Видове действия, извършвани от Службата по вписванията,

съгласно Правилника за вписванията и Закона за кадастъра и имотния регистър:

 

  • вписване на

         - актове, променящи собствеността върху недвижими имоти;

         - искови молби и постановени по тях решения;

         - ипотеки и залози по Закона за особените залози;

         - възбрани и други обезпечения.

  • отбелязване и заличаване;

  • устни справки;

  • удостоверения;

  • преписи.

 

     Искането за извършване на горепосочените действия се отправя с писмена молба до Съдията по вписванията чрез Службата по вписванията по местонахождение на имота (съдебния район, в който се намира недвижимият имот).

 

Административни услуги

 

 

 

Начало