Районен съд - Първомай

Държавен съдебен изпълнител

 

телефон: 0878016971

 

Държавният съдебен изпълнител извършва предписаните в Гражданския процесуален кодекс изпълнителни действия, като провежда принудителното изпълнение на признати от Съда субективни граждански (частноправни) притезания. 

 

Публична продан

 

Изпълнителният процес

        е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред;

        удовлетворява правото и погасява задължението.

        е предназначен да се осъществи принудително и отговорност за чужд дълг, учредена чрез ипотека/залог върху своя вещ.

        осъществява всички граждански (частноправни) притезания:

                 облигационните притезания;

                 притезанията, породени от нарушаване на вещни права (например: притезанието на собственика против лицето, което незаконно владее неговата вещ);

                 търговските притезания;

                 семейноправните притезания (за присъдена издръжка; относно родителските права; относно мерките за личните отношения между родители и деца);

                 трудовоправните притезания.

        удовлетворява публичноправните притезания, тъй като съгласно чл.353 от ГПК държавата се счита винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника данъци и други вземания, размерът на които е бил съобщен на държавния съдебен изпълнител до извършване на разпределението.

 

Изпълнителният процес е неприложим за

        паричните притезания срещу държавни учреждения, общини и лечебни заведения, субсидирани от републиканския и/или общинските бюджети;

        трудовите задължения на работник (служител), които имат строго личен, незаместим характер;

        семейноправни задължения с морално съдържание

 

 
 

 

 

Начало