти).

Издава се от Районния съд по месторождение на лицето след подаване на молба.

Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез Районен съд по местоживеене на молителя.

Молбата за издаване на свидетелство

за съдимост съдържа 

    трите имена и адреса на молителя;

    единен граждански номер;

    дата и място на раждане;

    гражданство;

    трите имена на майката и бащата на молителя;

    причина, поради която се иска издаването (напр. кандидатстване за работа).

Към молбата се прилагат

 

    акт за раждане;

    документ за самоличност;

удостоверение за наследници (ако се иска свидетелство за починал роднина);

  документ за внесена по банков път държавна такса по сметка на съда.

Съдът издава свидетелство за съдимост в 3-дневен срок от подаване на молбата.

Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен.

 

Работно време: 09:00 - 17:00 часа

Начало